x

Realdanias CO2e-regnskab

Vi arbejder aktivt med vores klimamæssige aftryk ved blandt andet at udarbejde et CO2-regnskab.

I Realdania har vi valgt at rapportere på vores drivhusgasudledning i overensstemmelse med GHG-protokollen, som er internationalt anerkendt og meget udbredt.  Det sikrer også, at vores tal kan sammenlignes med andre virksomheders. GHG-protokollen omfatter tre områder (scopes), hvor der skal rapporteres på de to første scopes, mens det sidste er frivilligt. Vores afrapportering udgør en del af vores samlede arbejde med samfundsansvar samt aktive indsats for FN’s Verdensmål.

Afrapporteringen af CO2e-regnskabet er fordelt på tre scopes. Scope 1 omhandler direkte udledning som for Realdania alene er udledning via firmabiler, da Realdania ikke har egne aktiviteter indenfor konstruktion og produktion m.v. Scope 2 omhandler indirekte udledning, f.eks. i form af varme, køling og ventilation og el i de ejendomme, hvor vi selv har til huse, men hvor ydelsen er indkøbt af andre virksomheder. Og scope 3 omhandler indirekte udledning fra enheder, som man ikke ejer eller ikke har kontrol over i forhold til forbrug af drivhusgassemissioner. 

Beregningerne er foretaget på baggrund af de organisatoriske enheder, som vi har finansiel kontrol med. Det betyder, at udledning fra udlejede ejendomme, vores filantropiske projekter eller vores kommercielle investeringer ikke er taget med, da vi ikke har finansiel kontrol over dem i henhold til GHG-protokollens definitioner.

GHG-protokollen

GHG-protokollen

GHG-protokollen er en frivillig standard. Den er internationalt anerkendt og udbredt for opgørelse og rapportering om drivhusgasser, herunder CO2. Den dækker rapportering af seks drivhusgasser; kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluocarbons (PFCs) og Svovlhexafluorid (SF6).

GHG-protokollen arbejder med tre forskellige scopes. De to første er obligatoriske at afrapportere på, mens det tredje scope er op til den enkelte virksomhed.

Vi arbejder løbende med vores CO2e-udledning og videreudviklingen af rapporteringen, herunder inddragelse af de indirekte påvirkninger som følge af vores investeringsvirksomhed og filantropiske aktiviteter. 

Realdania bliver omfattet af den øgede rapportering indenfor Samfundsansvar (CSRD) fra og med regnskabsåret 2025. I den forbindelse kommer vi til at arbejde med konkrete mål mv. for CO2e-udledning mv.

Den indirekte udledning i Scope 2 for domicilejendommen Jarmers Plads er reduceret i væsentlig grad. Dette skyldes en kombination af en reduktion i faktisk forbrugt kWh over perioden med 42 % samt en reduktion i de anvendte emissionsfaktorer over perioden med 72 %, som følge af ændret fordeling af energikilder.

Klima og reduktion af CO2-påvirkning i vores kommercielle investeringer

*) I Scope 2 anvendes emissionsfaktorer fra Energinet, som fra 2022 har genberegnet udledningen ved at opdele i hhv. Øst- og Vestdanmark. Vi har korrigeret sammenligningstallene i overensstemmelse hermed.