x

47 kreative projekter sætter skub i det gode boligliv

Pressemeddelelse 1. marts 2012

Et rap-akademi i et nedlagt ungdomshus, en historiefortællende bænk, et café-vaskeri med vaskemaskiner drevet af motionscykler, oplevelsesstier i nærliggende naturområder, grønne garagetage og Urban Farming. Dette er blot nogle få af i alt 47 projekter fordelt rundt om i hele landet, der gennem Realdania-kampagnen

I alt 157 ansøgninger fra ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks almene bebyggelser er strømmet ind til Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV.  De mange ansøgninger repræsenterer omkring 100.000 boliger fra boligafdelinger i 52 kommuner. Nu er 47 projekter udvalgt til at få støtte til både udvikling og realisering.

De udvalgte projekter, som beboere, boligafdelinger og boligorganisationer over de næste par år skal føre ud i livet, vil alle på hver deres måde bidrage med ny inspiration til en fortsat udvikling af de almene boligområders lange og stærke tradition for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle.

”Vi er rigtig glade for de mange spændende projekter – det vidner om, at kampagnen er nået bredt ud til beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger. De 47 projekter, vi nu har udvalgt, giver alle relevante bud på, hvordan vi sammen kan skabe nye inspirerende rammer for beboernes daglige boligliv og understøtte fællesskabet”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter: ”Det gælder både store projekter – som eksempelvis en såkaldt sportshangar eller omdannelsen af en gammel kridtgrav til en rekreativ søpark – som de noget mindre projekter, for eksempel en bænk, der formidler lokalhistorie eller en fiske- og badebro, der bliver et fælles mødested med adgang til vandet.”

Støtten til de 47 projekter er fordelt på kampagnens tre projekttyper:

17 projekter fra beboere og ildsjæle har fået støtte til mindre projekter, som hurtigt kan gøre en forskel i de enkelte boligafdelinger og deres naboområder med nye og inspirerende fællesfaciliteter for områdets beboere. Støtten til disse projekter – Den vilde idé – kan være op til 500.000 kr. til de enkelte projekter.

29 projekter fra boligafdelinger har fået støtte til at udvikle deres idé, så den senere kan føres ud i livet. Støtten til disse projekter – Projektudvikling – kan være op til 150.000 kr. til det enkelte projekt.

1 projekt fra en boligorganisation har fået støtte til større nyskabende projekter. Støtten til dette projekt – Projektrealisering – er på 7 mio. kr.

Læs mere om alle de udvalgte projekter på www.detgodeboligliv.dk

I løbet af 2012 vil de 47 projekter blive udviklet i samarbejde med beboere, boligafdelinger og boligorganisationer. Mange af projekterne handler om at åbne de almene boligafdelinger for omverdenen og skabe forbindelser og fællesskaber i lokalområdet. Derfor vil mange kommuner, lokale foreninger og naboområder blive involveret i projekternes udformning og i organiseringen af brugernes muligheder for at benytte de nye faciliteter.

”Realdanias ambition om at igangsætte spændende og nyskabende projekter gennem kampagnen DET GODE BOLIGLIV bliver nu for alvor ført ud i livet. Vi glæder os til at få gang i de nye muligheder for aktiviteter, interesser og fællesskab på kryds og tværs af boligområderne. Helt konkret vil vi nu invitere beboerne og deres rådgivere til seminar og workshops for at skabe gensidig inspiration projekterne imellem,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

FAKTA

Om kampagnen DET GODE BOLIGLIV
Med i alt 100 mio. kr. støtter Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV frem til 2015 nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

Det er kampagnens mål at bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst – nemlig beboerne – og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.

Især står mange bebyggelser fra 1940’erne, 50’erne og 60’erne over for store udfordringer, når det handler om at forny boligafdelingernes fælles faciliteter, så de også i fremtiden kan danne gode rammer om fællesskab, individuelle aktiviteter og uformelle møder med naboerne.

Kampagnen sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af Fællesfaciliteter for beboerne, Forbindelser til naboområder og Nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

I kampagnens første ansøgningsrunde – igangsat i 2011 – er der nu givet støtte til 47 projekter med et samlet støttebeløb på knap 19 mio. kr. Anden ansøgningsrunde forventes igangsat i 2012.

Kampagnens organisation

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania. Det er ambitionen, at kampagnens initiativer og resultater løbende bliver evalueret og nyttiggjort. Kampagnens organisation er derfor sammensat med fokus på faglig viden.

Kampagnens styregruppe består af repræsentanter fra Realdania, AlmenNet, BL – Danmarks Almene Boliger og Fællesorganisationens Boligforening. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kampagnens gennemførelse.

Til kampagnen er der også tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fagpersoner, som i kampagnens forløb vil bidrage til udviklingen af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele kampagneperioden.

Der er desuden etableret et bedømmelsesudvalg, som er sammensat af repræsentanter med faglig viden i forhold til kampagnens fokusområder. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte.

Kampagnens sekretariatsopgaver varetages af Kuben Management A/S v/Lisbeth Vestergaard i samarbejde med AlmenNet.