x

Femårigt forskningsinitiativ skaber ny viden om bygningskulturarv

Pressemeddelelse 29. juni 2011

Realdanias og Kulturarvsstyrelsens koordinerede initiativ, Bygningskultur 2015, lancerer nu et femårigt forskningsinitiativ, som skal skabe ny viden om bevaring, anvendelse og udvikling af bygningskulturarven gennem ni projekter. Initiativet gennemføres i nært samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet, der for første gang sætter fokus på en fælles forskningsindsats indenfor bygningskulturarven.

I dag, hvor mere end 2/3 af byggeaktiviteten i Danmark sker i de eksisterende bebyggede områder, er der mere end nogensinde behov for skabe ny viden og debat om, hvordan vi bedst bevarer, anvender og udvikler bygningskulturarven. Som en del af det koordinerede initiativ, Bygningskultur 2015, lancerer Realdania og Kulturarvsstyrelsen derfor et femårigt forskningsinitiativ i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

Initiativet skal kvalificere tilgangen til fredning og bevaring, sætte fokus på potentialet for genanvendelse af funktionstømte bygninger og føre til ny viden om, hvordan bygningskulturarven kan indgå i en bæredygtig udvikling af vores samfund.

"Kulturarvsstyrelsen er ansvarlig for de fredede bygninger og vejleder kommuner i arbejdet med de bevaringsværdige bygninger. Det er derfor væsentligt for både os og kommunerne, at forskningsinstitutionerne interesserer sig for området,” siger Kulturarvsstyrelsens direktør, Anne Mette Rahbæk. ”Temaerne er i høj grad aktuelle bl.a. i forbindelse med den igangværende gennemgang af landets fredede bygninger og muligheden for at frede landskabsarkitektoniske værker,” understreger hun.

Forskningsindsatsen er centreret om tre temaer:

 • Temaet Bærende bevarings- og fredningsværdier skal belyse opfattelsen af de såkaldte bevarings- og fredningsværdier og åbne op for debat. Temaet er særligt aktuelt i disse år, hvor Kulturarvsstyrelsen gennemgår de fredede bygninger i dialog med ejere og kommuner.
 • Inden for temaet Genanvendelse og aktivering af bygningskulturarven skal forskningsprojekterne undersøge mulighederne for at genanvende funktionstømte bygninger og områder og inkludere bygningskulturarven i by- og landskabsudviklingen.
 • Og ikke mindst vil forskningsindsatsens tredje tema - Bæredygtighed og bygningskulturarv sætte fokus på både bæredygtig energianvendelse i bevaringsværdige og fredede bygninger, klimaforandringers påvirkning af kulturarv og på hvordan aktivering af bygningskulturarv kan skabe bæredygtighed i social og samfundsmæssig forstand.

Forskningen skal skabe anvendelsesorienteret viden ved at tage udgangspunkt i de udfordringer, som området står overfor i hverdagen. Derfor skal forskningsmetoder og -resultater også formidles løbende til de mange praktikere, der arbejder med bygningskulturarv i dagligdagen – blandt andet gennem Bygningskultur 2015's webportal, videnskabelige og populære artikler, workshops og seminarer. Dermed vil initiativet komme til at række langt ud over forskningsverdenen, understreger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler:

"For Realdania er det vigtigt at bidrage til øget forskningsaktivitet inden for bygningskulturarven. Vi er glade for, at vi med aftalen kan igangsætte en række gode forskningsprojekter på tværs af forskningsinstitutionerne. Vores ønske er, at vi med dette forskningsinitiativ kan skabe ny viden, der kan bruges direkte i planlæggernes, byggesagsbehandlernes, ejernes og rådgivernes daglige arbejde."

FAKTA

Forskningsindsatsen i Bygningskultur 2015's regi finder sted i samarbejde med de tre forskningsinstitutioner:

 • Kunstakademiets Arkitektskole i København, Institut for Bygningskultur 
 • Arkitektskolen Aarhus, Institut for Arkitektonisk Kulturarv 
 • Københavns Universitet, LIFE, Skov og Landskab

De tre forskningsinstitutioner har hver udviklet forskningsprojekter inden for forskningsprogrammets tre temaer:

 1. Bærende bevarings- og fredningsværdier. Inden for temaet skal forskningen bidrage til debat om, hvad frednings- og bevaringsværdier i den byggede kulturarv er, og hvordan vi som individer forholder os til dem.
 2. Genanvendelse og aktivering af bygningskulturarven. Temaet tager udgangspunkt i, at bygningskulturarv er en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd. Forskningen skal nuancere værdibegrebet ved at undersøge relationerne mellem sociale, kulturelle, økonomiske, æstetiske og andre argumenter for bygningskulturarvens betydning.
 3. Bæredygtighed og bygningskulturarven. Forskningen skal undersøge hvordan det stigende fokus på bæredygtighed påvirker og spiller sammen med bygningskulturen. Forskningen spænder over bæredygtighedsovervejelser fra byggeskik, bebyggelser i landskabet kommunestrategier og byudvikling til specifikke undersøgelser af energioptimering i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur, har udviklet projekterne: 

 1. Bygningskulturens værdisætning 
 2. Transformation og dansk bygningskulturarv. Strategier og metoder
 3. Bygningskulturens tavse viden – studier af egenskaber og betydninger i nordisk bygningskultur

Arkitektskolen Aarhus har udviklet projekterne:

 1. Bebyggede strukturer i det åbne land 
 2. Byens bebyggede strukturer 
 3. Bygningernes udformning, byggeskik og -teknik

Skov & Landskab, Københavns Universitet LIFE har udviklet projekterne: 

 1. Fredning af landskabsarkitektur. Teori, metode og strategier 
 2. Det stedsspecifikke i europæiske havneomdannelsesprojekter 
 3. Kulturarv, byudvikling og klimaforandringer

Koordinering af forskningsinitiativet varetages af sekretariatet for Bygningskultur 2015, Dansk Bygningsarv.

Om Bygningskultur 2015
Kulturarvsstyrelsen og Realdania har med Bygningskultur 2015 igangsat et initiativ rettet mod Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af bygningsarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner.