x

Nyt tværfagligt forskningscenter stiller skarpt på byernes udvikling

Pressemeddelelse 29. juni 2004

Et nyt forskningscenter får til opgave at se på byernes udvikling, ledelse og kvalitet i et tværfagligt perspektiv. Byen skal vurderes på tværs af eksisterende faglige skel og i et helhedsperspektiv, som også inddrager de mere global aspekter. Centeret etableres ud fra en erkendelse af, at byen står over for komplicerede udfordringer, og at der er behov for tværfaglig viden til at understøtte byernes planlægning og forvaltning i praksis. Fonden Realdania støtter centret med 25 mio. kr. over en femårig periode.

Det kommunale danmarkskort og fordelingen af opgaver mellem kommunerne og de nye regioner er til debat. Samtidig er de danske byer løbende i gang med prioriteringer i relation til erhverv, bolig, byggeri, transport, miljø og andre faktorer af betydning for byernes fremtid.

 

Tværfaglig viden og koblingen til praksis er netop udgangspunkt for det nye ”Center for Strategisk Byforskning – Realdania Forskning”. Centret  er blevet til i et samarbejde mellem Landbohøjskolen, Arkitektskolen i Aarhus og Københavns Universitet.

 

Centrets forskere vil være med til at udvikle en strategisk viden, der kan matche de aktuelle udfordringer, byerne – og dermed landets regioner - står overfor. Det nye forskningscenter vil arbejde ud fra begrebet den grænseløse by forstået som byens samspil med dens opland og med andre byer. Byen og dens opland kan ikke ses som et afgrænset fænomen, men som en del af et større globalt netværk.

 

"Forskningsmæssigt er de udviklingstendenser vi i dag ser – både for danske og udenlandske byer- dårligt belyst. Jeg er utroligt glad for, at der nu etableres et nyt forskningscenter, som kan give os en større viden og dermed et bedre grundlag for at forbedre byernes planlægning og forvaltning. Det er helt klart, at Miljøministeriet på planområdet og i bypolitikken vil udnytte forskningen og medvirke til at omsætte den i praksis" udtaler miljøminister Hans Chr. Schmidt.

 

På centret vil man fokusere på samspillet mellem de fysiske omgivelser,  den offentlige styring og  andre rammebetingelser for byernes udvikling. Der skal forskes inden for en række temaer som  rammebetingelser for erhvervsudvikling, bosætning, mobilitet og hverdagsliv, miljø samt bypolitik og strategier. Ét af de første projekter vil sætte fokus på ændringer i bosætningsmønstre og øget mobilitet - nogle af de fænomener, der er med til at gøre byens grænser flydende. Det er også meningen, at centret skal fungere som tænketank og laboratorium for by- og regionaludvikling og dermed bidrage til en tværfaglig udvikling af byforskningen.

 

”En helhedsorienteret viden om byens udvikling må være tværfaglig i den forstand, at den involverer flere discipliners og professioners perspektiver på byen og dens komplekse og mangesidige problemstillinger. Det nye tværfaglige forskningscenter vil bidrage med afgørende viden om udviklingen af byen i et globalt perspektiv”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

 

Den overordnede styring af centret bliver varetaget af en bestyrelse og en centerledelse. Bestyrelsesformand er direktør, professor, dr. agro. Niels Elers Koch fra Center for Skov, Landskab og Planlægning på KVL, mens centerledelsen består af forskningschef, ph.d. Gertrud Jørgensen, KVL, institutleder, lektor, cand. scient. pol Niels Albertsen, Arkitektskolen i Aarhus samt lektor, ph.d. Hans Thor Andersen, Københavns Universitet, Geografisk institut.

 

Yderligere oplysninger 
Direktør, professor, dr. agro. Niels Elers Koch, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL, tlf: 35281515 
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf.: 70116666

 

FAKTA om Forskningscentrets  organisation

Bestyrelsen for Center for Strategisk Byforskning består af:

  • Direktør, professor, dr. agro. Niels Elers Koch fra Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL
  • Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania
  • Kontorchef, Kirsten Vintersborg, Skov- og Naturstyrelsen,
  • Forsker, dr. ark. Inger-Lise Saglie, Norsk institut for by- og regionforskning
  • Institutleder, professor, Ph.D., Eric Clark, Lunds Universitet.

Kernepartnere er:

  • Afdelingen for By- og Landskabsstudier på Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL.
  • Institut for By og Landskab, Arkitektskolen i Aarhus
  • Forskergruppen TAPAS på Geografisk Institut, Københavns Universitet

Den daglige ledelse varetages af en centerledelse med repræsentanter for de tre kerneparter. Desuden tilknyttes et scientific advisory board til centret. For hvert forskningsprojekt udpeges en projektleder, der har det faglige og økonomiske ansvar for projektet.