x

Vores filantropistrategi

Vores filantropiske arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Vi arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores tilgang til det filantropiske arbejde er problemorienteret.

I Realdania skaber vi livskvalitet for alle gennem det byggede miljø

I Danmark bor godt 5,7 mio. mennesker. Knapt 100 kommuner, ca. 1.400 byer og flere end 4 mio. bygninger udgør rammen om vores hverdag. Det er her, vi bor, arbejder, går i skole, dyrker vores fritid og lever vores liv. Og det er her, Realdania gør en forskel.

Det byggede miljø er de menneskeskabte fysiske rammer. Vores virkefelt er både store byer, små byer og landsbyer samt byrum, parker, bygninger og bygningsarv og de aktiviteter og forandringsprocesser, der knytter sig hertil, dvs. byggeri, arkitektur, landskabsarkitektur, restaurering, byudvikling og fysisk planlægning på landet og i byen.

I Realdania forbedrer vi livskvaliteten ved at understøtte og fokusere på, hvordan det byggede miljø påvirker vores hverdag, relationer mellem mennesker og menneskers sundhed og liv.

I Realdania er vi til for alle. Vi er en filantropisk forening, der støtter projekter, som samlet set gavner alle i Danmark. Vi er en almennyttig og almenvelgørende forening. Vi er til for de nuværende og de fremtidige generationer i hele Danmark.

Hvad vil vi opnå? 

Vores ambition er at anvende foreningens samlede ressourcer i form af foreningsaktiviteter, afkastet af vores formue og det filantropiske virke til at skabe bedre livskvalitet inden for vores felt. 

Ved at udnytte vores uafhængighed og vores langsigtede perspektiv arbejder vi problemorienteret, og vi ønsker i partnerskab med andre at bidrage til at løse samfundsudfordringer ved at udvikle og forandre det byggede miljø. 

Gennem medlemsdemokratiet og de dagsordener, vi arbejder med, ønsker vi at engagere vores medlemmer. Vi lægger som forening i alle vores aktiviteter stor vægt på åbenhed og transparens. 

Vores ambition udtrykker vi gennem tre overordnede og fælles strategiske mål for den samlede forening: 

  • Vi er her for de nuværende og fremtidige generationer
  • Vi fremmer en bæredygtig udvikling
  • Vi fremmer ny viden og innovation

 

Filantropiske mål 

Specifikt for det filantropiske arbejde, gælder seks strategiske mål.

Vores filantropiske mål adresserer disse grundlæggende samfundsudfordringer. De seks filantropiske mål skal bidrage til at skabe samfundsmæssig værdi. De beskrives kort nedenfor: 

 

Realdanias filantropiske mål

Fremme stedbundne potentialer over hele landet

Vi vil bidrage til, at det skal være attraktivt at bo, arbejde og besøge områderne uden for de største byer. Derfor arbejder vi for at tilpasse, styrke og forny de områder, der er udfordret af samfundsudviklingen, med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 


Fremme bæredygtige byer

Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 


Fremme nye rammer for fællesskaber

Vi vil styrke de fysiske rammer for fælles mødesteder, der fremmer sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber. 


Fremme bedre boligmiljøer

Vi vil fremme bedre boliger og boligmiljøer gennem udvikling af eksisterende og nye bo-former, bedre fysiske rammer og formidling af viden om boligforhold.


Fremme en levende bygningskultur

Vi vil bidrage til en levende bygningskultur gennem gode eksempler inden for arkitektur, bevaring og udvikling af bygningsarven og engagerende formidling af viden om bygningskulturen.


Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

Vi vil udvikle, demonstrere og formidle innovative løsninger i byggeriet med det formål at skabe en mere effektiv og værdiskabende byggesektor og mere miljørigtige og sunde bygninger som rammen om vores hverdag.
 
 

Vores seks filantropiske mål afspejler både globale, nationale og lokale udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en rolle. Det drejer sig for eksempel om en mere bæredygtig udvikling for store og små byer og i byggeriet, om urbaniseringen og den ændrede demografi med flere ældre og enlige, som også medfører nye bosætningsmønstre og boligbehov.

Mange af udfordringerne, som vores filantropistrategi tager udgangspunkt i, deler Danmark med lande over hele verden, og vi påvirkes direkte af andre landes udfordringer, særligt klimaforandringerne. Det er derfor vigtigt for vores livskvalitet, at den danske indsats bidrager til den globale indsats, der udtrykkes gennem FN’s verdensmål. Det kan ske ved at bidrage internationalt med bæredygtige løsninger inden for det byggede miljø, men også ved at hente gode løsninger hjem, der således forener samfundsudfordringer på globalt niveau med konkrete bidrag til bedre livskvalitet i Danmark.

Du kan læse mere om FN's verdensmål her:

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's verdensmål