x

Klimaforandringerne forventes at få stigende betydning for det byggede miljø fremover. Det gælder bl.a. stigninger i havstanden og grundvandstanden og generelt mere ekstremt vejr i form af skybrud, storme og større udsving i temperaturen. 

Vi har bevilliget støtte til tre specifikke projekter i CONCITO-regi, der handler om mulighederne og barriererne, når det gælder klimatilpasningsindsatser:

Lovgivning

De danske klimatilpasningsplaner udvikles i et samarbejde mellem kommunerne og de kommunale spildevandsselskaber. Kommunerne fastlægger de overordnede rammer i form af serviceniveau for spildevandsplanlægningen. Kommunen ejer også spildevandsselskabet og bestyrelsen er oftest kommunale politikere.

Det er i lovgivningen fastlagt, hvilke typer af tiltag der kan finansieres af takster, og hvilke der skal finansieres af projektejeren – som i de fleste tilfælde er kommunen. Opdeling i hvad der er direkte nødvendigt for at bortlede vandet, og hvordan det gøres omkostningseffektivt, beror naturligvis i sidste ende på en vurdering. Denne vurdering foretages af Forsyningssekretariatet, og fører undertiden til uenigheder mellem aktørerne i klimatilpasningsprojekter.

For at vurdere lovgivningen og den anvendte praksis beskriver projektet et antal cases, der dækker de tre typer af projekter: Veje, åer og rekreative områder. Endvidere omfatter casene forskellige ejerforhold, som f. eks. boligselskab, kommune eller forsyningsselskab som ejere af projektet. 

Rapporten, som udkom i august 2014, pegede på forbedringsmulighederne i en mere klar rollefordeling mellem kommuner og forsyningsselskaber. 

Rapporten 'Evaluering af regelsættet for klimatilpasning'

Politiske og økonomiske udfordringer og potentialer

Projektet havde til formål at skabe bedre overblik over de politiske og økonomiske problemstillinger, der knytter sig til de fysiske foranstaltninger, som er nødvendige at gennemføre i byerne i de kommende år.

Rapporten udkom i maj 2013, og konklusionen var, at den danske klimatilpasningsindsats bør have mere fokus på, hvordan og hvor hurtigt klimaet forandres. Myndigheder og grundejere bør desuden undgå at forcere klimatilpasningstiltag og i stedet tage højde for den betydelige usikkerhed, der fortsat er om klimaforandringernes omfang.

Rapporten 'Klimatilpasning – organisering og økonomi'

Kvaliteten af den danske indsats

Projektets formål er at gennemføre en vurdering af de første klimatilpasningsplaner med henblik på at give kommunerne input til det videre arbejde med at forbedre planlægningen og sikre, at de bedste erfaringer indgår i implementering af klimatilpasningsindsatsen. Vurderingen kan også føre til anbefalinger af ændrede måder at organisere eller finansiere klimatilpasningsindsatsen på.

Projektet skal evaluere en lang række kommuners klimatilpasningsplaner for at kunne give et billede af kvaliteten af den første generation af planer. Formålet er at sikre, at ’best practice’ bringes videre til alle kommuner, og at kvaliteten af klimatilpasningsplanerne øges i den kommende årrække. 

Download projektets første rapport 'Nordeuropæiske erfaringer med klimatilpasning'