x

Beregningsværktøj skal nedbringe byggeriets klimapåvirkning

Pressemeddelelse 27. januar 2020

Flere skal lære at beregne en livscyklusvurdering af både eksisterende og nyt byggeri, så klimabelastningen bliver så lav som mulig. Derfor støtter Realdania en videreudvikling og udbredelse af et frit tilgængeligt beregningsværktøj

Med de politiske ambitioner for nedbringelse af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030, vil byggeriets miljøbelastning og ressourceforbrug komme i fokus i de kommende år.  Byggeriets energiforbrug til drift af bygninger tegner sig nemlig ifølge Energistyrelsen for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. 

Hertil skal lægges indlejret klimapåvirkning i forbindelse med produktion af materialer, transport til byggepladsen, produktion på byggepladsen og endt levetid for materialerne. Her er der ikke et præcist tal for Danmark, men ifølge World Green Building Council er tallet 11 procent globalt set. 

Udbredelse og integration

En af udfordringerne er imidlertid, at det er svært for beslutningstagere og rådgivere at tage informerede valg med henblik på at nedbringe klimabelastningen fra det enkelte projekt. Derfor har Realdania givet støtte til en videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg. Et frit tilgængeligt værktøj, der er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, samt byggebranchens aktører og med støtte fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

”LCAbyg er udbredt blandt grønne frontløber-virksomheder og i bygge-uddannelser. Men værktøjet skal bruges af mange flere aktører for at udbrede kendskabet til belastninger fra det eksisterende og nutidige byggeri og løsninger for det fremtidige, klimavenlige byggeri,” siger projektleder Anne Gade Iversen, Realdania.

Ud over en større udbredelse skal brugervenligheden og den digitale integration med branchens øvrige værktøjer også forbedres som en del af arbejdet, som Realdania støtter med knap 4,7 mio. kr.

Kæmpe klimaforskel

Harpa Birgisdottir, seniorforsker på BUILD, tidligere SBi, har som en del af udviklingen af livscyklusvurderinger været med til at analysere 60 danske bygningsprojekter. Hun kan se, at klimaaftrykket varierer voldsomt.

”I nybyggeriet varierer klimaaftrykket med 100-200 procent. Når vi sammenligner større renoveringer i forhold til at rive ned og bygge nyt, kan vi se, at klimabelastningen ved renovering kun er 20 procent af belastningen ved at rive ned og bygge nyt. Samtidig udgør den eksisterende bygningsmasse langt den største del af byggeriet. Derfor er det super vigtigt at bruge LCA i alle byggeprojekter, både nybyg og renovering” siger Harpa Birgisdottir

LCA fokuserer på den miljømæssige bæredygtighed i byggeriet. Ønskes en beregning af totaløkonomien af det enkelte byggeprojekt, kan det ske ved at bruge det ligeledes frit tilgængelige beregningsværktøj LCCbyg, der også er udviklet af SBi med støtte fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

 
Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.