x

Realdania By har fokus på byernes udfordringer

Pressemeddelelse 10. februar 2014

Realdania har offentliggjort en ny filantropisk strategi, der fokuserer på at finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger inden for det byggede miljø, herunder de væsentlige udfordringer, som fremtidens byer står overfor. Realdania By bidrager til den nye strategi med konkrete løsninger, som gør byer til attraktive rammer for menneskers liv og trivsel.

Byer skal hele tiden være omstillingsparate og tilpasse sig nye samfundsmæssige vilkår, og står overfor store udfordringer. Byerne udvikler sig i konkurrence med hinanden, hvor nogle byer får en styrket rolle som vækstcentre og drivere, mens andre byer oplever stagnation eller tilbagegang. Samtidig skal byerne indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer, og ikke mindst tilpasninger til ændrede klimatiske forhold.

Realdania By arbejder i forlængelse af Realdanias program ”Byer for mennesker” med at finde løsninger i 1:1 på de udfordringer, som følger af byernes omstillingsprocesser.
Det sker gennem fire byudviklingsprojekter, hvor Realdania By er i partnerskab med kommuner om at gennemføre en bæredygtig byudvikling i tæt samspil og dialog med private aktører og byernes borgere og interessenter. De fire partnerskabsprojekter repræsenterer forskellige og aktuelle udfordringer i dansk byudvikling.

”I FredericiaC og Køge Kyst bidrager vi til at udvikle løsninger på, hvordan tidligere miljøbelastede industri- og havnearealer kan transformeres; i Ringkøbing K arbejder vi med, hvordan man kan udvikle en by uden for de traditionelle vækstcentre og udviklingen af NærHeden i Høje-Taastrup Kommune handler om at skabe en bæredygtig forstad, som bidrager til bedre social sammenhængskraft ”, siger Mette Lis Andersen, adm. direktør i Realdania By.

Katalytisk filantropi
Realdania Bys engagement i de fire byudviklingsprojekter handler altså ikke bare om de enkelte bydele. Det handler om at finde løsninger, som også kan bruges af andre som inspiration.

”Igennem vores partnerskabsprojekter bidrager vi til udviklingen af ny viden og langsigtede innovative løsninger på komplekse bymæssige udfordringer, som, i kraft af deres demonstrationsværdi, forhåbentlig kan inspirere andre til at arbejde med bæredygtig byudvikling, hvor menneskers liv og trivsel er i centrum”, siger Mette Lis Andersen.

I kraft af løsninger, der afprøves 1:1 i projekterne, og i kraft af vidensopsamling og formidling af erfaringerne fra projekterne gennem publikationer, analyser og værktøjer fungerer Realdania By som en forandringsagent, der bidrager til løsning af tidstypiske udfordringer for byerne.

Dialog og deltagelse
Erfaringen fra Realdania Bys partnerskabsprojekter er, at det skaber bedre resultater, større ejerskab og forankring – og et bedre grundlag for at skabe liv i
et område, allerede før det bebygges, hvis byudviklingen sker i et tæt samarbejde og samspil mellem forskellige aktører og fagligheder fra det offentlige, markedet og civilsamfundet. Realdania By vil også i de kommende år have fokus på at udvikle samarbejdet og samspillet mellem samfundets forskellige aktører i forbindelse med byudvikling.