x

Fire kommunale projekter skal reducere CO2-udledning via byplanlægning

Pressemeddelelse 27. maj 2024

Fire pilotprojekter i Greve, Samsø, Herning samt Aalborg og Aarhus kommuner skal gøre os klogere på, hvordan kommune- og lokalplaner kan bruges til at understøtte en mere grøn byplanlægning. Projekterne er støttet af Plan22+ - et partnerskab mellem af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania.

De fire projekter er samlet bevilget støtte på i alt 1,6 mio. kr. De får støtte, fordi de vil bidrage med ny viden om, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til den grønne omstilling og reduktion af CO2. Projekterne tager fat på nye temaer i den fysiske planlægning i forhold til de 11 pilotprojekter, der allerede er sat i gang via Plan22+. Konkret tager de nye pilotprojekter blandt andet fat om grøn mobilitet, levende bymidter, klimarigtige boligområder samt en sammenhængende og helhedsorienteret kommuneplan, der integrerer klima og energi.

Pilotprojekterne er: 

  • En grønnere bevægelse i Greve Kommunes byområder ved brug af kommuneplanen som strategisk værktøj, Greve Kommune
  • Langsigtet klimafokuseret planlægning – Helhedsplan for Samsø, Samsø Kommune
  • At bo i Herning Kommune med fokus på livskvalitet og omtanke for klimaet, Herning Kommune
  • Planlægning for levende bygader med grøn mobilitet – Konkrete effekter, fysisk planlægning og strategiske redskaber, Aalborg og Aarhus Kommuner
 

”De første pilotprojekter, som fik støtte i sommeren 2023, har fokus på planlægningen i det åbne land, grøn mobilitet samt nye bæredygtighedsværktøjer. Det glæder mig, at vi med de nye projekter kommer mere ind i byerne og ser på, hvordan vi kan indrette byerne klimarigtigt. Og så bliver det spændende med et helhedsfokus i en ø-kommune, som i mange år har vist store ambitioner, når det gælder vedvarende energi,” siger sekretariatschef i Plan22+ Britt Vorgod Pedersen.

”Spørgsmålet om, hvordan vi indretter vores byer og byrum, så de bidrager til øget livskvalitet, og hvordan vi kan indrette vores byer mere klimarigtigt i fremtiden, er vigtige indsatsområder for Realdania. Jeg synes, det er meget positivt, at projekterne her i anden ansøgningsrunde bidrager med nye vinkler til en klimabevidst og helhedsorienteret planlægning. Det handler blandt andet om at bruge planredskaberne til at skærpe en klimaorienteret planlægning og samtidig arbejde for at styrke naturen i byerne, sunde transportvaner, levende bymidter og kvalitet i boligmiljøer. Det bliver interessant at følge resultaterne af projekterne,” siger Astrid Bruus Thomsen, formand for styregruppen for Plan22+ og programchef i Realdania. 

“Det er dejligt, at de nye projekter kan bidrage til en bredde i pilotprojekterne. Trafikken er en stor bidragyder til vores CO2-udslip, og i byerne fylder bilerne rigtig meget. Det er derfor glædeligt, at to af de nye projekter sætter fokus på samspillet mellem den grønne mobilitet, med flere cyklende og gående, og kvalitet i byen i form af byliv og grønne oplevelser. Jeg ser frem til at følge, hvordan de nye muligheder i planloven om f.eks. beplantning, naturforhold og anvendelse af de ubebyggede arealer kan understøtte de mål, som sættes i projektet i Greve Kommune,” siger Sara Paarup, underdirektør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Om Plan22+:

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium.

Andre Plan22+ aktiviteter:

Plan22+ omfatter udover pilotprojekter ny forskningsbaseret viden om klima og planlægning, netværk for kommunerne og formidling.

Viden:

Plan22+ afholder webinarer, hvor ny viden præsenteres, og på indsatsens hjemmeside: www.plan22.dk findes links til webinarer og diverse materiale. En lille interviewbog indeholder en række eksperters bud på potentialer og barrierer i forhold til at bruge den fysiske planlægning til reduktion af CO2.

Netværk:

For at understøtte videndeling og kompetenceudvikling i kommunerne etablerer Plan22+ tematiske netværk for planlæggere i kommunerne. Foreløbig er igangsat et netværk om planlægning af kompakte, grønne byer, som både har fokus på større og mindre byer, og et netværk om VE-planlægning. Yderligere to netværk om henholdsvis planlægning for klimavenlig mobilitet og strategisk kommuneplanlægning er på vej.

Man kan læse mere om netværkene på: 
Plan22.dk
Der er fortsat ledige pladser på de første netværk, og interesserede kommuner kan henvende sig til Plan22+.

Formidling:

Erfaringer fra pilotprojekter, ny viden og netværk vil blive formidlet gennem webinarer, seminarer, artikler m.v.