x

Hvordan kan de fysiske rammer i almene boligområder tænkes anderledes?

Med kampagnen har målet været at bidrage til nytænkning af de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.

De projekter, som kampagnen har støttet, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Projektet

Med kampagnen Det God Boligliv ønskede vi at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.


Kampagnen har især haft fokus på følgende typer af bebyggelser:

 • Ældre bebyggelser - primært fra 40'erne til 60'erne - der er opført efter datidens normer og traditioner, og hvor bebyggelsen derfor står over for et generationsskifte med behov for nye fysiske rammer for det sociale liv.
 • Bebyggelser med lokaler, bygninger og arealer, der ikke længere anvendes til det oprindelige formål, f.eks. butikker, parkeringsarealer, adgangsveje.
 • Ældre bebyggelser med få og/eller dårligt fungerende fællesfaciliteter.

Organisation

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania og gennemføres i et samarbejde med AlmenNet. Det er ambitionen, at kampagnens initiativer og resultater løbende bliver evalueret og nyttiggjort. Kampagnens organisation er derfor sammensat med stort fokus på faglig viden.

Kampagnens styregruppe består af repræsentanter fra bl.a. Realdania, AlmenNet og BL – Danmarks Almene Boliger. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kampagnens gennemførelse.

Til kampagnen er der også tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fagpersoner, som i kampagnens forløb vil bidrage til udviklingen af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele kampagneperioden.

Der er desuden etableret et bedømmelsesudvalg, som er sammensat af repræsentanter med faglig viden i forhold til kampagnens fokusområder. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte.

Kampagnens sekretariatsopgaver varetages af Kuben Management A/S v/Lisbeth Vestergaard i samarbejde med AlmenNet.

Realdania har afsat medfinansieringen til demonstrationsprojekterne på op mod 100 mio. kr. Herudover er der afsat midler til et kampagnesekretariat og formidling.

Kampagnens første ansøgningsrunde – igangsat i 2011 – resulterede i 157 ansøgninger fra ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks almene bebyggelser. 47 kreative projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte. Engagerede beboere og boligafdelinger er i fuld gang med at afsluttet de mange projekter.

Kampagnens anden ansøgningsrunde – igangsat i 2012 – resulterede i 60 ansøgninger. 24 projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte.

Projektbeskrivelser

Her kan du hente beskrivelser af de enkelte projekter (PDF format)

 • Fra sump til sø i Skibby
  Et ubenyttet udeareal er forvandlet fra et tilgroet og sumpet vandområde til et attraktivt opholdssted.
 • ÅO pulsruten i Viby
  Løberute og aktivitetsområde til leg og bevægelse giver plads til fællesskab med lokalområdets beboere, idrætsklubber, ældrecentret og skolen.
 • Motionslegeplads i Herlev
  På et græsklædt areal omgivet af store træer er der anlagt en legeplads med moderne og udfordrende motionsredskaber for unge og voksne, der inviterer til bevægelse, ophold og samvær - på tværs af alder og bopæl.
  Se video om projektet her
 • De skæve baner i Brande
  Pukkelboldbane, kuperet aktivitetsbane og broer skaber forbindelser og giver plads til områdets børn og unge.
 • Det spirer i Gadehavegård
  Lettilgængelige motionstilbud for unge og voksne styrker sundheden og naboskabet og bidrager til en forbedring af kvarterets omdømme.
 • Kvarterhuset i Sprotoften
  Etablering af Kvarter- og aktivitetshuset er en del af en omfattende helhedsplan og renovering af boligafdelingens i alt 424 boliger og tilhørende friarealer. Aktivitetshuset appellerer til afdelingens beboere og byens borgere.
  Se video om projektet her
 • Tårnet i Albertslund
  Tårnet i Albertslund bygger bro mellem beboerne i Galgebakken og Hyldespjældet og skal give energi til et fælles engagement i miljø, natur og kunst som en del af et godt boligliv.
  Se video om projektet her
 • Udeliv i Stenbjergparken
  De voksne beboere i Stenbjergparken har fået udesteder, der fremmer og understøtter det formelle og uformelle møde beboerne imellem.
 • Generationshuset
  Vaskehuset i Bomidtvests afdeling 81 er omdannet til et multifunktionelt hus med plads til vaskeri, festlokaler, gæsteovernatning og en stor terrasse, der inviterer til samvær og aktiviteter på tværs af generationer.
 • Den Grønne Kile 
  Den Grønne Kile i Slagelse binder fire boligafdelinger sammen omkring et fælles rekreativt opholdsareal med legeplads, blomsterhave og motionsredskaber.
 • Den gamle varmehal
  En ubenyttet varmehal under jorden er omdannet til et multihus, hvor der er plads til både hobbyaktiviteter og fælles arrangementer.
 • Bevægelseslandskab i Kastrup
  Vægterparkens nye bevægelseslandskab skaber rum til udfoldelse og udfordringer for afdelingens beboere og byens borgere.
 • LOOP'ET i Værebro Park
  Med LOOP’ET er der skabt et nyt samlingspunkt for områdets beboere med en udfordrende og sjov stiforbindelse.