x

Kystbyer får hjælp til klimaudfordringerne – og skal lære af hinanden

Blogindlæg bragt på danskekommuner.dk 27. marts 2019

Blogindlæg fra administrerende direktør Jesper Nygård

Det er desværre ikke nogen nyhed, at havvandet stiger på grund af klimaforandringerne - og at vi oftere oplever stormfloder, som også er voldsomme. Udfordringerne kræver indsatser fra de kommuner, der har byer ved fjord eller kyst. Med ændringerne af planloven og kystbeskyttelsesloven i 2018 har kommunerne fået et væsentligt større ansvar i forhold til håndteringen af oversvømmelse fra havet i både planlægning og konkrete sikringsprojekter.

Realdania vil gerne bidrage til kommunernes arbejde med at finde svar på, hvordan de kan møde fremtidens klimaudfordringer og samtidig skabe f.eks. nye byrum eller rekreative områder. Derfor har vi indgået et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet. Målet er at give økonomisk støtte til en række kommuner. Og samtidig indsamle erfaring fra deres projekter.

Til første ansøgningsrunde har Realdania afsat 10 mio. kr. til at støtte proces og planlægning af ca. 10 innovative pilotprojekter. Projekterne skal vise, hvordan bæredygtig byudvikling og klimasikring kan gå hånd i hånd. Kommunerne kan søge om tilskud til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Det vil sige løsninger, hvor planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen. Ambitionen er at få en række gode eksempler på næste generation af kystsikring. 

Konkret vil kommunerne kunne få vejledning fra fageksperter, ledsaget af økonomisk støtte. Kriterierne er, at kommunen allerede er langt fremme med helhedsløsninger omkring kystsikring. Og at de har en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde ligger i byzone og er i risiko for at blive oversvømmet ved stigende vandstand og stormflod. 

Der er ansøgningsfrist den 29. maj, og du kan finde mere information på:

realdania.dk/projekter/helhedsloesninger-til-fremtidens-kystbyer.
For de pilotprojekter, som når langt nok, vil det efterfølgende være muligt at søge om yderligere medfinansieringsmidler til hel eller delvis realisering af projektet.

I Lemvig har Realdania allerede deltaget i et pilotprojekt sammen med kommunen. Langs havnen er der nu opført en højvandsmur. Muren holder det stigende havvand væk og beskytter, når storme som Egon eller Bodil raser. Disse førte begge en forhøjet vandstand på næsten to meter med sig i Lemvig Havn. 

Muren er placeret sådan, at der også er blevet plads til et trædæk – en promenade – langs havnen foran muren. Her kan man gå tur, børnene kan fange krabber og man kan se på skibene på beddingen. Der er også en scene til optræden. På den måde har en teknisk løsning på havvandsudfordringen samtidig bragt et helt nyt byrum og samlingssted i Lemvig med sig, samtidig med at byen også har bevaret en aktiv erhvervshavn.

Realdania støtter pilotprojekterne i kystbyerne, fordi vi ønsker at skabe viden og nytænkende løsninger, som kan bidrage til, at vi som samfund får mest muligt ud af de milliardinvesteringer, der skal sikre vores byer langt frem i tiden. 

Og ikke mindst ønsker vi at sikre, at gode ideer fra én kommune kan bruges af andre. Derfor knytter vi blandt andre et tværfagligt forskernetværk til pilotprojekterne, der skal sikre, at viden opsamles og deles med blandt andre fageksperter i kommune og stat, beredskab og boligejere. 

Faktisk er der også et internationalt perspektiv. Realdania er partner i det internationale bynetværk C40, som sammen arbejder for at reducere CO2-udledningen og øge byernes modstandsdygtighed over for klimaforandringerne. Her er der stor interesse for arbejdet med at beskytte byerne fra oversvømmelse, som vi nu igangsætter. 

Jeg håber, at vi vil modtage rigtig mange ansøgninger fra kommunerne. Det er nu, vi sammen har en gylden chance for at finde løsninger, der ikke blot sikrer os mod klimaudfordringerne, men også øger kvaliteten af vores byer.