x

Danmark er omgivet af vand - med 7300 km kyststrækning, og de 10 største byer liggende ud til havet eller en fjord. Tidligere vendte mange byer ryggen til havet, men i takt med at industri er rykket ud, er arealerne ud til vandet omdannet til attraktive byudviklingsområder.

Klimaforandringer gør at havet stiger, og vi i fremtiden vil opleve flere storme og stormfloder. Det kolliderer med vores lyst til at bo ved vandet, og beregninger viser at omkostningerne til skader i forbindelse med oversvømmelser og stormfloder i de største byer, vil stige voldsomt i årene fremover.

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet, støtter vi udviklingen og realiseringen af en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

Vi har i første omgang udpeget 7 projekter, der modtager støtter og hjælp til udvikling. Senere vil et mindre antal blive udvalgt til også at modtage realiseringsstøtte, ligesom der vil være en ny ansøgningsrunde, hvor projekter kan modtage støtte til modning og proces.

De syv udvalgte projekter fra første ansøgningsrunde 

Første ansøgningsrunde er målrettet kommuner der allerede er langt fremme med helhedsløsninger omkring kystsikring. Vi har valgt syv projekter ud, der tænker i nye interessante og innovative løsninger, rummer et bredt spænd af problemstillinger og som alle har stor eksempelværdi for andre. 

De syv projekter er:

Når vandet kommer - modningsprojekt for stormflodssikring i Kalveboderne, Hvidovre Kommune og Københavns Kommune

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune ønsker at skabe en ny visionær løsning, der sikrer indløbet til Kalvebodbroen mod stormfloder. Løsningen skal sikre mod stormfloder af en størrelse, der svarer til hvad der i gennemsnit er beregnet til at optræde hvert 1000. år (en såkaldt 1000-års hændelse). Projektet har en størrelse og kompleksitet, der kræver en del afklaring, før der kan skabes et beslutningsgrundlag. Da projektet er et samarbejde mellem to kommuner, af forskellig størrelse og med forskellig risikoprofil, skal der arbejdes med forskellige modeller for samarbejde og bidragsfordeling. Området er Natura 2000-område, dvs. et område hvor der stilles særlige krav til naturbeskyttelse, og det stiller dermed også krav til både løsninger, men i høj grad også hele planprocessen. Arbejdet med at skabe et grundigt beslutningsgrundlag dækker også et dialogforløb med de væsentlige interessenter og et evalueringskatalog, der opsamler og formidler erfaringer fra projektet.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 3 mio. kr.

Robust kystkommune - parallelopdrag om en udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse, Dragør Kommune

Dragør har 13 km kyststrækning, hvoraf en del ligger lavt og ud til åbent hav, hvilket gør Dragør Kommune udsat i forhold til havvandsstigninger. Dragør er samtidig en forholdsvis lille kommune, og Dragør by rummer et sårbart bevaringsværdigt kulturmiljø. Endelig rummer den lange kysttrækning syd for byen, med udsigten ud over havet, et vigtigt rekreativt aktiv for kommunens borgere. Det er nogle af de udfordringer Dragør Kommune står overfor og skal have til at gå op.

Dragør Kommune ønsker et parallelopdrag om udviklingsplan for delstrækningerne ved Dragørs gamle by og havn og ved byområdet Søvang. I arbejdet skal både borgere, eksperter og andre aktører inddrages, og der skal arbejdes med helhedsløsninger, der både sikrer kommunen og det sårbare kulturmiljø, men samtidig bevarer kulturmiljøet og de rekreative værdier.

Målet er et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der indeholder vision, tidsplan og plan for etapedeling.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af samlet projektsum på 4,1 mio. kr.

Stormflodsbeskyttelse der gror med byen, Vejle Kommune

I Vejle ønsker man at stormflodsikre samtidig med at man kan byudvikle med merværdi, og at stormflodssikringen gror sammen med byen. Byens placering ved bunden af Vejle Fjord, gør den sårbar for stormfloder, men samtidig vil man gerne fastholde vandet som et aktiv. Derfor er et af nøgleordene resiliens, der handler om at blive bedre til at leve med risikoen, mens et andet vigtigt element er borgerinddragelse og dialog.

Et pilotprojekt tilrettelægger et demokratisk dialogprojekt omkring tre tiltag: 1. En samskabende dialogproces for hvordan Vejlekommune gennem borgerinddragelse og installationer kan styrke dialogen om vandets betydning for Vejle 2. Konkurrence og dialog em en saltvandshave 3. invitation af kunstnere til at udsætte stormflodsbeskyttelsen for kunst, for på den måde at skabe en fælles identitet til stormflodsbeskyttelsen som mere end "bare" noget teknisk.

Støtte: 1,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 3,1 mio. kr.

Assens - Byen og Bæltet - Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten, Assens Kommune

Assens Kommune ønsker at skabe et rekreativt klitlandskab på Assens Næs, som en blød og landskabelig kystsikring, frem for en tidligere planlagt traditionel digeløsning. Projektet skal i første omgang afdække mulighederne, og skabe grundlaget for et konkret projekt. Projektet er nytænkende i de måder det vil skabe nye rekreative kvaliteter til byen, og give nye oplevelser for både byens borgere og for turister, således at projektet også skal styrke Assens kvaliteter som turistby. Samtidig med at det vil rumme nye måder at bruge landskabet på i mødet med vandet.

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1 mio. kr.

Grundejerne bestemmer - borgerdrevet højvandssikring skaber nye muligheder og understøtter Juelsmindes vision, Hedensted Kommune

Juelsminde ligger på spids ud til havet, og det er både byens styrke, som en attraktiv turistby med mange sommerhuse og et livligt havnemiljø, og byens svaghed, som særligt udsat når havvandet stiger. Hedensted Kommune ønsker at Juelsminde forbliver attraktiv både at bosætte sig i og besøge, og samtidig kan kystsikres på en måde, hvor de maritime rødder bevares. Derfor er det vigtigt at få borgerne med. Projektet vil oprette et digelag og udarbejde en strategiplan for højvandsikring af Juelsminde. Kommunen vil deltage i digelaget, og sikre en høj grad af borgerinddragelse og inddragelse af interessenter. Målet er at gøre klimasikringen til en folkesag.

Støtte: 0,75 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1,5 mio. kr.

Havnelaboratoriet - sammen om klimatilpasning, Middelfart Kommune

KlimaHavnen skal sikre Middelfarts havnefront og bymidte mod havvandsstigninger, samtidig med at det skal være et nyt mødested og samlingspunkt i byen. På den måde ligger KlimaHavnen i naturlig forlængelse af KlimaByen, hvor man gennem nye attraktive byrum og rekreative arealer, har funder nye måder at lede regnvand gennem byen.

Men først skal projektet modnes. Det skal foregå i det tværfaglige læringsrum "Havnelaboratoriet". Her skal forskere og eksperter mødes med borgere, erhvervs, institutioner og kommune mødes om skabe innovative løsninger i fællesskab, og sikre fælles ejerskab. 

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1,02 mio. kr.

Klimabåndet - implementering med kvalitet, Randers Kommune

Byen til Vandet er et storstilet byudviklingsprojekt i Randers, der skal binde byen bedre sammen ved at byudvikle de centrale havneområder og områderne omkring vandet der gennemskærer Randers. Klimabåndet er et beslægtet projekt for omfattende klimasikring langs vandet, gennem både natur og byudvikling. Sammen skal de to projekter både bringe Randers tættere til vandet og beskytte byen mod oversvømmelser.

Men de to meget omfattende projekter rummer juridiske, tekniske, organisatoriske udfordringer - og mange aktører der skal findes samarbejdsformer for. Det kræver omfattende projektmodning, som det her projekt skal tilvejebringe. Samtidig betyder den lange tidshorisont at der skal kigges på etapeinddelinger og midlertidige løsninger. 

Støtte: 0,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 1 mio kr.

Da alle projekter er i udviklings- og modningsfasen, er de angivne projektsummer ikke med realisering inkluderet. 

Læs mere om de syv udvalgte pilotprojekter:

Samlet uddybende oversigt over de syv pilotprojekter. 

 

Anden ansøgningsrunde

Der kommer en anden ansøgningsrunde, hvor kommuner kan søge om støtte til plan- og procesprojekter. 

Anden ansøgningsrunde vil bygge på erfaringerne fra de første pilotprojekter, og ansøgningsmaterialet er derfor ikke klar endnu. Vi har ikke lagt os fast på tidspunktet for ansøgningsrunden, men forventer det vil være i slutningen af 2020. 

Ansøgningsmaterialet vil blive lagt her på siden, når vi annoncerer anden ansøgningsrunde. Det gør vi via en fælles pressemeddelelse og i Realdanias nyhedsmail.

 

Læs mere om Realdanias samlede indsats om Byerne og det stigende havvand her:

Baggrundsmateriale

Baggrundsmateriale og materiale fra møder, workshops etc.

Netværksmøde 26. sep. 2019

Der blev holdt netværksmøde for de deltagende pilotprojekter 26. sep. 2019. Her er opsamling fra mødet, præsentationerne - to overordnede oplæg og fra de enkelte kommuner:

Opsamling_netværksmøde v4

Rasmus Dahlberg oplæg

Vidennetværket v Gertrud Jørgensen

Assens - 15 min

Dragør - 15 minutter

Hedensted - 15 min

Hvidovre København Når vandet kommer 15 min

Middelfart - 15 min

Randers - 15 min

 

Informationsmøde for første ansøgningsrunde

Der blev afholdt informationsmøde for interesserede kommuner i første ansøgningsrunde 4. april 2019 i Odense. Udover mulighed for at stille spørgsmål og få sparring, bød mødet på flere faglige inspirationsoplæg.

Hent oplæg fra mødet her:

Se programmet

Introduktion til partnerskabet, Mikkel Suell Henriques (Realdania)

Pilotprojekter med medværdi, Per Sørensen (Kystdirektoratet)

Multilayered safety, Dynamic Adaption Planning Pathway-tools for sustainable development of flood proned cities, Andrew Warren (Deltares)

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}