x

Kunsten at skabe en by

Pressemeddelelse 21. oktober 2010

"Kunsten at skabe en by - om udviklingen af Køge Kyst" vises i Dansk Arkitektur Center fra den 29. oktober 2010 til den 30. januar 2011.

PRESSEMEDDELELSE UDSENDT AF DANSK ARKITEKTUR CENTER

Den tid er forbi, hvor byer blot blev tegnet af arkitekter. Moderne byudvikling er en kompleks opgave, som kræver meget andet og mere end at tegne huse, torve og gader.

Udstillingen "Kunsten at skabe en by - om udviklingen af Køge Kyst" giver publikum et indblik i en byudviklingsproces med udgangspunkt i omdannelsen af det gamle havneområde i Køge. Her har en ny konkurrenceform udfordret både fagfolk og byens borgere og interessenter.

"Kunsten at skabe en by - om udviklingen af Køge Kyst" vises i Dansk Arkitektur Center fra den 29. oktober 2010 til den 30. januar 2011.

Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Køge Kyst og finansieret af Realdania og Køge Kyst.

Overalt i Danmark sker der en forvandling af de tidligere havne og industriområder. I Køge skal industrihavnen flyttes, og det centrale havne- og stationsområde skal i løbet af de næste 20 år omdannes til en ny, bæredygtig bydel, som forbinder den eksisterende bymidte med vandet. Nye boliger og byrum skal invitere til mangfoldighed, liv og bevægelse i bydelen, som også skal have et levende forretnings-, erhvervs- og kulturliv. Kort sagt skal den nye bydel imødekomme nutidige og fremtidige behov.

Ny konkurrenceform udfordrer traditionen

For at gøre visionen for den nye bydel i Køge til virkelighed, har partnerskabet Køge Kyst, bestående af Realdania Arealudvikling og Køge Kommune, udviklet en ny konkurrenceform, hvor tværfaglighed og dialog med borgere og interessenter har spillet en central rolle. Arkitekter, ingeniører, sociologer, kulturplanlæggere, økonomer, idræts-, energi- og trafikeksperter m.fl. fra ind- og udland har arbejdet tæt sammen i tværfaglige hold og deltaget i arrangementer med borgere og interessenter.

Til forskel fra mere traditionelle konkurrencer kunne

Konkurrenceprogrammet, som dannede grundlaget for holdenes opgave, kvalificeres og justeres undervejs i konkurrencen, bl.a. for at indarbejde resultaterne af dialogen med borgere og interessenter. Derfor bruger Køge Kyst begrebet "den lærende konkurrence".

Endelig har Køge Kyst i konkurrencen introduceret og afprøvet et nyt værktøj, der skal kvalificere arbejdet med bæredygtig byudvikling.

- I takt med at byudvikling er blevet en meget mere kompleks opgave, er der også opstået en bred erkendelse af, at det kræver mange forskellige faglige kompetencer og nye måder at gå til opgaven på. Køge Kyst har introduceret en nytænkende konkurrenceform, som har taget hul på en spændende ny udvikling, siger Kent Martinussen, adm. dir. Dansk Arkitektur Center.

Meget mere end en lokal historie

"Kunsten at skabe en by - om udviklingen af Køge Kyst " giver et indblik i moderne byudvikling gennem fortællinger fra byeksperter, borgere, interessenter, konkurrencedeltagere og parterne i Køge Kyst.

Gennem film, billeder og interviews føres publikum bagom visionen for Køge Kyst og det nytænkende konkurrenceforløb, der ligger til grundlag for den videre udvikling af bydelen. Derudover kan publikum se forslagene fra de fem hold, som har været med gennem hele konkurrencen.

- Udviklingen af Køge Kyst er en proces, som vil strække sig over de næste 20 år. Den tværfaglige konkurrence, som netop er afsluttet, har været et væsentligt skridt på vejen og en utrolig lærerig proces, som vi er glade for at kunne dele med andre, siger Jes Møller, projektchef i Køge Kyst.

Debatarrangement: Byen for livet

Udstillingen i DAC skal danne platform for debat om fremtidens byudvikling og den nye konkurrenceform. Blandt andet afholdes debatarrangementet "Byen for livet - om udvikling af en bæredygtig og levende by", der finder sted torsdag den 2. december kl. 19 -21. Alle kan tilmelde sig på www.dac.dk.

---

FAKTA

Køge Kyst er et partnerskab mellem Realdania Arealudvikling og Køge Kommune. Udviklingen varetages af partnerselskabet Køge Kyst P/S.

Køge Kysts vision

Køge Kyst udskrev i vinteren 2009 en konkurrence om udviklingen af området mellem vandet og den gamle bymidte. Opgaven, som blev stillet, byggede på en samlet vision om at skabe en enestående, bæredygtig og levende bydel. Visionen blev formuleret i seks visionspunkter:

• Kulturen bliver drivkraft for byudviklingen
• Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby
• Infrastrukturen udvikles som et aktiv for byen
• Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet
• Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og omdannelse
• Bæredygtighed i ordets bredeste forstand udgør et overordnet princip for byudvikling og byomdannelse

Køge Kysts konkurrence

Køge Kyst har afholdt en såkaldt parallelkonkurrence. Formålet med denne nye konkurrenceform har været at få flere kvalificerede bud på en udviklingsplan for Køge Kyst-området. Forslagene har skullet bygge på både relevant tværfaglig viden, lokal forankring og et gennemgående princip om bæredygtighed i et socialt, sundhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Partnerskabet Køge Kyst har med konkurrencen fået en række forslag, som de kan plukke fra og bruge som inspiration i det videre arbejde med en endelig udviklingsplan for området.

Konkurrencen blev afgjort den 8. september 2010, hvor udvalgte elementer fra hvert af de fem forslag blev fremhævet og forslagene belønnet med en pris. Disse elementer i forslagene kan ses i udstillingen i Dansk Arkitektur Center.

Om det nye bæredygtighedsværktøj

Køge Kyst har en vision om, at bæredygtighed indgår som et overordnet princip i udviklingen af Køge Kyst-området. I den forbindelse er der afprøvet et nyt procesværktøj: "Bæredygtig byomdannelse og byudvikling", i daglig tale kaldet bæredygtighedsværktøjet.

Bæredygtighedsværktøjet er bygget op omkring tre bæredygtighedsdimensioner: Miljø og ressourcer, Social og sundhed samt Økonomi. Denne tilgang skal ses i lyset af, at byernes samlede areal og befolkning er øget markant gennem de seneste 50 år. Denne udvikling har både positive og negative sider: Byernes udbud, valgmuligheder, mangfoldighed og byens liv gør byerne attraktive, men samtidig opstår en række sociale, sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske udfordringer i kølvandet på byernes vækst. Bæredygtighedsværktøjet tager højde for alle disse udfordringer.

Bæredygtighedsværktøjet er udviklet af Realdania Arealudvikling, Carlsberg Ejendomme og By & Havn i erkendelse af behovet for en fælles forståelse af bæredygtighed i forbindelse med arbejdet med byudvikling og byomdannelse.

Evaluering

Udstillingen "Kunsten at skabe en by" er både en fortælling om en vision for en ny bydel og om en ny konkurrenceform. Udstillingen følges op af debatarrangementer om byudvikling og den nye konkurrenceform som har været anvendt af Køge Kyst.

CITATER

Om visionen

"Vi ønsker en ny mangfoldig bydel, hvor Køge, som historisk set har vendt ryggen mod vandet med store industrier, nu vender ansigtet mod vandet". Marie Stærke, borgmester i Køge

"Den første forudsætning for at skabe en enestående by er en stærk og forståelig vision. Den anden er en klar og gennemtænkt strategi, der kan realisere visionen. Og den tredje er en effektiv, men folkelig virkeliggørelsesproces, hvor strategiens realisering hele tiden er under debat". Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand for Køge Kyst

Om den nye konkurrenceform

"Med vores engagement i Køge Kyst har vi ønsket at udvikle en ny konkurrenceproces og afprøvet nogle redskaber og samarbejdsformer, som kan kvalificere byudviklingen og skabe grundlag for en ny udviklingskultur på sigt". Mette Lis Andersen, direktør i Realdania Arealudvikling

Om dialogen med borgere og interessentgrupper omkring udviklingen af Køge Kyst

"Nogle gange tror man bare, at en by er en forsamling huse, men det er menneskene og de menneskelige relationer i byen, der er de vigtige. Hvis borgerne skal have et ejerskab til udviklingen og kunne leve sig ind i, hvad der sker, så er det vigtigt at de er en del af det hele". Johan Bramsen, konkurrencesekretær for Køge Kyst

Om dialogen mellem konkurrencedeltagerne og borgere og interessenter

"Dialogen med borgerne i byen har været rigtig, fordi alle byer har en sjæl og en særlig stemning. Gennem dialogen har vi fået en slags intuitiv fornemmelse af byen og dens indbyggere, som er vigtig, fordi det jo er dem der skal bruge den nye bydel". Konkurrencedeltager

"Den største udfordring har været at finde et niveau og et fælles sprog, og det kan være svært, når det handler om komplekse ting som f.eks. teknisk bæredygtige løsninger". Konkurrencedeltager

Om behovet for tværfaglighed

"Vi står med en meget kompleks opgave i Køge Kyst. Arkitektur og byplanlægning, som er de klassiske temaer, er selvfølgelig vigtige, men der er mange andre temaer, der også er vigtige, f.eks. kultur og bæredygtighed. Og det kræver, at mange faggrupper arbejder sammen." Jes Møller, projektchef i Køge Kyst