x

Danmark går foran med national måling af verdensmålene

Pressemeddelelse 5. juli 2019

Et nyt stort projekt om Danmark og verdensmålene søsættes nu. Danmarks Statistik søger gennem et udbud en partner til at gennemføre en inddragende proces, der skal gøre Danmarks status målbar.

Det handler om verdensmålene, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, og som nu skal oversættes og gøres  operative i en dansk sammenhæng. De største udfordringer i Danmark indenfor hvert af verdensmålenes områder skal nu udpeges og opgøres. Målet er at etablere en dansk ’baseline’ i form af nye danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark inden for verdensmålenes områder. Baselinen skal understøtte Folketingets arbejde med realisering af verdensmålene, herunder tjene som input til den danske handlingsplan for verdensmålene, som skal revideres i 2020. 

Initiativet understreger Danmarks position i det globale førerfelt i arbejdet med at realisere verdensmålene. Bag initiativet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, et tværpolitisk samarbejde om verdensmålene mellem Folketingets partier. Baseline-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden. 

Som led i arbejdet med at identificere de supplerende danske indikatorer skal der gennemføres en omfattende inddragelse af civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner, virksomheder, eksperter mv. Resultatet skal være formulering af indikatorer for en bæredygtig samfundsudvikling i Danmark, der samtidig løfter levevilkårene for den dårligst stillede del af befolkningen.

Fhv. Miljøminister og fhv. formand for Folketingets 2030-netværk Kirsten Brosbøl: ”Baseline er et vigtigt politisk redskab til at give et bedre grundlag for at udvikle konkret politik og prioritere politiske tiltag. Det afgørende er, at verdensmålene ikke bare bliver en nål i knaphullet, men en reel forandringsdagsorden. Det kan baseline hjælpe med til ved at sætte spot på de konkrete udfordringer og styrker, vi har i Danmark med at nå målene”.
”Vi er i Danmarks Statistik stolte over at være valgt som ansvarlig koordinator for denne ambitiøse opgave. Vi igangsætter i dag et udbud, hvor vi søger en partner, der kan bistå i det videre arbejde med at gennemføre en omfattende og inddragende proces, hvor der bliver god mulighed for at komme med input. Efter sommerferien vil initiativet blive synligt over hele landet, og vi håber, at mange har lyst til at bidrage til arbejdet”, siger Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmarks Statistik. 

Den nationale inddragelse vil ske henover efteråret og vinteren 2019/20 og resultat vil blive præsenteret i foråret 2020.
  

Citater fra fonde:

Adm. direktør i Industriens Fond Thomas Hofman-Bang udtaler: ”De 17 verdensmål kan bedst nås gennem samarbejde og tydelige målsætninger. I det nye initiativ fastlægges konkrete indikatorer for, hvor og hvordan bæredygtighedsindsatsen skal ydes i en dansk kontekst – og hvordan den måles. Det gør verdensmålene mere håndgribelige, også for de danske virksomheder, der overvejer at bruge målene som innovationsdrivere.”

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård udtaler: ”At arbejde for FN’s verdensmål - og på den måde i retning af en omfattende bæredygtig udvikling – er et kollektivt arbejde. Hvis vi for alvor skal flytte på tingene, kræver det er et fælles træk fra både offentlige og private parter. Det er meget positivt, at så mange civilsamfundsaktører nu bidrager til dette omfattende kortlægningsarbejde. Derudover er en baseline en måde at sikre, at vi ved, hvor vi kommer fra. At kende dét udgangspunkt er den eneste måde, som vi kan komme videre og arbejde med at opfylde verdensmålene. Derfor er vi glade for at være med til at finansiere denne indsats.”

Direktør i Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard udtaler: ”I hele Danmark skal vi i gang med at arbejde med og for verdensmålene. For at kunne gøre det er det vigtigt, at vi får synliggjort udgangspunktet for den indsats, der skal igangsættes – set med danske øjne. Vi håber, at det vil give anledning til overvejelser og eftertanke, når de supplerende indikatorer overgives til den politiske proces i Danmark.”  

Adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen udtaler: ”Projektet giver et stærkt nationalt afsæt for et fælles dansk bidrag til verdensmålene. Det skal ikke kun være FNs Verdensmål, det skal også være hele Danmarks verdensmål.”

Lene Skole, CEO, Lundbeckfonden: ”For at sikre, at vi i Danmark kan arbejde med verdensmålene på en ambitiøs, konkret og målbar måde, er det afgørende, at vi har en troværdig national baseline som udgangspunkt for initiativer fra både private og offentlige aktører. I Lundbeckfonden ser vi derfor vores bidrag til udviklingen af en sådan baseline som en vigtig del af vores samfundsansvar.”

Neel Strøbæk, bestyrelsesmedlem i Rambøll Fonden: ”FN’s verdensmål har internationalt manifesteret sig som det vigtigste instrument til at forstå og operationalisere de nødvendige indsatser, der skal gennemføres frem mod 2030. En af forudsætningerne for at komme i mål er et fælles udgangspunkt baseret på indikatorer, der er skræddersyede til Danmark. Rambøll fonden er derfor stolt over at kunne bidrage til dette vigtige værktøj.”
 
Pressemeddelelsen er udsendt af Danmarks Statistik.
 
På FN’s generalforsamling i 2015 blev alle verdens lande (193) enige om at arbejde for en bedre og mere bæredygtig verden i 2030, hvor levevilkårene for den dårligst stillede del af befolkningen samtidig forbedres. Indsatsen skal ske inden for alle de 17 verdensmål, som blev besluttet af FN, og som forpligter alle lande til at gøre en aktiv indsats.

Verdens lande er meget forskellige, og udfordringerne med at realisere verdensmålene er derfor også meget forskellige fra land til land – særligt hvis det bredere perspektiv for verdensmålene – ”Leaving no one behind” tages i betragtning.

De 17 verdensmål er:

1. Afskaf fattigdom 
2. Stop sult 
3. Sundhed og trivsel 
4. Kvalitetsuddannelse 
5. Ligestilling mellem kønnene 
6. Rent vand og sanitet 
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klima indsats 
14. Livet i havet 
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
17. Partnerskaber for handling 

Inden for hvert af de 17 verdensmål er der udpeget en række delmål – 169 i alt. Delmålene er endvidere konkretiseret i et antal indikatorer. Der er i alt 232 indikatorer. En samlet fremstilling af mål, delmål og indikatorer kan findes på: 

Danmarks Statistiks hjemmeside