x

Åbent hus i Højer:
Unik sønderjysk bygningskultur i Højer er restaureret

Pressemeddelelse 9. oktober 2019

Efter tre års arbejde har Realdania By & Byg afsluttet restaureringen af ’Højergård’ - tre unikke historiske huse midt i Højer: Et 200 år gammelt stuehus fra en af byens marskgårde, en tyskinspireret villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet. Til sammen fortæller de tre bygninger om en særlig byggeskik, som i generationer er formet af naturen, kulturen og historien, og fredag den 1. november inviteres alle til åbent hus i den sønderjyske bygningskultur.

Med en beliggenhed midt i Tøndermarskens enestående natur, tæt på Vadehavet, og nær ved den dansk-tyske grænse har den sønderjyske befolkning gennem generationer skabt en byggeskik, som dels er formet af det barske marskland, dels af det skelsættende grænseland med dets skiftende grænsedragninger.

Mange af områdets egnshistoriske bygninger er stadig bevaret, og kun få andre steder i Danmark er samlet så mange bygninger, som tilsammen og hver for sig afspejler en lokalt forankret byggeskik og materialetradition.

Marskgården ’Højergård’ midt i Højer er et af disse velbevarede og sammenhængende bygningskomplekser, hvor arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er forenet i én og samme fortælling. En fortælling, som Realdania By & Byg, nu har trukket frem i dagens lys. De tre bygninger - stuehuset fra 1823, den tyskinspirerede villa fra 1906 og laden fra 1700-tallet - har fået nye funktioner, men sjælen er bevaret, og der er skabt en sammenhængende helhed med respekt og forståelse for bygningernes særegne historie og unikke bevaringsværdier.  

Fine eksempler på Sønderjyllands særlige byggeskik

- Efter tre år er vi nu ved vejs ende, og vi er meget glade for resultatet og samarbejdet med Tønder Kommune. For det første har vi sikret bevaringen af unikke eksempler på Sønderjyllands helt særlige byggeskik, som i århundreder er blevet formet af naturen, kulturarven og Danmarkshistorien. For det andet er vi lykkedes med at nyindrette de tre bygninger til gavn og glæde for byen, og dermed er vi med til at understøtte den gode udvikling, som lige nu er i gang i området, bl.a. i kraft af det store Tøndermarsk Initiativ, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld og fortsætter:

- Med vores restaurering har vi samtidig givet inspiration til, hvordan historiske ejendomme kan beskyttes og benyttes. Højergård er et fint eksempel på, hvordan den levende bygningskultur kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling. Nu bliver gården lejet ud til Tønder Kommune, som sammen med ARLA Fonden skal drive en madlejrskole i de restaurerede bygninger, siger Peter Cederfeld, som samtidig glæder sig over, at Højergård nu også indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 50 historiske huse, som hver for sig og tilsammen fortæller om udviklingen af dansk bygningskultur gennem mere end 500 år.

 Også Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen glæder sig over de restaurerede bygninger og ser frem til at få nyt liv og unge mennesker ind i de historiske rammer:
- Vi glæder os over Realdania By & Bygs restaurering af de tre historiske bygninger midt i Højer. Med restaureringen er unikke eksempler på egnens særlige byggeskik bevaret, og med bygningernes nye funktion som madlejrskole sættes der yderligere skub i den positive udvikling, som er i gang i området, og skub i vores arbejde med sundhed i kommunen. I skoleugerne vil Højergård være omdrejningspunkt for 6. og 7. klasses elever fra hele landet, mens bygningerne vil danne ramme for andre sundheds- og madrelaterede aktiviteter i weekenderne og i ferierne. På den måde sikres liv og aktivitet året rundt, og der skabes arbejdspladser i byen, siger Henrik Frandsen.

 
 

Ramme om madlejrskole

Netop de unikke historiske rammer, den centrale beliggenhed midt i Højer og adgangen til et af verdens fineste UNESCO-naturområder spillede fint sammen med de ønsker, som ARLA Fonden havde, da de for et par år siden var på udkig efter lokaliteter til en ny madlejrskole for børn fra hele landet.

Efter tre års arbejde er de tre bygninger nu restaureret fra A til Z og nyindrettet som hjemsted for ARLA Fondens madlejrskole og som mødested for lokale mad- og naturaktiviteter, men vigtigst af alt: Stedets ånd og stemning er bevaret.

- Opgaven har været at få at det nye indhold indpasset i de tre bygninger, uden at vi løber med bygningernes sjæl. Vi har bestræbt os på at fastholde den ånd og stemning, der har været i de tre bygninger på det tidspunkt, da de hver især blev opført. Med restaureringen har vi bevaret og sikret den værdifulde stedbundne bygningskultur, og samtidig skabt nogle rammer som sikrer masser af liv og aktivitet i bygningerne, lyder det fra Realdania By & Bygs restaureringsarkitekt Connie Hviid, som har stået i spidsen for den omfattende restaurering.

- Vores ambition har været at restaurere og genbruge så meget som muligt i de tre bygninger, i det omfang det har kunnet lade sig gøre, og i det omfang det giver mening i forhold til bygningernes nye funktioner. Vi har forsøgt at hente inspiration i tidligere tiders enkle og snusfornuftige restaureringsløsninger, som mange husejere gerne sværger til, hvis løsningerne kan udgøre et godt alternativ til de gængse byggemarkedsløsninger. Det er samtidig vores håb, at nogle af de løsninger og metoder, vi har taget i brug, kan inspirere til, at flere huse fra denne periode restaureres og bevares, siger Connie Hviid.