x

Klima - i relation til vores kommercielle investeringer

Vi skaber dialog, og vi foretager aktivt ejerskab via vores forvaltere og via tematiske dialogprogrammer med klima som omdrejningspunkt

Dialog er vores foretrukne redskab, idet vores udgangspunkt er, at det skaber større samfundsnytte end at ekskludere. Forvalterne har mulighed for at inddrage og videreformidle vores synspunkter, og på den måde kan vi påvirke virksomhederne. Derudover varetager vores eksterne samarbejdspartner, Sustainalytics, aktivt ejerskab på vegne af os i samarbejde med mange andre institutionelle investorer i tilfælde af engagementsager. 

Vi arbejder dedikeret med klima på tværs af den kommercielle investeringsportefølje. Herunder beskrives initiativer, som skal sikre, at porteføljen har fokus på både risici samt muligheder indenfor den grønne omstilling. 

Dialog med kapitalforvaltere – Øget fokus på klima 

Realdanias tilgang til aktivt ejerskab og ESG er dialog og engagement. Derfor har vi med fast frekvens dialog med forvalterne om klima, så det sikres, at det har en betydelig position i forvalterens prioriteringer. 

På de mindre omsættelige hovedaktivklasser er den skriftlige ESG-gennemgang fremrykket til den indledende analysefase, før investeringen foretages. Her skal kapitalforvalteren skriftligt redegøre for deres ESG-politik, og herunder også hvad der foretages på klimaområdet. I forbindelse med due diligence afholdes et dedikeret ESG-møde, hvor der er fokus på klima. Vi ønsker at påvirke forvalterne, så ESG er en integreret del af investeringsprocessen. Dette bidrager til en struktureret due diligence og opfølgning på ESG-området.

Fixed Income Investment Grade (IG)

I Realdanias internt forvaltede Fixed Income Investment Grade mandat, ønsker vi at investere i grønne obligationer. De grønne obligationer bliver aktivt eftersøgt og købt på kommerciel vis i lighed med andre obligationer.

Vi ønsker, at de grønne obligationer overholder EU-taksonomien. Indenfor Fixed Income Investment Grade ønsker vi ikke at investere i fossile selskaber. Det skyldes bl.a., at gældshavere ikke i samme grad som aktionærer har mulighed for direkte at påvirke virksomhederne, da gældshaverne ikke har stemmeret på generalforsamlinger.

Fixed Income Non-Investment Grade

Indenfor Non-Investment Grade ønsker vi ikke at investere i obligationer eller lån udstedt af virksomheder, som har produktion af fossile brændstoffer som deres primære forretning. 

Fossile brændstofproducenter i denne hovedaktivklasse forventes ikke at have fokus på eller kapacitet til at kunne foretage en grøn omstilling af deres kerneforretningsområde. Retningslinjerne for fravalget af producenter af fossile brændstoffer gælder alle aktive mandater. 

Equities

Vi ønsker at understøtte virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling. Det betyder fravalg af nogle selskaber og tilvalg af andre. Fravalgene vil især materialisere sig i fossile energiselskaber. Dog er der selskaber som vi både ud fra et klima- og risikoperspektiv ikke ønsker at have i porteføljen, fordi der er stor risiko for strandede aktiver, der har risiko for at blive værdiløse som følge af eksterne faktorer. Det gælder selskaber med betydelige aktiviteter indenfor tjæresand, kul samt arktisk olie og gas. 

Udgangspunktet er, at vores kapitalforvaltere, når de investerer i fossile selskaber, skal kunne dokumentere, at selskabet er en del af den grønne omstilling. Vi udsender særskilt et detaljeret spørgeskema til vores forvaltere en gang årligt, hvor vi sætter fokus på klimarelaterede forhold. Vi beder blandt andet forvalterne om at redegøre for selskabernes udledning, hvorvidt selskaberne har en målsætning for at nå Paris-aftalens målsætning, og hvorvidt de inddrager klimarelaterede risici i deres selskabsvurdering. 

Hovedaktivklassen Equities har en målsætning om, at børsnoterede aktier skal følge Paris aftalens reduktionsmål for udledning. Dette betyder, at porteføljens CO2 intensitet initialt skal være betydeligt lavere end det globale benchmark og herefter reduceres, så det følger Paris aftalens målsætning om, at temperaturstigningen ikke bør overskride 1,5°C i 2050. Målsætningen omfatter, at CO2-aftrykket i aktieporteføljen er reduceret med 50% i 2025 og 64% i 2030 relativt til benchmark med udgangspunkt i 2019-tal. Udgangspunktet er valgt i henhold til branchevejledninger fra Forsikring og Pension* (Branchevejledning - klimarapportering (fogp.dk)):
 

CO2e-udledninger for Realdanias smalede børsnoterede aktiebeholdninger:

Totale finansieret CO2e-udledninger (Tons CO2e)*:23.649

*De totale CO2e-udledninger er beregnet ud fra Scope 1 og 2 udledninger. De senest tilgængelige data fra Sustainalytics er anvendt til denne beregning. Af disse data er 74% rapporterede tal direkte fra selskaberne, mens 24% er estimerede data. De resterende 2% af har ingen emissionsdata i Sustainalytics database. Nøgletallet repræsenterer Realdanias samlede udledninger, målt i tons CO2e, baseret på aktiebeholdninger i de to hovedaktivklasser: Equities og Missionsrettede Investeringer.

Figuren er baseret på det seneste tilgængelige data fra Sustainalytics og er beregnet ud fra følgende formel:

Figuren viser de to hovedaktivklasser Equities’ og Missionsrettede Investeringers eksponering mod CO2-intensitive selskaber. Det er et udtryk for scope 1 og 2 CO2e-udledning relativt til selskabernes omsætning. Dette parameter kan give et indblik i porteføljens eksponering overfor klimarelaterede risici.

Fra 2019 til 2023 har Realdania reduceret de gennemsnitlige CO2-intensitet for børsnoterede aktier med ca. 33 %. I forhold til verdensindekset MSCI World fra 2019, ligger Realdanias CO2-intensitet ved udgangen af 2023 ca. 62 % lavere.

Private Equity

Aktivklassen er karakteriseret ved stor variation i ESG-rapportering og -initiativer. Vi investerer gennem forvaltere i fonde, der består af en portefølje af virksomheder. Disse virksomheder har typisk fælles karakteristika såsom sektor, størrelse og geografi. ESG-relevans varierer ofte efter typen af forvalter, hvor den mindre danske venture-forvalter fokuserer på diversitet, og den større amerikanske industri-forvalter fokuserer på ressourceforbrug og mindsteløn. Vi har integreret ESG-evaluering i forbindelse med udvælgelse af forvaltere og prioriterer forvaltere, der fuldt ud integrerer ESG-forhold i deres investeringsprocesser. Efter investeringen overvågers virksomheder systematisk for klimapåvirkning (E) og forvalternes ESG-forhold, der er relevante for den specifikke type forvalter. 

Vi ønsker at undgå at investere i fossile selskaber i Privae Equity – både direkte aktører og underleverandører. Vi forsøger desuden at identificere selskaber med større klimapåvirkning i PE-porteføljen for at danne grundlaget for dialog med forvalteren. Vi anvender systematisk overvågning af eksisterende investeringer samt identificerer nye. 

Alternative Investments

Hovedaktivklasse, Alternative Investeringer, omfatter en række forskellige aktivklasser, hver med unikke eksponeringer til klima- og ESG-forhold. Disse forhold er integreret i due diligence processen og i den løbende dialog med forvaltere.

Vi er aktive inden for infrastruktur, hvor vi søger at støtte den grønne omstilling. Investeringerne bidrager til udbygningen af vedvarende energi og dekarboniseringen af energiintensive sektorer.

Derudover fokuserer vi på muligheder indenfor skov- og naturbaserede strategier i bredere forstand. I disse strategier er der mulighed for at fremme produktionen af bæredygtige produkter og understøtte sund of bæredygtig drift, begge med positive klimaeffekter.

Real Estate

I hovedaktivklassen Real Estate bliver ESG-forhold både behandlet i due diligence-fasen og i den løbende dialog med forvalterne efter investeringen er foretaget. Formålet er at sikre en bevægelse mod et bedre klimaaftryk, som kan gå hånd i hånd med en værdiforøgelse af de ejendomme, der investeres i.

ESG skal være en integreret del af alle forvalteres investeringsproces. Der følges løbende op på forvalternes ESG-initiativer og -ambitioner, blandt andet med udgangspunkt i et årligt spørgeskema, som udsendes til alle forvaltere. Desuden leverer en række forvaltere data til GRESB, som benchmarker ejendomsfonde inden for ESG. På den måde forbedres datagrundlaget på de mindre likvide aktiver.

Missionsrettede Investeringer (MRI)

I Realdanias MRI-arbejde investerer vi ofte med CO2-reduktion som målsætning for øje. Det giver besparelser, der som regel offentliggøres i form af årlige reduktioner i mio. tons CO2. For investeringer, hvor CO2 besparelse er et impact-mål, rapporterer forvalterne herpå og sideløbende evaluerer vi investeringen løbende for at opbygge læring til fremtidige MRI-investeringer.

Læs mere

Missionsrettede investeringer (MRI)