x

Investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi sikrer rammerne for at skabe det størst mulige afkast til det filantropiske arbejde og for at beskytte egenkapitalen. Bestyrelsen fastlægger strategien, direktionen træffer taktiske beslutninger, og investeringsteamet har det daglige operationelle ansvar.

De kommercielle investeringsaktiviteter i Realdania bygger på et strategisk grundlag, som gradvist har udviklet sig gennem årene. I takt med at vi har afviklet ejerskabet af aktier i Danske Bank, har strategien i stigende grad sigtet mod at sprede investeringerne – både geografisk og på tværs af forskellige aktivklasser.

Investeringsstrategiens strategiske mål er på lang sigt at skabe et afkast på niveau med afkastet på globale aktier med en lavere markedsrisiko. Investeringsstrategien tager udgangspunkt i vores forventninger til Realdanias levetid, og hvor meget markedsrisiko vi ønsker at påtage os.

Den bygger også på konkrete mål for egenkapitalens udvikling. Finansmarkederne går op og ned, og for at sikre, at den faktiske egenkapitaludvikling ligger så tæt op ad målet som muligt, har vi implementeret forskellige modeller og metoder til at styre egenkapitalens udvikling.

Bestyrelsen har fastlagt styringsprocesser og regler, som træder i kraft, hvis egenkapitalen falder mere end forventet. Tilsvarende har bestyrelsen mulighed for at øge de filantropiske uddelinger i perioder, hvor egenkapitalen stiger mere end forventet.

Baseret på investeringsstrategien, analyserer vi det forventede langsigtede afkast. På det grundlag fastlægger bestyrelsen niveauet for de filantropiske uddelinger.

Realdanias filantropiske ejendomsinvesteringer er ikke omfattet af strategien.

Vores strategi for de kommercielle investeringer bygger på en arbejdsdeling mellem bestyrelsen, direktionen og investeringsteamet.

  • Bestyrelsen træffer beslutninger om investeringsstrategien og sætter de strategiske rammer for arbejdet med de kommercielle investeringer. Bestyrelsen har udpeget tre bestyrelsesmedlemmer til en investeringskomité, som rådgiver om løbende justeringer af strategien og om eventuelle nye områder for investeringer.
  • Direktionen træffer taktiske beslutninger om fordelingen af investeringsformuen på de forskellige hovedaktivklasser og beslutter, hvilke finansielle redskaber der skal benyttes til at styre valuta- og markedsrisiko.
  • Investeringstemaet står for at gennemføre alle investeringsbeslutninger, for de øvrige daglige investeringsaktiviteter og for samarbejdet med vores eksterne kapitalforvaltere.
  • Den strategiske investeringshorisont er i praksis ‘uendelig’ lang
  • Realdania opfatter sig strategisk set som en aktieinvestor, og den strategiske risikotolerance – det vil sige rammen for maksimal markedsrisiko – afspejler dette
  • Det langsigtede mål for egenkapitaludvikling og derigennem den kommercielle investeringsformue tager udgangspunkt i det inflationskorrigerede kapitalgrundlag pr. den 29. september 2000
  • Vi har en risikotilgang til investering af den kommercielle investeringsformue. Det betyder, at vores strategiske risikotolerance skaber udgangspunktet for den kommercielle investeringsformues afkast – ikke omvendt
  • Det budgetterede filantropiske uddelingsniveau fastlægges på baggrund af det langsigtede forventede afkast. Det aktuelle budget for filantropiske uddelinger og investeringer er fastsat til 500-600 mio. pr. år. Uddelingsbeløbet justeres løbende, men målsætningen er at opretholde et stabilt minimumsbeløb fra år til år.
     

Det strategiske investeringsunivers er opdelt i otte hovedaktivklasser og fremgår af nedenstående figur.

 

Hent figur som pdf