x

Nøgletal for Realdania de seneste fem år

Oversigt over de seneste fem års nøgletal for koncernen

Nøgletal, mio. kr.

2021 2020 2019

2018 

2017

5 års gns.

Investering

Investeringsformuen

27.979 24.518 23.494

21.444

22 .836

24.054

Investeringsafkast

4.684 2.045 2.894 

-243

2 .212

2.318

Investeringsafkast (%)*

19,4 9,1 13,7 

-1,1

10,3

10,3

Investeringsformuens markedsrisiko (%)**

19,0 20,5 18,0

14,2

8,4

16,0

Forening

Antal medlemmer i alt

175.013 169.632 164.346

155.809

149 .914

162.943

Antal nye medlemmer (brutto)

11.579 10.633 12.797

10.574

7 .379

10.592

Filantropi

Aktivitet (omfang)

Filantropiportefølje, brutto (totaludgift)

26.515 25.923 25.659

23.400

23 .722

25.044

Filantropiportefølje, netto (Realdanias andel)

12.177 11.562 11.409

11.157

11 .332

11.527

Skalering

Samlet porteføljeværdi brutto/netto

2,18 2,24 2,25 2,10

2,09

2,17

Bevillingsandel

Filantropiske bevillinger/gns . egenkapital (%)***

4,1 2,7 5,6

2,5

4,5

3,9

 

 * Alle afkast er beregnet som intern rente (IRR), 5 års gennemsnit er beregnet som et simpelt gennemsnit.
** Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af kursændringer på de finansielle markeder. Nøgletal for investeringsformuens markedsrisiko er beregnet ved hjælp af Realdanias Value-at-Risk-model og er beregnet ultimo året. En beskrivelse af Value-at-Risk-modellens parametre fremgår af koncernregnskabets note 18.
*** Gns. egenkapital er beregnet som gennemsnittet af egenkapital primo og ultimo i året.

Definitionerne af nøgletallene, herunder de anvendte begreber, er beskrevet i koncernregnskabets note 1, Anvendt regnskabspraksis,
i afsnittet Nøgletalsdefinition.
Udviklingen i nøgletallene er beskrevet i årsrapporten i afsnittene Investering, Forening og Filantropi.