x

Danmark er omgivet af vand - med 7300 km kyststrækning, og de 10 største byer liggende ud til havet eller en fjord. Tidligere vendte mange byer ryggen til havet, men i takt med at industri er rykket ud, er arealerne ud til vandet omdannet til attraktive byudviklingsområder.

Klimaforandringer gør at havet stiger, og vi i fremtiden vil opleve flere storme og stormfloder. Det kolliderer med vores lyst til at bo ved vandet, og beregninger viser, at omkostningerne til skader i forbindelse med oversvømmelser og stormfloder i de største byer vil stige voldsomt i årene fremover.

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet støtter vi udviklingen og realiseringen af en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

De otte udvalgte projekter fra første ansøgningsrunde 

Første ansøgningsrunde var målrettet kommuner, der allerede er langt fremme med helhedsløsninger for kystsikring. Der blev i første omgang valgt syv projekter ud, som alle tænker i interessante og innovative løsninger, rummer et bredt spænd af problemstillinger og har stor eksempelværdi for andre. Samtidig har der været dialog med tre andre ansøgere om yderligere kvalificering, og på baggrund af denne dialog blev det i december 2019 besluttet at give støtte til et ottende projekt. De otte projekter er:

Når vandet kommer - modningsprojekt for stormflodssikring i Kalveboderne, Hvidovre Kommune og Københavns Kommune

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune ønsker at sikre indløbet til Kalvebodbroen mod stormflod op til hvad der svarer til en 1000-års hændelse. På grund af projektets størrelse og kompleksitet skal der ske en del afklaring, før der kan skabes et beslutningsgrundlag. Samtidig er der tale om et samarbejde mellem to kommuner af forskellig størrelse og med forskellig risikoprofil, og derfor skal der arbejdes med forskellige modeller for samarbejde og bidragsfordeling. Og så er området Natura 2000-område, dvs. et område hvor der stilles særlige krav til naturbeskyttelse, hvilket har betydning for både valg af løsning og planproces. Arbejdet med at skabe et grundigt beslutningsgrundlag dækker et dialogforløb med de væsentlige interessenter og et evalueringskatalog, der opsamler og formidler erfaringer fra projektet.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 3 mio. kr.

Robust kystkommune - parallelopdrag om en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse, Dragør Kommune

Dragør er med sine 13 km kyststrækning — hvoraf en del ligger lavt og ud til åbent hav — udsat i forhold til havvandsstigninger. Dragør er samtidig en mindre kommune med et sårbart bevaringsværdigt kulturmiljø i Dragør by. Og så er der de rekreative værdier og udsigten ud over havet at tage hensyn til. Det er nogle af de udfordringer Dragør Kommune står overfor og skal have til at gå op.

Dragør Kommune ønsker et parallelopdrag om en udviklingsplan for delstrækningerne ved Dragørs gamle by og havn og ved byområdet Søvang. I arbejdet skal både borgere, eksperter og andre aktører inddrages, og der skal arbejdes med helhedsløsninger, der både sikrer kommunen, bevarer kulturmiljøet og udsigten og de rekreative værdier.

Målet er et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der indeholder vision, tidsplan og plan for etapedeling.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af samlet projektsum på 4,1 mio. kr.

Stormflodsbeskyttelse der gror med byen, Vejle Kommune

I Vejle skal adaptiv stormflodssikring og bæredygtig byudvikling gå hånd i hånd. Projektet har fokus på resiliens — det handler om at blive bedre til at leve med risikoen — og på at udvikle innovative løsninger i en samskabende proces med borgere og områdets aktører. Løsningen skal omfatte både hårde og bløde kanter ud mod fjorden og skabe et godt møde med vandet. 

Dialogprocessen omfatter tre tiltag: 1. En procesplan for, hvordan Vejle Kommune gennem borgerinddragelse og installationer kan styrke dialogen om vandets betydning for Vejle 2. Konkurrence og dialog om en saltvandshave 3. en række saloner/seminarer hvor kunstnere "udsætter stormflodsbeskyttelse for kunst", for på den måde at skabe en større bevidsthed om og fælles identitet i forhold til stormflodsbeskyttelse, som ellers er et meget teknisk emne.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 3,1 mio. kr.

Assens - Byen og Bæltet - Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten, Assens Kommune

Assens Kommune ønsker at skabe et rekreativt klitlandskab på Assens Næs og dermed møde havvandsudfordringen med en blød og landskabelig kystsikring frem for en tidligere planlagt digeløsning. Første skridt er at afdække mulighederne og skabe grundlag for et konkret projekt.

Projektet er nytænkende i de måder det vil koble turismeudvikling og klimasikring, så der både opnås beskyttelse mod stigende havvand og en mere attraktiv by.

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1 mio. kr.

Grundejerne bestemmer - borgerdrevet højvandssikring skaber nye muligheder og understøtter Juelsmindes vision, Hedensted Kommune

Juelsminde ligger på en spids ud til havet. Og det er både en styrke at være en attraktiv turistby med mange sommerhuse og et livligt havnemiljø — og en svaghed, idet man er særligt udsat, når havvandet stiger. Hedensted Kommune ønsker at Juelsminde forbliver attraktiv både at bosætte sig i og besøge, og samtidig kan kystsikres på en måde, hvor de maritime rødder bevares. Derfor er det vigtigt at få borgerne med. Projektet vil oprette et digelag og udarbejde en strategiplan for højvandsikring af Juelsminde. Kommunen vil deltage i digelaget og sikre en høj grad af borgerinddragelse og inddragelse af interessenter. Målet er at gøre klimasikring til en folkesag.

Støtte: 0,75 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1,5 mio. kr.

Havnelaboratoriet - sammen om klimatilpasning, Middelfart Kommune

KlimaHavnen skal sikre Middelfarts havnefront og bymidte mod havvandsstigninger, samtidig med at den skal være et nyt mødested og samlingspunkt i byen. På den måde ligger KlimaHavnen i naturlig forlængelse af KlimaByen, hvor man gennem nye attraktive byrum og rekreative arealer har fundet nye måder at lede regnvand gennem byen.

Men først skal projektet modnes. Det skal foregå i det tværfaglige læringsrum "Havnelaboratoriet". Her skal forskere og eksperter mødes med borgere, erhverv, institutioner og kommune om skabe innovative løsninger i fællesskab, og sikre fælles ejerskab. 

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1,02 mio. kr.

Klimabåndet - implementering med kvalitet, Randers Kommune

To store aktuelle projekter skal styrke Randers' forbindelse til vandet og beskytte byen mod oversvømmelser: Byen til Vandet, som handler om at byudvikle de centrale havneområder og områderne omkring vandet. Og Klimabåndet, som er et beslægtet projekt for omfattende klimasikring langs vandet med fokus på natur og byudvikling. 

To så omfattende projekter rummer juridiske, tekniske, organisatoriske udfordringer - og mange aktører der skal samarbejde.Samtidig betyder den lange tidshorisont, at der skal kigges på etapeinddelinger og midlertidige løsninger. Det kræver omfattende projektmodning, som pilotprojektet skal tilvejebringe. 

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1 mio kr.

Aabenraa og fjorden - scenarier for fremtiden, Aabenraa Kommune

Pilotprojektet arbejder med Aabenraas bynære havnearealer, hvor der snart skal træffes beslutning om en fremtidig udvikling. Pilotprojektet skal skabe et beslutningsgrundlag med 3-4 scenarier for udvikling, arealanvendelse og klimasikring. Indikatorerne til at vurdere fordele og ulemper ved scenarierne udvikles i samarbejde med DTU. I scenarierne vil blive vurderet på elementer som realiserbarhed, værdi for byen, risikohåndtering, fleksibilitet og robusthed. 

Tilgangen, hvor man vil tegne risikolandskabet op og lade det danne grundlag for beslutninger om den fremtidige byudvikling og arealanvendelse, gør projektet til et interessant eksempelprojekt. 

Støtte: 915.533 kr. ud af en samlet projektsum på 1.831.066 kr. 

 

Da alle projekter er i udviklings- og modningsfasen, er de angivne projektsummer ikke med realisering inkluderet. 

Læs mere om de syv projekter der i første omgang fik støtte:

Samlet uddybende oversigt over de syv pilotprojekter. 

 

Anden ansøgningsrunde

Der kommer en anden ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om støtte til plan- og procesprojekter. 

Anden ansøgningsrunde vil bygge på erfaringerne fra de første pilotprojekter, og ansøgningsmaterialet er derfor ikke klar endnu. Vi har ikke lagt os fast på tidspunktet for ansøgningsrunden, men forventer det vil være i slutningen af 2020. 

Ansøgningsmaterialet vil blive lagt her på siden, når vi annoncerer anden ansøgningsrunde. Det gør vi via en fælles pressemeddelelse og i Realdanias nyhedsmail.

 

Læs mere om Realdanias samlede indsats om Byerne og det stigende havvand her:

Baggrundsmateriale

Baggrundsmateriale og materiale fra møder, workshops etc.

Netværksmøde 26. sep. 2019

Der blev holdt netværksmøde for de deltagende pilotprojekter 26. sep. 2019. Her er opsamling fra mødet, præsentationerne - to overordnede oplæg og fra de enkelte kommuner:

Opsamling_netværksmøde v4

Rasmus Dahlberg oplæg

Vidennetværket v Gertrud Jørgensen

Assens - 15 min

Dragør - 15 minutter

Hedensted - 15 min

Hvidovre København Når vandet kommer 15 min

Middelfart - 15 min

Randers - 15 min

 

Informationsmøde for første ansøgningsrunde

Der blev afholdt informationsmøde for interesserede kommuner i første ansøgningsrunde 4. april 2019 i Odense. Udover mulighed for at stille spørgsmål og få sparring, bød mødet på flere faglige inspirationsoplæg.

Hent oplæg fra mødet her:

Se programmet

Introduktion til partnerskabet, Mikkel Suell Henriques (Realdania)

Pilotprojekter med medværdi, Per Sørensen (Kystdirektoratet)

Multilayered safety, Dynamic Adaption Planning Pathway-tools for sustainable development of flood proned cities, Andrew Warren (Deltares)