x

Aktører: Samarbejde på tværs er alfa og omega, hvis vi skal nå verdensmålene

Debatindlæg 20. januar 2020

Det er vigtigt, at indsatsen om verdensmålene sker på så bredt et grundlag som muligt. En bæredygtig fremtid angår jo os alle. Og derfor er alles bidrag vigtige, skriver direktører fra fire fonde og én forening.

Debatindlæg bragt på Altinget.dk den 17. januar 2020. 

Danmark går lige nu forrest i arbejdet med at skrive FN’s 17 verdensmål ind i en national sammenhæng: Som det første land i verden tager Danmark sin befolkning med på råd i at skabe vidensgrundlaget, der skal forme arbejdet med verdensmålene.

Denne indsats bakker vi som fonde og foreninger – som aktører i civilsamfundet – fuldt op om. Vi mener, at der er brug for alle input. Både dem fra eksperternes synsvinkel og dem, der kan se med helt nye øjne på tingene.

De 17 verdensmål blev vedtaget af FN i 2015, og det er de mål, som frem mod 2030 skal gøre vores verden mere bæredygtig. Målene spænder fra afskaffelse af fattigdom og ligestilling mellem kønnene, til grøn energi, bæredygtige byer, styrkelse af sundhed for alle og styrkelse af samarbejde og partnerskaber, både nationalt og globalt.

Vi har altså nøjagtig ti år til at nå i mål. Men hvordan skal vi måle? Hvad er det rette at måle på? Og hvad skal prioriteres i Danmarks verdensmålsindsats fremadrettet?

Vi skal sætte retningen af arbejdet med verdensmålene

I de kommende måneder tages Danmarks befolkning med på råd i disse spørgsmål – som et bidrag til Folketingets arbejde med den nationale handlingsplan.

Mere konkret er det det uafhængige 2030-panel og Danmarks Statistik, som i den ambitiøse oplysnings- og indsamlingskampagne, ′Vores mål′, opfordrer borgere over en bred kam til at komme med input til, hvilke indikatorer der skal måles på i Danmarks bestræbelser på at nå verdensmålene – som supplement til de indikatorer, som er fastlagt af FN.

Tilsvarende opfordres også erhvervsliv, forskere, kommuner, interesseorganisationer og andre aktører i civilsamfundet til at deltage i debatten og komme med input.

Arbejdet skal resultere i en liste over anbefalede indikatorer, en baseline, hvor indikatorerne er brugt, og endelig en ′ønskeliste′ over nogle øvrige, relevante indikatorer, der endnu ikke samles data ind for. Danmarks Statistik bruger en række klassiske kriterier så som relevans, målbarhed, datatilgængelighed, pålidelighed, accept og ressourceforbrug som grundlag for at udvælge indikatorerne.

Resultaterne af ′Vores mål′ overrækkes til Folketingets politikere af 2030-panelet til sommer.

Fire fonde og en filantropisk forening fra forskellige dele af civilsamfundet bidrager i fællesskab med støtte til ′Vores mål′. Det gør vi først og fremmest, fordi vi mener, at initiativet er enormt vigtigt og kan få stor national betydning.

Det er nu, vi som samfund har chancen for at sætte retningen for Danmarks samlede arbejde frem mod en bæredygtig fremtid. Det er nu, vi allesammen kan skubbe målrettet på!

Og så gør vi det ikke mindst, fordi vi mener, at 2030-panelets ambition om den brede inddragelse er helt rigtig. Det er vigtigt, at indsatsen om verdensmålene sker på så bredt et grundlag som muligt.

På tværs af brancher og sektorer – og på tværs af forskellige interesser. En bæredygtig fremtid angår jo os alle. Og derfor er alles bidrag vigtige.

Vi skal løfte i flok

I Danmark har vi gode og lange traditioner for brede samarbejder og frugtbare partnerskaber på tværs. Og for folkelig forankring.

Det er også de grundtanker, som ′Vores mål′ bygger på. Internationalt er nordiske værdier om ′at løfte i flok′ – om dialog og bredt samarbejde – også kommet i vælten i de senere år.

I andre europæiske lande lader man sig i disse år for eksempel inspirere af nordiske tilgange og metoder. Det gælder også for FN’s og verdenssamfundets arbejde med verdensmålene.

Derfor hviler FN og en række andre landes øjne lige nu med stor interesse på Danmark og ′Vores mål′. For det er ganske enkelt unikt med sådan en ′folke-metode′.

Hvordan kan man så bidrage? Alle kan komme med forslag til verdensmål-indikatorerne på voresmaal.dk. Og alle kan bidrage til at sprede budskabet om projektet – borgere såvel som virksomheder og organisationer.

Nøgleaktører og alle, som registrerer sig på hjemmesiden, vil også blive inviteret til at deltage i en høring, når Danmarks Statistik – ud fra input på hjemmesiden – har fundet frem til, hvad der kan være de supplerende danske indikatorer til FN’s indikatorer.

På hjemmesiden voresmaal.dk kan man også tilmelde sig en række åbne debat-workshops. De afholdes forskellige steder i landet og løber af stablen fra januar til marts.

Her kan borgere, eksperter, virksomheder, interesseorganisationer og meningsdannere frit deltage og blande sig i debatten. Hver workshop har et tema, der hver især samler en håndfuld af de 17 verdensmål: vores liv, vores planet, vores samfund.

Vi håber, at mange vil tage udfordringen op og deltage i debatten. For jo flere vi kan nå, desto flere kan vi engagere i arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Se debatindlægget på Altinget
    Altinget.dk: Samarbejde på tværs er alfa og omega, hvis vi skal nå verdensmålene