x

Realdanias CO2e-regnskab 2023

Vi arbejder aktivt med at reducere vores aftryk på klimaet blandt andet ved at udarbejde et CO₂e-regnskab, som giver os et målbart afsæt, der sætter retning for vores interne indsats i arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed.

I Realdania har vi siden 2019 beregnet og rapporteret på vores drivhusgasudledning i overensstemmelse med den frivillige standard GHG-protokollen. GHG-protokollen er et internationalt anerkendt og meget udbredt rammeværk for beregning af virksomheders og organisationers CO₂e-udledninger. Ved at anvende GHG-protokollen sikrer vi et systematisk udgangspunkt og at vores data kan sammenlignes med andre virksomheders præstation.

GHG-protokollen dækker beregning af og redegørelse for seks drivhusgasser; kuldioxid (CO₂), metan (CH4), lattergas (N₂O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluocarbons (PFCs) og Svovlhexafluorid (SF6), som også kaldes CO₂-ækvivalenter (CO₂e). GHG-protokollen præsenterer tre forskellige områder af udledninger (såkaldte ’Scopes’).

Scope 1 er direkte udledninger fra kilder, der ejes eller kontrolleres af organisationen. Da Realdania ikke ejer egne anlæg til lokal varme- og energiproduktion, kommer vores Scope 1-udledninger alene fra kørsel i foreningens firmabiler. Ved udgangen af 2023 bestod bilflåden af følgende biltyper: 3 dieselbiler, 5 hybridbiler og 1 elbil. Det er vigtigt at fremhæve, at hybridbilerne både medtages i Scope 1; ud fra det faktiske forbrug af fossile brændstoffer, såvel som under Scope 2 ved ladning i el-lade standere. Elbilen medtages, som beskrevet nedenfor, 100% under Scope 2.

Iht. GHG-protokollen omhandler Scope 2 indirekte udledninger i form af indkøbt fjernvarme, køling, ventilation og elektricitet i de ejendomme, hvor foreningen selv har til huse, dvs. vores kontordomiciler på Jarmers Plads i København og på Nørregade i Odense, og indkøbt elektricitet anvendt til opladning af vores firmaejede el- og hybridbiler. 

Scope 3 omhandler indirekte udledninger fra enheder, som Realdania ikke selv ejer eller ikke kan kontrollere i forhold til forbrug af drivhusgassemissioner i organisationens værdikæde. I GHG-protokollen inddeles Scope 3 i 15 kategorier, blandt andet; indkøb, forretningsrejser, affald, og investeringer. Ift. Scope 3 omfatter Realdanias CO₂e-regnskab i dag beregning af udledninger fra forretningsrejser med fly samt erhvervsmæssig kørsel i egen bil og taxa. 
Alle beregninger er foretaget på baggrund af de organisatoriske enheder, som vi har fuld finansiel kontrol med. Det betyder, at udledning fra drifts- og udlejningsejendomme, vores filantropiske projekter eller vores kommercielle investeringer ikke er taget med her, da vi ikke har finansiel kontrol over dem i henhold til GHG-protokollens definitioner. Det skal bemærkes, at vi allerede gennem vores eksterne samarbejdspartner, Sustainalytics, arbejder med at beregne CO₂e-udledninger fra vores samlede børsnoterede aktiebeholdninger. Denne beregning findes via nedenstående link. 

Klima og reduktion af CO2-påvirkning i vores kommercielle investeringer

Det videre arbejde

Vores afrapportering udgør en del af vores samlede arbejde med samfundsansvar samt aktive indsats for at bidrage til FN’s Verdensmål. Endvidere bliver Realdania omfattet af EUs ’Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD), der medfører en væsentlig øget bæredygtighedsrapporteringspraksis gældende fra og med regnskabsåret 2025. I den forbindelse har vi i 2024 igangsat arbejdet med at indsamle data på og videreudvikle vores beregning af udvalgte Scope 3-kategorier. Vi vil i den kommende tid arbejde for at fastsætte konkrete mål for reduktion af vores CO₂e-udledninger, herunder inddragelse af de indirekte påvirkninger som følge af vores filantropiske aktiviteter og investeringsvirksomhed.