x

FredericiaC klar med evaluering af parallelkonkurrencen

Pressemeddelelse 27. marts 2012

FredericiaC har offentliggjort en evaluering af den internationale parallelkonkurrence, som byudviklingsselskabet gennemførte i 2010-2011. Evalueringsrapporten viser, at parallelkonkurrenceformen både har bidraget til at styrke tværfagligheden og læringen undervejs i processen og understøttet udarbejdelsen af nogle inspirerende og perspektivrige forslag til udviklingen af FredericiaC. Samtidig giver rapporten værdifulde input til den fremadrettede tilrettelæggelse af Realdania Bys byudviklingsprojekter.

I sommeren 2011 afsluttede byudviklingsprojektet FredericiaC en parallelkonkurrence, hvori tværfaglige hold fra ind- og udland på baggrund af programmateriale og seminarer gav deres bud på en konkretisering af visionerne for FredericiaC i form af forslag til en udviklingsplan. Efterfølgende har holdene bidraget til en evaluering af konkurrenceprocessen, som blev gennemført af Oxford Research A/S.

Erfaringerne med parallelkonkurrencen i FredericiaC er nu samlet i en evalueringsrapport, som FredericiaC offentliggør i dag. Rapporten tegner desuden en række perspektiver for Realdania Bys fremadrettede tilrettelæggelse af byudviklingsprojekter.

Realdania By vil gerne takke de deltagende hold for at have leveret inspirerende og kvalificerede bidrag i selve parallelkonkurrencen, men også for konstruktive bidrag til den efterfølgende evaluering.

Parallelkonkurrencen styrker forslag til byudviklingen
Det er Realdania Bys vurdering, at parallelkonkurrenceformen, som har været anvendt i både FredericiaC og Køge Kyst – et andet byudviklingsprojekt, som Realdania By er engageret i - har bidraget med særdeles gode input og forslag til konkretiseringen af projekternes overordnede vision.

Parallelkonkurrencen har i særlig grad understøttet tværfaglighed og læring undervejs i forløbet.

Parallelkonkurrencen har derfor også resulteret i forslag af en kvalitet, som har givet et rigtigt solidt afsæt for udarbejdelse af den efterfølgende udviklingsplan. I Køge Kyst foreligger denne allerede, som grundlag for bydelens udvikling (download udviklingsplanen for Køge Kyst). I FredericiaC er arbejdet i gang med at færdiggøre udviklingsplanen sammen med et rådgiverhold. Udviklingsplanerne afspejler fokus i konkurrencerne og omfatter både et helhedsgreb for byudviklingen, en fysisk plan, men også strategier for virkeliggørelse, midlertidige aktiviteter, økonomi og etape- og tidsplanen.

Læring fra parallelkonkurrencen i FredericiaC
Evalueringen af parallelkonkurrencen i FredericiaC er ikke kun tilbageskuende. Tværtimod har den haft til formål at kvalificere og inspirere Realdania Bys tilrettelæggelse af de byudviklingsprojekter, som Realdania By allerede er engageret i og vil engagere sig i.

I Realdania By arbejdes der aktuelt med, hvordan fremtidige konkurrenceprocesser bedst tilrettelægges, herunder konkret i partnerselskabet Ringkøbing K – et partnerskab mellem Realdania By og Ringkøbing-Skjern Kommune - som blev offentliggjort i november 2011. I den forbindelse overvejes det, hvilke justeringer de indhøstede erfaringer giver anledning til. Evalueringsrapporten fra parallelkonkurrencen i FredericiaC giver værdifuld inspiration og input til disse overvejelser.

Som led i overvejelserne indgår et opfølgende møde i maj 2012 med de hold, som deltog i parallelkonkurrencen i FredericiaC og bidrog til evalueringsrapporten. Realdania By har i processen blandt andet fokus på:

  • Fortsat at fremme tværfagligheden
  • At tilpasse konkurrenceformen til den aktuelle byudvikling, lokalitet og specifikke udfordringer
  • At forenkle bæredygtighedsværktøjet, som har været anvendt i parallelkonkurrencerne i FredericiaC og Køge Kyst
  • At kommunikere tydeligt om byudviklingsprojekternes organisation og de vilkår disse sætter for konkurrenceformen
  • At kommunikere baggrunden for at visionerne for byudviklingsprojekterne er fastlagt af ejerne
  • Dialog med borgere og interessenter – både i selve konkurrenceprocessen og i forbindelse med deltagelse i midlertidige aktiviteter
  • Holdenes vilkår for opgaveløsningen

Inspiration til byudvikling
Realdania By har i konkurrencematerialet fra parallelkonkurrencerne i FredericiaC og Køge Kyst fundet rigtigt meget kvalificeret og relevant viden, som med fordel kan formidles og nyttiggøres i en bredere kreds.

Udvalgt materiale er derfor samlet i et inspirationskatalog, som Realdania By lancerede i marts 2012. Dette inspirationskatalog er samtidig udtryk for ønsket om at de hold, som har lagt ressourcer i deltagelsen i konkurrencerne i FredericiaC og Køge Kyst, og de gode løsningsforslag de har udarbejdet, bliver kendte og anerkendte i det videre arbejde med byudvikling rundt om i landet.

Om Realdania By og parallelkonkurrencen
Realdania By arbejder sammen med kommunale partnere i byudviklingsprojekter ud fra en fælles overordnet vision for en byudvikling af høj kvalitet, der kvalificeres og konkretiseres gennem bidrag fra konkurrenceforslag, der leveres af de deltagende hold i parallelkonkurrencer.

Med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige projektudvikling har Realdania By sammen med kommunerne i selskaberne FredericiaC og Køge Kyst anvendt parallelkonkurrencen som form.