x

Danmarks største public service partnerskab skal skabe formidling, innovation og udvikling af det byggede miljø

Pressemeddelelse 16. april 2013

Realdania og staten har indgået en 3-årig partnerskabsaftale til en værdi af 56,4 mio. kr. om Dansk Arkitektur Centers public service aktiviteter. Partnerskabet skal skabe bred formidling i form af udstillinger og andre kulturelle oplevelser, erhvervsmæssig udvikling, innovation og vækst til gavn for befolkningen, virksomheder, stat, kommuner og dermed samfundet generelt. Staten er repræsenteret i partnerskabet ved de fire ministerier Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Forskere, politikere og dansk erhvervsliv er enige om, at der er behov for at nytænke den måde, vi udvikler og driver vores samfund på. Herunder hvordan offentlige og private aktører kan arbejde bedre sammen og skabe mere økonomisk og kulturel værdi og kvalitet for samfundet, end hvis de arbejder hver for sig.

Dansk Arkitektur Center er et godt eksempel på et fremsynet og ligeværdigt samarbejde mellem offentlige og private aktører om et for samfundet væsentligt område – nemlig det byggede miljø som danner rammen om vores daglige liv. Derfor glæder det mig, at staten og Realdania er fundet sammen i det vi vurderer er Danmarks største public service partnerskab. Den reelle værdi er op mod 200 mio. kr. over de 3 år aftalen løber, fordi partnerskabsaftalen danner grundlaget for Dansk Arkitektur Centers samlede omsætning, hvor partnerskabsbidraget vil blive gearet med finansiering fra fonde, erhvervsliv og offentlige aktører”, siger Flemming Borreskov, der netop af partnerskabet er blevet udpeget til bestyrelsesformand for Dansk Arkitektur Center .

Et eksempel på et projekt, der tager udgangspunkt i partnerskabet, er visionsprojektet ’Danmark 2050’. I projektet skal udvalgte danske byregioner i tæt samarbejde med virksomheder og eksperter udvikle scenarier for hvordan vi i fremtidens by- og landregioner gennemfører den grønne omstilling, der skal bidrage til at gøre Danmark fossilfrit i 2050. Resultaterne sættes til debat og formidles til borgerne gennem udstillinger, TV programmer og andre formidlingsaktiviteter. Danmark 2050 er lige nu i opstartsfasen hvor der i overensstemmelse med partnerskabets ide, søges samarbejdspartnere og fundraises i såvel det offentlige som det private.

Fakta om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center er en erhvervsdrivende fond med økonomisk grundlag i partnerskabet mellem Realdania og staten repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Partnerskabet tilvejebringer et årligt public service tilskud på i alt 18,8 mio. kr., der anvendes til en bred vifte af public service aktiviteter. Med baggrund heri skaber Dansk Arkitektur Center yderligere omsætning på godt 50 mio. kr. årligt gennem brugerbetaling, fundraising, projektsalg og konkrete samarbejdsprojekter med erhvervslivet og offentlige aktører samt konference- og café aktivitet.

Projekttyper

  • Danske og internationale udstillinger
  • Uddannelse og netværksaktiviteter
  • Internationale branchefremstød
  • Foredrag, debatter, guidede ture og kulturevents
  • Bog og katalogudgivelser
  • Undervisning og skoletjeneste
  • Rådgivning
  • Arkitektur TV
  • Web- og mobil platformsformidling

Dansk Arkitektur Centers nye bestyrelse består ud over bestyrelsesformand Flemming Borreskov (Adm. direktør i Realdania) af næstformand Mette Kynne Frandsen (Adm. direktør i Henning Larsen Architects), Sigmund Lubanski (Kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet), Niels Christensen (direktør i Naturstyrelsen), Peder Baltzer Nielsen (Stadsarkitekt i Aalborg Kommune), Danielle Jørgensen (Projektleder i Dansk Arkitektur Center) og Pia Rost Rasmussen (Leder af DAC & LEARNING i Dansk Arkitektur Center).

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Dansk Arkitektur Center