x

Realea og Kulturarvsstyrelsen går sammen om nyt demonstrationsprojekt

Pressemeddelelse 27. juni 2008

Lavere varmeregning, mindre CO2 udslip - bedre indeklima. Det er nøgleordene i et nyt demonstrationsprojekt, der vil vise nye veje og muligheder for at implementere energibesparende tiltag i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det er ejendomsselskabet Realea, der har taget initiativet til demonstrationsprojektet, der i 1:1 skal vise, at det også er muligt at gennemføre energirenovering i fredede og bevaringsværdige huse i Danmark. Demonstrationsprojektet vil vise, hvor langt man kan komme, mens der stadig tages hensyn til bygningernes frednings- og bevaringsværdige værdier. Kulturarvsstyrelsen vil deltage i projektet.

"Vi håber, at vi med dette projekt kan være med til at vise nye veje for branchen. Der er flere igangværende projekter om bolig og energiforbrug, men de fleste retter sig mod nybyggeriet. De få renoveringsprojekter, der er gennemført i Danmark, kan ikke overføres direkte til de fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor hensynet til bygningernes fredningsværdier altid kommer i første række," udtaler administrerende direktør Peter Cederfeld.

"Netop i dag er man i stigende grad blevet beviste om følgerne af den igangværende klimaændring. Her er der kommet et klarere fokus på behovet for gode energirigtige løsninger. Dette problem er en særlig udfordring for de fredede og bevaringsværdige huse. Dette nye demonstrationsprojekt bliver et eksempel på mulighederne ved omdannelse til erhverv", udtaler Steen Hvass, direktør i Kulturarvsstyrelsen.

Det er godt nyt for både for branchen og ejerne af de godt 7000 fredede og 375.000 bevaringsværdige bygninger, der findes i Danmark. Kun få af disse husejere vælger at energirenovere deres huse, for selvom der kan være store penge at spare på tiltagene kan det være svært at gennemskue, hvordan man skal komme i gang, når huset er fredet eller bevaringsværdigt.

1:1
Det fredede bygningskompleks "Fæstningens Materialgaard" i København, som Realea købte sidste år, vil blive brugt som demonstrationsbygning i projektet, der forventes afsluttet i 2009. Med sine fire fritliggende bygninger, der er opført i et bredt tidsspænd fra 1748 til 1995, er det i dette bygningskompleks muligt at komme bredt rundt om de mange udfordringer, energirenovering i fredede bygninger står overfor.

Projektet ventes færdigt i 2009 og alle resultater vil både kunne opleves i bygningen og blive offentliggjort i en afsluttende rapport, der både vil rumme resultater og overvejelser fra projektet.

Yderligere oplysninger
Direktør Peter Cederfeld, Realea, tlf. 3288 5270,
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 3374 5100, mobil 4046 7508

Fakta
Demonstrationsprojektets hovedformål er at afdække, hvor lang man kan gå i forhold til energirenovering i et fredet bygningskompleks under hensynstagen til disse bygningers særlige forhold.

Det fredede bygningskompleks "Fæstningens Materialgaard" i København, som Realea købte sidste år, vil blive brugt som demonstrationsbygning i projektet, der forventes afsluttet i 2009. Med sine forskelligartede bygninger og tilbygninger opført i et bredt tidsspænd fra 1748 til 1995 er det i dette bygningskompleks muligt at komme bredt rundt om de mange problemstillinger, energirenovering i fredede bygninger rejser.

Projektets vil omfatte både en analyse- og handlingsdel. Indledningsvis vil der blive udarbejdet en såkaldt bruttoliste. Det vil sige en liste over alle de energibesparende tiltag, der ville kunne gennemføres, hvis der ikke skulle tages hensyn til bygnings fredningsværdier. Desuden gennemføres der en kortlægning af bygningskompleksets faktiske energiforbrug og -tilstand.

Dernæst vil der blive opstillet en nettoliste, hvor de tiltag, der må fravælges grundet husets fredning, frasorteres. Frasorteringen vil alene være begrundet i bygningsmæssige hensyn grundet fredningen.

Herefter vil der blive gennemført en energianalyse, der sammenholder nettolisten forslag til energiforbedrende tiltag med både effekt, indeklima og økonomi. Det vil sige: 

  • Tiltagets energibesparende effekt i energimængde
  • Tiltagets CO2 effekt
  • Tiltagets indeklimamæssige effekt
  • Tiltagets simple tilbagebetalingstid ud fra nuværende energipriser  

Energianalysen vil munde ud i en konkret handlingsplan for energirenovering af ejendommen, der i forlængelse heraf gennemføres i ejendommen. Alle resultater vil kunne ses i bygningen og i den rapport, der afslutningsvis offentliggøres med resultater, overvejelser og proces.

Aktører
Demonstrationsprojektet vil blive gennemført i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og ejendomsselskabet Realea. Som eksterne rådgiver er valgt Varmings Tegnestue (restaureringsarkitekter) og ingeniørfirmaet Strunge.