x

Et koordineret løft skal bringe den danske bygningsarv styrket ind i fremtiden

Pressemeddelelse 21. januar 2010

Med finansloven for 2010 tog Folketinget initiativ til en historisk styrkelse af håndteringen af Danmarks cirka 9.000 fredede bygninger. Realdania tager nu handsken op og sikrer med en bevilling på 27 mio. kr., at initiativet kan udbygges til også at omfatte landets ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger.

Kulturarvsstyrelsen og Realdania har siden vedtagelsen af finansloven for 2010 haft travlt med at forberede det koordinerede initiativ – "Bygningskultur 2015" – der i løbet af de kommende fem år skal sikre en styrket og fremtidssikret håndtering af såvel landets fredede bygninger som de bevaringsværdige bygninger og helheder. Initiativet, der er det største og mest omfattende inden for området siden vedtagelsen af bygningsfredningsloven i 1918, har et samlet budget på 78,5 mio. kr.

I initiativet deltager også Kommunernes Landsforening (KL), der bl.a. bidrager med formidling i forhold til kommunernes bevaringsindsats, og interesseorganisationen Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som deltager bl.a. for at sikre god lokal forankring af initiativet i hele landet.

Visionen er, at ”Bygningskultur 2015” skal understøtte og kvalificere ejernes, kommunernes, myndighedernes og eksperternes arbejde med hele den danske bygningsarv, til glæde for alle i det danske samfund. 

”Bygningskultur 2015” består overordnet af to indsatser, nemlig en indsats målrettet fredede bygninger og en indsats omfattende bevaringsværdige bygninger og helheder i by og på land.

Indsatsen målrettet fredede bygninger varetages af Kulturarvsstyrelsen, der som myndighed skal foretage en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger med henblik på at beskrive og fastlægge bygningernes bærende fredningsværdier. Som en service overfor ejerne, vil disse blive tilbudt en vejledende individuel handlingsplan for hvilke arbejder der i en periode bør udføres på deres ejendom for at fastholde eller reetablere de bærende fredningsværdier.

Indsatsen omfattende landets ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger og helheder i by og på land varetages af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og KL med Dansk Bygningsarv som sekretariat. Fokus for dette indsatsområde er ejerne af bevaringsværdige bygninger og landets kommuner, der administrerer de bevaringsværdige bygninger. I dag er håndteringen af de bevaringsværdige bygninger ofte præget af stor usikkerhed hos både ejere og kommuner – primært på grund af mangel på fælles viden og værktøjer. ”Bygningskultur 2015” har derfor sigte på at afhjælpe disse mangler gennem udvikling og opbygning af ny viden, metoder og værktøjer til håndtering af bevaringsværdierne.

Som tværgående aktiviteter i forhold til de to indsatsområder omfatter ”Bygningskultur 2015” endvidere dels forsknings- og analyseaktiviteter og dels formidlingsaktiviteter.

”For Realdania har det været oplagt at supplere Folketingets stort anlagte initiativ målrettet de fredede bygninger, således at også de bevaringsværdige bygninger kan komme med i, hvad jeg vil kalde, ’århundredets satsning på kvalificering af arbejdet med den danske bygningsarv’, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter: ”Vi håber, at initiativet vil bringe alle gode kræfter på bygningsarvsområdet tættere sammen i arbejdet frem mod en opdatering og revurdering af hele værdisættet omkring bygningsfredning og -bevaring, således at vi i fællesskab kan fremtidssikre vores fælles bygningsarv til glæde for os alle sammen og vores efterkommere”.

Kulturminister Carina Christensen siger: ”Bygningskulturen er en væsentlig del af vores identitet og er med til at skabe fremtidens Danmark. Derfor glæder det mig meget, at det er lykkedes Kulturarvsstyrelsen og Realdania at lave den hidtil største satsning på bygningskulturen i Danmark. Alle borgere oplever bygningskulturen hver dag. Derfor udgør vores fredede og bevaringsværdige bygninger en meget væsentlig og synlig del af vores fælles kulturarv.”

FAKTA

”Bygningskultur 2015” består af:

  1. Håndtering af bevaringsværdige bygninger og bebyggede strukturer og helheder: Udvikling af viden, metoder, værktøjer, netværker og formidling om bevaring og genanvendelse af bevaringsværdige bygninger og bebyggede helheder både til gavn for ejere og kommuner.
  2. Håndtering af fredede bygninger i Danmark: Gennemgang af samtlige ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark og i den forbindelse tilbud til ejerne om frivillige handlingsplaner for håndteringen af disse bygninger. Dette projekt håndteres selvstændigt af Kulturarvsstyrelsen.
  3. Analyser af og forskning i bygningsarv og bebyggede strukturer og helheder: Gennemførelse af ny og anvendelsesorienteret forskning om bygningsarv og bebyggede helheder.
  4. Fælles formidling: På tværs af initiativets indsatsområder formidles viden, resultater og inspiration.     

Som ansvarlig ledelse for ”Bygningskultur 2015” er nedsat en koordinationsgruppe bestående af: 

  • Direktør i Kulturarvsstyrelsen, Steen Hvass (formand) 
  • Kontorchef i Kulturarvsstyrelsen, Mogens Morgen 
  • Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler 
  • Projektleder i Realdania, Eske Møller 
  • Formand i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bent Falk 
  • Kontorchef i KL, Eske Groes

Dansk Bygningsarv fungerer som sekretariat for ”Bygningskultur 2015”.