x

Nøgletal for Realdania de seneste fem år

Oversigt over de seneste fem års nøgletal for koncernen

Nøgletal, mio. kr.

2020 2019

2018 

2017

2016

5 års gns.

Investering

Investeringsformuen

24.518 23.494

21.444

22 .836

22 .349

22.928

Investeringsafkast

2.045 2.894 

-243

2 .212

2 .397

1.861

Investeringsafkast (%)*

8,9 13,8 

-1,1

10,3

11,7

8,7

Investeringsformuens markedsrisiko (%)**

20,5 18,0

14,2

8,4

15,3

15,3

Forening

Antal medlemmer i alt

169.632 164.346

155.809

149 .914

147 .215

157.383

Antal nye medlemmer (brutto)

10.633 12.797

10.574

7 .379

4 .183

9.113

Filantropi

Aktivitet (omfang)

Filantropiportefølje, brutto (totaludgift)

25.923 25.659

23.400

23 .722

24 .805

24.702

Filantropiportefølje, netto (Realdanias andel)

11.562 11.409

11.157

11 .332

10 .789

11.250

Skalering

Samlet porteføljeværdi brutto/netto

2,25

 
2,25

 

2,10

 

2,09

 

2,30

 

2,20

Bevillingsandel

Filantropiske bevillinger/gns . egenkapital (%)***

 
5,6

 

2,5

 

4,5

 

4,0

 

3,9

 

 * Alle afkast er beregnet som intern rente (IRR), 5 års gennemsnit er beregnet som et simpelt gennemsnit.
** Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af kursændringer på de finansielle markeder. Nøgletal for investeringsformuens markedsrisiko er beregnet ved hjælp af Realdanias Value-at-Risk-model og er beregnet ultimo året. En beskrivelse af Value-at-Risk-modellens parametre fremgår af koncernregnskabets note 18.
*** Gns. egenkapital er beregnet som gennemsnittet af egenkapital primo og ultimo i året.

Definitionerne af nøgletallene, herunder de anvendte begreber, er beskrevet i koncernregnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis,
i afsnittet Nøgletalsdefinition.
Udviklingen i nøgletallene er beskrevet i årsrapporten i afsnittene Investering, Forening og Filantropi.