x

Danmark er omgivet af vand - med 7300 km kyststrækning, og de 10 største byer liggende ud til havet eller en fjord. Tidligere vendte mange byer ryggen til havet, men i takt med at industri er rykket ud, er arealerne ud til vandet omdannet til attraktive byudviklingsområder.

Klimaforandringer gør at havet stiger, og vi i fremtiden vil opleve flere storme og stormfloder. Det kolliderer med vores lyst til at bo ved vandet, og beregninger viser at omkostningerne til skader i forbindelse med oversvømmelser og stormfloder i de største byer, vil stige voldsomt i årene fremover.

 

I partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet, støtter vi udviklingen og realiseringen af en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

I første omgang støtter vi med hjælp til udvikling af op til 10 pilotprojekter. Senere vil vi udvælge et mindre antal der også vil modtage realiseringsstøtte. 

Hvem kan søge? 

Første ansøgningsrunde er målrettet kommuner der allerede er langt fremme med helhedsløsninger omkring kystsikring. De vil kunne søge om tilskud til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Det vil sige løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen.

Kommuner kan søge hvis de har en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde beliggende i byzonen er i risiko for at blive oversvømmet som konsekvens af havvandsstigninger og stormflod. Der gives ikke støtte til håndtering af risiko for oversvømmelse i sommerhusområder eller kystnære naturområder.

Kommunerne skal selv stille med minimum 50% af projektsummen.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningsprocessen, kan du kontakte vores sekretariat på mail.

Informationsmøde

Der blev afholdt informationsmøde for interesserede kommuner 4. april 2019 i Odense. Udover mulighed for at stille spørgsmål og få sparring, bød mødet på flere faglige inspirationsoplæg.

Hent oplæg fra mødet her:

Se programmet

Introduktion til partnerskabet, Mikkel Suell Henriques (Realdania)

Pilotprojekter med medværdi, Per Sørensen (Kystdirektoratet)

Multilayered safety, Dynamic Adaption Planning Pathway-tools for sustainable development of flood proned cities, Andrew Warren (Deltares)

Anden ansøgningsrunde i 2020

I anden ansøgningsrunde kan kommuner, som er i gang med en proces omkring klimasikring, men endnu ikke helt så langt med projekterne, søge om støtte til plan- og procesprojekter. Anden ansøgningsrunde forventes i 2020.

Læs mere om Realdanias samlede indsats om Byerne og det stigende havvand her:

Ansøgningsmateriale (første call)

Her finder du ansøgningsmateriale til første ansøgningsrunde.

Start med at læse ansøgningsvejledningen, hvor ansøgningsprocessen, krav og forventninger til ansøgningen og kriterier for udvælgelse er beskrevet udførligt.

Ansøgningsvejledning

Hent og udfyld ansøgningsskemaet, og indsend ansøgningen som et Word-dokument. Husk at følg vejledningen.

Ansøgningsskema (Word)

Hvis du har problemer med at hente Word-filen, kan du bruge nedenstående pdf, hvor felterne kan udfyldes. Bemærk at omfanget ikke må overstige den ramme der er fastsat for ansøgninger i Word (dvs. svarende til 8 A4-sider).

Ansøgningsskema (skrivbar pdf)

 

 

FAQ

Spørgsmål 1: Kan en del af de 25% som udgør kommunens egen betaling komme fra andre tilskudsgivere? 

Svar: Det er en forudsætning for at søge, at kommunen afsætter midler ,til gennemførelse af pilotprojektet. Realdanias støtte kan maksimalt udgøre 50 % af projektets samlede budget. Maksimalt halvdelen af den kommunale egenfinansiering kan finansieres i form af arbejdstimer og anden finansiering. Det er muligt at søge yderligere tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere, så fald skal det anføres og fremgå af budgettet.    

Spørgsmål 2: Kan en kommune søge Realdania om penge til et projekt, hvis kommunen allerede har modtaget støtte til et andet projekt indenfor samme emne eller område?

Svar: Som udgangspunkt ja, så længe der ikke er sammenfald mellem projekternes indhold. Man kan således ikke søge flere Realdania puljer til samme projekt.

Spørgsmål 3: Kan en kommune søge puljen med forbehold for efterfølgende politiske godkendelse af egen finansieringen?

Svar: Der bliver i udvælgelsen lagt vægt på, at kommunen har udvist faglig og politisk opmærksomhed på udfordringen med klimatilpasning ift. havvand, og kan dokumentere dette i form af politiske beslutningspunkter, delvist realiserede projekter og allokering af ressourcer. Partnerskabet ønsker med denne dokumentation at vurdere forankringen af projektet og ser helst, at der ligger dokumentation i form af politiske behandlinger på at pengene til det ansøgte projekt er bevilliget. Partnerskabet kan dog i enkelte tilfælde acceptere, at bevillingen indgår som del af Budget 2020.  

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere