x
Årsregnskab 2023:

Realdania uddelte 756 mio. kr. til projekter i 2023

Pressemeddelelse 13. marts 2024

I alt 240 projekter rundt om i landet fik i 2023 støtte fra Realdania, og ved årets slutning var den filantropiske forening involveret i 911 igangværende projekter. Årets resultat blev et overskud på 794 mio. kr. efter skat.

Et psykiatrisk museum i Middelfart, der skal sætte fokus på psykisk sygdom og mental trivsel. En forlængelse af Realdanias årelange Underværker-kampagne, der støtter lokale frivillige i at skabe fællesskaber i lokalsamfundet. Og etableringen af et nyt kulturloft i det historiske hus Bastionen i Nyborg til kreativ udfoldelse og fordybelse. Den filantropiske forening Realdania har i 2023 bidraget til projekter og indsatser i mange størrelsesordner – lige fra lokale projekter drevet af ildsjæle til bredere samfundsmæssige indsatser, der har til formål at understøtte løsninger på nogle af de mere komplekse problemstillinger i samfundet. 

I alt 240 projekter og delprojekter i det byggede miljø fik sidste år bevilget støtte fra Realdania for i alt 756 mio. kr. Dertil kommer 35 mio. kr., der udgør investeringsværdien af de bygninger, der gennem Realdania By & Byg anskaffes som filantropiske ejendomsinvesteringer. Dermed udgør de samlede filantropiske aktiviteter i 2023 791 mio. kr.

Jeg er glad for, at det er lykkedes os at få et flot afkast af vores investeringer og et årsresultat, der er bedre end forventet

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania

”Jeg er glad for, at det er lykkedes os at få et flot afkast af vores investeringer og et årsresultat, der er bedre end forventet. Det betyder, at vi sidste år kunne tilføje 240 nye, spændende filantropiske projekter til vores arbejde – fordelt over hele landet og varierende fra lokale projekter til større nationale indsatser. Det er også meget glædeligt at byde velkommen til over 10.000 nye medlemmer af vores forening,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, der nu har cirka 185.000 medlemmer.

Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger til projekter rundt omkring i landet. 2023 viste sig som et år med positive vinde på de globale aktiemarkeder, og markedsudviklingen resulterede i et positivt afkast af investeringsaktiviteterne på 2.163 mio. kr. svarende til 8,8 procent – et afkast, som landede højere end det oprindeligt forventede investeringsafkast for året. 

Det positive afkast blev primært drevet af kursstigninger inden for Equities. Men også hovedaktivklasserne Fixed Income Investment Grade og Fixed Income Non-Investment Grade bød på pæne afkast som reaktion på markedets forventning om, at centralbankerne har afsluttet perioden med kontinuerlige rentestigninger. 

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev et overskud på 794 mio. kr. Det anses for tilfredsstillende og bedre end de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2023.

911 igangværende projekter 

Igen i 2023 blev der givet støtte til både større samfundsmæssige indsatser og til lokalt forankrede projekter. 

Et bytorv og en torvehal på den gamle mejerigrund i Damme på Vestmøn skal give borgerne et nyt mødested og en markedsplads for lokale fødevareproducenter. Skakkens Hus i København skal være et fyrtårn, hvor skoleklasser skal begejstres for skoleskak, spilbase-ret matematik og lære om mental sundhed. Og Fiskeri- og Søfartsmuseets ikoniske bygning i Esbjerg skal relanceres til Danmarks museum for havet – et godt eksempel på, hvordan et museum kan aktualisere sig selv gennem genanvendelse og videreudvikling af de eksisterende rammer.

Bæredygtighed i bred forstand med fokus på både økonomisk, social, kulturel og miljø- og klimamæssig bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af foreningens filantropiske arbejde. Og årets bevilgede uddelinger er da også blevet anvendt til at fremme bl.a. klimamæssig bæredygtighed i byggebranchen – f.eks. støtte til målsætningsværktøjet Reduction Roadmap 2.0, der oversætter de planetære grænser for klimaforandringer til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt dansk byggeri, og støtte til et nyt partnerskab, der undersøger mulighederne for at opføre ejendomme med brug af stampet lerjord. 

Vores mål om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø er også i 2023 sket gennem en utrolig mangfoldighed af projekter

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania

”Vores mål om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø er også i 2023 sket gennem en utrolig mangfoldighed af projekter. De er alle og på forskellig vis med til at udvikle og forbedre de fysiske rammer for mange menneskers hverdag rundt om i landet. Vi har i 2023 også støttet forskning, pilotprojekter og nationale indsatser, der f.eks. bidrager til at fremme en mere bæredygtig byggebranche,” siger Jesper Nygård.

Siden starten på det filantropiske arbejde i år 2000 har Realdania bevilliget 23,1 mia. kr. til udviklingen af det byggede miljø. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 22,5 mia. kr. ultimo 2023, hvoraf Realdanias andel udgør 8,8 mia. kr. Antallet af igangværende projekter udgjorde 911 ved udgangen af året. Realdanias årsregnskab for 2023 viser desuden, at årets udgiftsførte skat udgjorde 316 mio. kr.

Skruer op for missionsrettede investeringer  

I 2023 skruede Realdania igen op for de missionsrettede investeringer, der har til formål at skabe positive effekter inden for Realdanias specifikke filantropiske arbejdsfelt og samtidig skabe et markedslignende økonomisk afkast. Markedsværdien af Realdanias investeringer inden for MRI steg i 2023 fra 609 mio. kr. ved årets indgang til 842 mio. kr. pr. den 31. december 2023. Samtidigt steg den samlede værdi af de ikke-kaldte investeringstilsagn, hvor Realdania har forpligtet sig til at indskyde investeringsmidlerne ved anmodning, i samme periode fra 315 mio. kr. til 592 mio. kr. inden for missionsrettede investeringer. Foreningens mål er at have fem procent af den kommercielle investeringsformue i missionsrettede investeringer i 2026, hvor den nuværende investeringsstrategi udløber. 

I 2023 stod Realdania bag en ny dansk investeringsfond inden for proptech og grøn omstilling, ligesom der sidste år blev foretaget missionsrettede investeringer inden for finansiering af energirenovering, CO₂-reduktion og cirkulær økonomi. Sidste år tog foreningen desuden hul på en mere systematisk tilgang til at måle den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer med udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder og opgørelsesmetoder. 

”Vi har taget de første skridt til at sætte tal på effekten af de missionsrettede investeringer. Vi går lærende til værks og bliver klogere undervejs. Og effekten af vores investeringer, og den viden, vi løbende får, vil vi dele med andre organisationer og virksomheder, som ønsker at gå i samme retning,” siger Jesper Nygård.

Forventninger til 2024 

I 2024 forventer Realdania et niveau for bevilligede uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere års forventede uddelingsniveau og er baseret på estimater for investeringsformuens langsigtede afkast. Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år, og til niveauet for filantropiske uddelinger, forventer Realdania samlet set et overskud efter skat og uddelinger i 2024 i niveauet 500 mio. kr. Forventninger er forbundet med usikkerhed og afhænger af den økonomiske og geopolitiske udvikling. 

Læs Realdanias årsrapport 2023

Centrale tal fra Realdanias årsregnskab 2023

  • Afkast af den kommercielle investeringsformue: 2.163 mio. kr.
  • Årets resultat efter skat: 794 mio. kr.
  • Årets bevilgede udgiftsførte uddelinger: 756 mio. kr.
  • Bortfald af tidligere års bevillinger: 34 mio. kr.
  • Realdanias egenkapital pr. den 31. december 2023: 26.375 mio. kr.
  • Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2023: 26.655 mio. kr. 
  • Udgiftsført skat: 316 mio. kr.
  • Antal projekter i gang ved udgangen af 2023: 911
  • Antal nye medlemmer i 2023: 10.541
  • Antal medlemmer pr. den 31. december 2023: 184.380 

Uddelinger 2023 

Bevilgede uddelinger 695 mio. kr.
Filantropiske ejendomsinvesteringer 96 mio. kr.
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 791 mio. kr.
Heraf investeringselement -35 mio. kr.
Uddelinger, udgiftsført 756 mio. kr.
Bortfald af tidligere års bevillinger, indtægtsført -34 mio. kr.
Udgiftsført, netto 722 mio. kr.