x

Den fysiske planlægning i form af lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er med til at sætte rammerne for hverdagslivet. Bosætning, infrastruktur, naturbeskyttelse, energiproduktion, landbrug og skovrejsning er alt sammen eksempler på forskellige former for arealanvendelse, som reguleres gennem fysisk planlægning. Den fysiske planlægning kan derfor spille en vigtig rolle som aktivt virkemiddel, når klimamålsætninger skal nås.

Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker. Indsatsen skal understøtte kommunernes klimaambitioner og -arbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at indarbejde klimahensyn i lokalplaner, planstrategier, kommuneplaner og andre plandokumenter.Ny viden og pilotprojekter i kommunerne

Bag indsatsen står et partnerskab mellem Realdania og Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Over de næste fem år skal Plan22+ samle kommuner og eksperter om at skabe ny viden og værktøjer til at arbejde målrettet og metodisk med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning. I juni 2023 har vi udvalgt de første 11 projekter fordelt på 15 kommuner, som får støtte til at udvikle ny viden og værktøjer til at løfte klimehensyn gennem den fysiske planlægning. 

'Klima-kvalificering' af planarbejdet

Plan22+ gennemføres i lyset af Klimaloven, Regeringens 70% mål i 2030, Parisaftalens mål om klimaneutralitet i 2050 og det igangværende arbejde med udrulning af klimahandlingsplaner i hele Danmark i DK2020, hvor 95 kommuner allerede har forpligtet sig på at arbejde for klimaneutralitet senest 2050. Indsatsen skal være med til at 'klima-kvalificere' planarbejdet og bidrage til en styrket bevidsthed om, hvordan beslutninger og prioriteringer i relation til den fysiske planlægning påvirker klimaaftrykket.