x

De åbne arealer skal fordeles bedre

Pressemeddelelse 15. juni 2015

Collective Impact-gruppe vil med multifunktionel jordfordeling skabe bedre vilkår for landbrug, natur og rekreation på landet.

De danske landbrug er blevet større og har ofte været nødt til at opkøbe arealer, som ligger langt fra hinanden. Byerne har bredt sig i landskabet, og der er bygget flere veje og jernbaner. Nye skove er skudt op, og gamle er blevet opsplittet eller inddraget til andre formål. Sådan har udviklingen i det åbne land været over en årrække, og det giver nu en række udfordringer for både landbruget, vilde dyr og planter og mulighederne for rekreation på landet.

Derfor har Collective Impact-gruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource” sat et nyt jordfordelingsprojekt i gang. Projektet skal afprøve, om en mere hensigtsmæssig fordeling af arealerne på landet kan opfylde de mange forskellige interesser og behov, der skal tilgodeses i det åbne land. Målet med jordfordelingen er multifunktionel, så arealerne tilsammen vil opfylde mere end ét formål.

Arealerne fordeles mellem forskellige anvendelser på en ny måde, hvor eksempelvis intensiv landbrugsproduktion samles på frugtbare jorde, og landbrugsdrift i form af naturpleje med græssende dyr samles på større sammenhængende arealer i ådale. Det gavner både landbruget, naturen, vandmiljøet og de rekreative muligheder, fordi der bliver bedre mulighed for at færdes og få naturoplevelser. Resultatet er attraktive landdistrikter med flere herlighedsværdier og mindre transport på vejene med tunge landbrugsmaskiner.      

Det konkrete jordfordelingsprojekt støttes økonomisk af Realdania, der også er en af de mange parter i Collective Impact gruppen. De øvrige parter i gruppen tæller bl.a. land- og skovbrugserhverv, grønne organisationer, relevante ministerier og styrelser og foreninger, der benytter det åbne land.

Projektet skal over en fireårig periode bl.a:

  • Gennemføre 2-4 pilotprojekter med multifunktionel jordfordeling i konkrete områder
  • Forskningsmæssigt dokumentere den flersidige værdiskabelse
  • Udvikle en model for en landsdækkende jordfordelingsproces

Projektet vil dokumentere gevinsterne ved den nye type jordfordeling for bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative muligheder og udviklingen i landdistrikterne.

Formanden for Collective Impact-styregruppen Jørn Jespersen, tidligere formand for Natur- og Landbrugskommissionen, siger om projektet:

”Lykkes vores opgave, vil jordfordeling være til glæde for både vores landbrug, natur, vandmiljø og fritidsliv. Indtil da går vi glip af uudnyttede gevinster for vores samfund.”

Realdanias adm. direktør Jesper Nygård siger om jordfordelingsprojektet:

”Kampen om kvadratmeterne i det åbne land er et åbenlyst problem, som vi i Realdania gerne vil være med til at finde løsninger på. I Collective Impact-gruppen er alle parter med interesser i det åbne land gået samme om at finde og afprøve løsninger – i en helt ny arbejdsform.”

Collective Impact – eller kollektiv effekt – er en arbejdsform, der stammer fra USA og nu bruges over hele verden. Realdania er blandt de første organisationer i Danmark, der arbejder systematisk med Collective Impact.

Små og store fonde, FN, NGO’er, stater og offentlige organisationer anvender arbejdsformen til at samle forskellige parter om at løse store udfordringer, f.eks. at knække dårlige uddannelseskurver, mindske fedme blandt børn eller løse store forureningsudfordringer. Det handler grundlæggende om at løse problemer i fællesskab. Kollektiv effekt er det, der kan opstå, når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at løse samme problem.

I 2014 tog Realdania initiativ til tre Collective Impact grupper inden for tre af foreningens filantropiske initiativer: Det åbne land som dobbelt ressource, Bygningsarven i landdistrikterne og Rummelighed for alle. De tre grupper arbejder uafhængigt af hinanden, og hver gruppe ledes af en uafhængig formand. Realdania deltager som en ligeværdig part på linje med de øvrige parter.

 

Læs mere om arbejdsformen Collective Impact her www.collective-impact.dk eller på Realdanias hjemmeside.

”Det åbne land som dobbelt ressource” er en af tre Collective Impact Grupper, som er nedsat med sekretariatsstøtte fra Realdania. Grupperne er selvkørende og uafhængige. I gruppen, som arbejder med det åbne land, er målet at skabe fælles løsninger og vise nye, fremsynede veje til brug af landskabet, der ikke udelukker, men gavner hinanden.

Medlemmerne i gruppen er:

Naturstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
KL
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Landbrug og Fødevarer
Friluftsrådet
Økologisk Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
DGI
Danmarks Jægerforbund
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund
Realdania

Læs mere om Collective Impact-gruppen på collective-impact.dk