x

Plan22+: 23 bud på at indfri klimamålsætninger

Pressemeddelelse 8. marts 2023

CO2 neutralt byudviklingsområde, guide til klima og kvalitet i byudviklingen og helhedsplan for Recycling City. Det er nogle af emnerne, som kommuner landet over har søgt om støtte til at udvikle pilotprojekter på via Plan22+ i første ansøgningsrunde, der netop er lukket.

Plan22+ er sat i verden i et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker. Et væsentligt element i indsatsen er at give støtte til kommuner til at udvikle og afprøve nye løsninger på, hvordan man kan arbejde med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning.

I alt er der kommet 23 ansøgninger fra kommuner, og de søger samlet om knap 10 mio. kr. I den kommende tid nærlæser sekretariatet for Plan22+ ansøgningerne, og til juni forventes de udvalgte projekter til støtte at blive offentligt. 

Der er kommet ansøgninger om pilotprojekter fra hele landet. Ansøgningerne vedrører et bredt spektrum af de planemner, som kommunerne ved en række kickoff seminarer tidligere har peget på, at der er behov for ny viden om.

Sekretariatet for Plan22+ ser nu på projekterne ud fra deres relevans for indsatsens mål. Først og fremmest skal pilotprojekterne bidrage med ny viden eller nye redskaber, der kan sætte fokus på den fysiske planlægnings rolle i den grønne omstilling og reduktion af CO2. Projekterne skal gerne sprede sig over nogle af de vigtige og aktuelle temaer, der rejser sig, når der skal udarbejdes og vedtages nye planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. Og det er vigtigt, at projekterne har en eksempelværdi for andre kommuner, så andre kan lade sig inspirere - eller kopiere tiltag eller processer.

Nogle projekter tager på forskellig vis fat på at udvikle nye bæredygtighedsværktøjer, som kan benyttes til fx at vurdere en kommuneplan eller lokalplans klimaaftryk. Værktøjerne ønskes anvendt i den daglige planlægning, i dialogen med udviklere og som beslutningsparameter, når byråd og kommunalbestyrelser skal tage stilling til nye planer. 

Problemstillinger i det åbne land fylder også blandt projekterne. Her er ønsker til en bred vifte af projekter, som beskæftiger sig med alt fra overordnede strategiske planer og landsskabsstrategier for landområder på tværs af kommunegrænser, arealstrategier for afgrænsede områder og til mere konkrete projekter om udtagning af lavbundsjorde, borgerdialog om nye vindmøller og solcelleparker på arealer, der har været tiltænkt andre anvendelser på sigt. 
Andre projekter handler om indspark til et nyt CO2 neutralt byudviklingsområde, guide til klima og kvalitet i byudviklingen og grøn mobilitet mv.

”Jeg ser frem til at nærlæse og dykke ned i kommunernes projektforslag og til at indgå i nærmere dialoger med udvalgte kommuner om deres projekter. I Plan22+ er også afsat midler til forskning, og her vil vi have fokus på, hvordan der kan være et samspil mellem kommunernes projekter og forskernes bidrag, så vi får mest muligt ud af midlerne, og så vi får målrettet indsatsen i forhold til de behov, som kommuner har,” siger sekretariatschef i Plan22+ Britt Vorgod Pedersen.

”Det er positivt, at så mange kommuner har budt ind med ansøgninger, og det bliver spændende nu at se nærmere på ansøgningerne. Det lover godt for vores ambition med Plan22+ om udvikle nye redskaber og metoder i den fysiske planlægning, som kan bi-drage til, at udviklingen af attraktive byer og landområder med høj arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd med reduktion af CO2,” siger Astrid Bruus Thomsen, formand for styregruppen for Plan22+ og programchef i Realdania. 

”Det glæder mig, at så mange kommuner har ønsket at bidrage med projekter, som kan gøre os alle klogere på, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til den grønne omstilling. Ministeren for Landdistrikter har fremsat lovforslag om, at klima indskrives i planlovens formålsparagraf. Gennem projekterne i Plan22+ får vi udviklet nye redskaber og metoder til at styrke den klimaorienterede planlægning i byer og landområder, som supplement til Plan – og Landdistriktsstyrelsens generelle vejledningsindsats. Vi glæder os til at følge de første projekter,” siger Sara Paarup, underdirektør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium.

Læs mere på:
  www.plan22.dk/pilotprojekter
Kontakt Plan22+ sekretariatet på plan22@plan.dk