x

Blogindlæg: Flere aktører skal mobiliseres i kampen for bymidterne

Blogindlæg i Danske Kommuner 29. september 2023

Mange små og mellemstore byer kæmper i dag med at holde liv i byens midte. Hvis vi skal lykkes med at skabe levende bymidter, er det afgørende, at vi får alle aktører i spil. Det arbejde støtter Realdania op om med Bymidtepuljen.

Blogindlæg af Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, bragt i Danske Kommuner den 29. september 2023.

I mange mindre og mellemstore provinsbyer er de historiske bymidter under pres. Mens flere og flere mennesker er flyttet mod de større byer, er mange af de funktioner, der før lå i bymidterne – håndværk, industri, foreningsliv, uddannelse og kultur – flyttet mod byernes udkant. Eller helt væk.  
 
Den udvikling har skabt monofunktionelle bymidter, hvor det i dag hovedsageligt er op til de butiksdrivende og handelsstandsforeningerne at skabe liv og aktiviteter. 
 
Handel og butiksliv kan dog ikke længere drive udviklingen i bymidterne alene. Ændrede forbrugsvaner og butiksstrukturer gør, at antallet af specialbutikker fortsat falder, og at vi kommer mindre i bymidternes handelsgader. Det betyder, at bymidterne afmattes og i yderste konsekvens bliver præget af tomme butikker og misligholdte bygninger. 
 
Derfor er der behov for en omstilling og stillingtagen til vores bymidter. En omstilling, hvor nogle bymidter skal styrkes og igen rumme foreningsliv, uddannelsestilbud, kulturinstitutioner, rekreative områder, arbejdspladser og en levende bygningskultur. Mens andre bymidter måske med tiden omdannes til boligområder, åbne rekreative områder eller noget helt f. 

Kræver flerstrengede indsatser 

Der er mange gode grunde til at omstille vores bymidter, så de fortsat har relevans og mening for vores hverdagsliv. Dels er vi med til at sikre bymidternes særlige bygningsarv, der har betydning for vores stedsidentitet og lokale sammenhængskraft.     Samtidig passer vi de på kvaliteter, som vi stadig stræber efter, når vi bygger byer den dag i dag: Smukke byrum, hvor det er rart at opholde sig. Korte afstande, hvor det er nemt at komme rundt uden bil. Og naturlige møder mellem mennesker på kryds og tværs af generationer og sociale lag. Vi ved, at det at ’høre til’ et sted påvirker vores trivsel og livskvalitet, og at gode rammer for fællesskaber modvirker ensomhed. 
 
Endelig giver det mening - ikke mindst i lyset af klimakrisen - at vi bliver bedre til at bruge de bygninger og bystrukturer, som allerede står. Og som kan stå mange år endnu, hvis vi passer på dem.  
 
Hvis vi skal lykkes med en omstilling af bymidterne, kræver det flerstrengede indsatser. Indsatser, hvor borgere, bygningsejere, erhvervsdrivende og andre aktører sammen med kommunerne beslutter en fælles retning. Og hvor kommunerne følger op med vedvarende at fastholde og udvikle skolerne, bibliotekerne, de kommunale arbejdspladser og foreningslivet i bymidterne. 
 
Kommunerne har helt indlysende det største ejerskab og ansvar i forhold til opgaven. Men mange andre gode lokale kræfter kan – og bør – aktiveres. Lige fra uddannelsesinstitutioner og bygningsejere til lokale foreninger og ildsjæle, der har både engagement og aktiviteter at byde ind med.  

Pulje til at nytænke bymidterne  

I Realdania har vi oprettet Bymidtepuljen, hvor vi har afsat 80 mio. kr. til frem mod 2027 at støtte udviklingen af bymidterne.  
 
Midlerne i puljen kan søges af kommunerne, men også af f.eks. bygningsejere, kulturforeninger, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, grundejerforeninger og andre lokalt engagerede fællesskaber.  
 
Der er særligt fokus på at støtte projekter, hvor flere af byens aktører er gået sammen om at styrke bylivet, og med deres projekt anviser nye måder at løse bymidternes udfordringer på.  
 
Så hvis man som kommune støder på en god projektidé, som er udviklet og drevet af civile aktører, så vil vi opfordre til, at man hjælper dem med at modne og professionalisere projektidéen. Og eventuelt også retter blikket mod Bymidtepuljen.  
 
De første projekter har allerede modtaget støtte fra puljen.  
 
I Ølgod har Realdania ydet støtte til at omdanne det kulturhus, der ligger i en tidligere konserveringscenter, så det er bedre gearet til at rumme den lokale teatergruppe, ungdomsskole og andre aktiviteter for byens borgere.  
 
I Brande har vi bidraget til et stort byrumsprojekt, der binder Torvet og hovedgaden sammen med skole- og fritidskomplekset Artium. Et projekt, hvor mange lokale kræfter har været inddraget, og hvor man har indsamlet lokal viden fra borgere og erhvervsliv i processen. 
 
Mens det i Ølgod er støtteforeningen Kulturhusets Venner, som har drevet projektet frem, er projektet i Brande udviklet af foreningen Brande City. Begge steder er idéerne altså blevet født og formet hos de civile aktører, inden kommunerne er kommet med ombord og siden er blevet projektejere.  

En fælles opgave

Kommunerne er helt afgørende i at skabe robuste og aktive bymidter for fremtiden. Men de kan ikke gøre det alene. Det er er en fælles opgave, som kommune, erhvervsliv og de lokale foreninger og fællesskaber skal gå sammen om at løfte. Det er dét, der skal til, hvis vi skal lykkes med at skabe levende bymidter over hele landet. 
 
Vi håber, at vi med Bymidtepuljen kan hjælpe med at realisere projekter, som viser, hvordan gode lokale kræfter kan påvirke udviklingen af den lokale bymidte. Og hvordan kommunerne kan få hjælp af bygningsejere, kultur- og foreningsliv, erhvervslivet og borgerne til at sikre levende og smukke bymidter der giver livskvalitet.