x

Klima - i relation til vores kommercielle investeringer

Vi skaber dialog, og vi foretager aktivt ejerskab via vores forvaltere og via tematiske dialogprogrammer med klima som omdrejningspunkt

Dialog er vores foretrukne redskab, fordi vores udgangspunkt er, at det skaber større samfundsnytte end at ekskludere. Forvalterne har mulighed for at videreformidle vores synspunkter, og på den måde kan vi påvirke virksomhederne. Derudover vil vores eksterne samarbejdspartner, Sustainalytics, varetage aktivt ejerskab på vegne af os sammen med mange andre institutionelle investorer i tilfælde af engagementsager. 

Vi arbejder dedikeret med klima på tværs af den kommercielle investeringsportefølje. Herunder beskrives de initiativer, som skal sikre, at porteføljen har fokus på både risici samt muligheder indenfor den grønne omstilling. 

Dialog med kapitalforvaltere – Øget fokus på klima 

Realdanias tilgang til aktivt ejerskab og ESG er dialog og engagement. Derfor vil vi med fast frekvens – afhængigt af hovedaktivklassen – have en dialog med forvalterne om klima, så det sikres, at det har en betydelig plads i forvalterens prioriteringer. 

På de mindre omsættelige hovedaktivklasser er den skriftlige ESG-gennemgang fremrykket til den indledende analysefase, før investeringen foretages. Her skal kapitalforvalteren skriftligt redegøre for deres ESG-politik, og herunder også hvad der foretages på klimaområdet. I forbindelse med due diligence afholdes et dedikeret ESG-møde, hvor der også er fokus på klima. Vi ønsker at påvirke forvalterne, så ESG er en integreret del af investeringsprocessen. Dette bidrager til en struktureret due diligence og opfølgning på ESG-området.

Fixed Income Investment Grade (IG)

I Realdanias internt forvaltede Fixed Income Investment Grade mandat har vi mulighed for at investere i grønne obligationer. De grønne obligationer bliver aktivt eftersøgt og købt på kommerciel vis i lighed med andre obligationer. 

Vi ønsker, at de grønne obligationer overholder EU-taksonomien. Indenfor Fixed Income Investment Grade ønsker vi ikke at investere i fossile selskaber. Det skyldes bl.a., at gældshavere ikke i samme grad som aktionærer har mulighed for direkte at påvirke virksomhederne, da gældshaverne ikke har stemmeret på generalforsamlinger.

Fixed Income Non-Investment Grade

Indenfor Non-Investment Grade ønsker vi ikke at investere i obligationer eller lån udstedt af virksomheder, som har produktion af fossile brændstoffer som deres primære forretning. 

Fossile brændstofproducenter i denne hovedaktivklasse forventes ikke at have fokus på eller kapacitet til at kunne foretage en grøn omstilling af deres kerneforretningsområde. Retningslinjerne for fravalget af producenter af fossile brændstoffer gælder alle aktive mandater. 

Equities

Vi ønsker at understøtte virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling. Det betyder fravalg af nogle selskaber og tilvalg af andre. Fravalgene vil især materialisere sig i fossile energiselskaber. Dog er der selskaber som vi både ud fra et klimaperspektiv, men også fra et risikoperspektiv, ikke ønsker at have i porteføljen, fordi der er stor risiko for strandede aktiver, der har risiko for at blive værdiløse som følge af eksterne faktorer. Det gælder selskaber med betydelige aktiviteter indenfor tjæresand, kul samt arktisk olie og gas. 

Udgangspunktet er, at vores kapitalforvaltere, når de investerer i fossile selskaber, skal kunne dokumentere, at selskabet er en del af den grønne omstilling. 
Vi udsender et detaljeret spørgeskema til vores forvaltere en gang årligt, hvor vi sætter fokus på klimarelaterede forhold. Vi beder blandt andet forvalterne om at redegøre for selskabernes udledning, hvorvidt selskaberne har en målsætning for at nå Paris aftalens målsætning, og hvorvidt de inddrager klimarelaterede risici i deres selskabsvurdering. 

Hovedaktivklassen Equities har en målsætning om, at børsnoterede aktier skal følge Paris aftalens reduktionsmål for udledning. Dette betyder, at porteføljens CO2 intensitet initialt skal være betydeligt lavere end det globale benchmark og herefter reduceres, så det følger Pariaftalens målsætning om, at temperaturstigningen ikke bør overskride 1,5°C i 2050. Målsætningen omfatter, at CO2-aftrykket i aktieporteføljen er reduceret med 50% i 2025 og 64% i 2030 relativt til benchmark med udgangspunkt i 2019-tal. Udgangspunktet er valgt i henhold til branchevejledninger fra Forsikring og Pension* (Branchevejledning - klimarapportering (fogp.dk)):

Forsikring & Pensions klimarapportering – branchehenstilling (pdf)

CO2e-udledninger i hovedaktivklassen Equities:

Totale CO2e-udledninger (Tons CO2e)*: 43.867

*Totale CO2e-udledninger er opgjort på scope 1 og 2 udledninger, og der er anvendt det senest tilgængelige data fra Sustainalytics, heraf er 70% af data rapporterede tal fra selskaberne og 30% er estimerede data. Nøgletallet måler Realdanias totale udledninger, målt i Tons CO2e ud fra aktiebeholdninger i de to hovedaktivklaser Equities og Missionsrettede Investeringer. 

 

Figuren er baseret på det seneste tilgængelige data fra Sustainalytics.

Figuren viser de to hovedaktivklasser Equities’ og Missionsrettede Investeringers eksponering mod CO2-intensitive selskaber. Det er et udtryk for scope 1 og 2 CO2e-udledning relativt til selskabernes omsætning. Dette parameter kan give et indblik i porteføljens eksponering overfor klimarelaterede risici.

Realdanias gennemsnitlige CO2 intensitet fra børsnoterede aktier er faldet med ca. -21% siden basisåret 2019 og ligger ved slutningen af 2022 ca. 42% under verdensindekset MSCI World.

Private Equity

Vi undgår at investere i fossile selskaber – både direkte aktører og underleverandører. Vi forsøger desuden at identificere selskaber med større klimapåvirkning i PE-porteføljen for at danne grundlaget for dialog med forvalteren. Vi anvender systematisk overvågning af eksisterende investeringer samt identificerer nye. 

Alternative Investments

ESG indgår som en naturlig del af due diligence, og hovedaktivklassen tilstræber at være eksponeret til sektorer, der er en del af og fremmer den grønne omstilling. Det kan eksempelvis være grøn infrastruktur som vedvarende energi eller bæredygtige naturressourcer såsom skov.

Real Estate

På Real Estate bliver klimaspørgsmål både behandlet i due diligence-fasen og i den løbende dialog med forvalteren. Formålet er at sikre en bevægelse mod et bedre klimaaftryk, og derigennem sikre en værdiforøgelse af de ejendomme, der investeres i. En række forvaltere leverer data til GRESB, som genererer benchmark indenfor bl.a. Real Estate. På den måde forbedres ESG-datagrundlaget på de mindre likvide aktiver. 

Missionsrettede Investeringer (MRI)

I Realdanias MRI-arbejde investerer vi ofte med CO2 reduktion for øje. Det giver besparelser, der som regel offentliggøres i form af årlige reduktioner i mio. tons CO2. For investeringer, hvor CO2 besparelse er et impact-mål, rapporterer forvalterne herpå og sideløbende evaluerer vi investeringen og opbygger læring til fremtidige MRI-investeringer.

Læs mere

Missionsrettede investeringer (MRI)