x

Nytænkning af hospicer

Projektet Det Gode Hospice var båret af et ønske om at skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri. Målet var at få rammer, indhold og behov til at smelte sammen i enhed, som både menneskeligt, fagligt og arkitektonisk støtter op om de mennesker, der skal bruge hospice - patienter, pårørende, frivillige og personale.

Modelprogrammet 

Modelprogrammet Det Gode Hospice blev til på baggrund af en omfattende rapport udarbejdet af SIGNAL Arkitekter i samarbejde med en interessent-baseret styregruppe for projektet om forholdene på allerede eksisterende danske hospicer og på udenlandske idealmodeller. Programmet blev virkeliggjort i en række demonstrationsprojekter rundt omkring i Danmark. Det er et levende og dynamisk dokument, der vil blive ændret i takt med de erfaringer, der bliver gjort. På den måde skaber programmet øget viden om etablering og indretning af et godt hospice.

Eksempler på aspekter, som blev taget op: Hvordan skaber man rum, der forbedrer livskvaliteten for de døende? Hvordan sikrer man, at både patienter og pårørende kan føle sig hjemme samtidig med, at det skal være en velfungerende arbejdsplads? Hvordan skal hospicets funktioner placeres i forhold til hinanden? 

International pris

International pris

Hospice Djursland er blevet tildelt Civic Trust International Award ved en ceremoni i Edinburgh i februar 2012.

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Modelprogrammet for Det Gode Hospice er forankret hos og videreudvikles af det nationale videncenter PAVI – Palliativt Videncenter. Programmet blev oprindeligt lanceret af os i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum Danmark.

Det Gode Hospice er udkommet i to versioner. Den originale og en opdateret. Begge versioner kan downloades herunder. 

Programmet er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og tjekliste for fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet. 

Baggrund

Realdania tog initiativ til projektet Det Gode Hospice i 2005, fordi der var et behov for at opføre hospicer. Der var statslig opbakning til en etablering af en hospicepulje og et krav om, at der skulle være et hospice i hvert amt. Derudover var der behov for et vidensgrundlag.

Otte fokusområder 

I programmet for Det Gode Hospice bliver der udpeget otte fokusområder, der er væsentlige at fokusere på for at skabe de bedst mulige rammer for patienter, pårørende, frivillige og de ansatte ved hospicer i Danmark.  

 1. At nytænke og professionalisere etableringsprocessen, så denne i højere grad involverer brugerne på et tidligt tidspunkt, samler op på de erfaringer, der allerede eksisterer og sikrer, at de oprindelige intentioner bliver forvaltet, helt fra den første idéfase, til realiseringen af den nye hospicebygning.
 2. At bygge en stærk kultur, hvor den særlige hospicefilosofi fungerer som en platform for den palliative indsats på hospice, og er med til at skabe den ånd, der er medvirkende til at skabe et godt ophold for hospicets brugere.
 3. At forbedre og udvikle det tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejde, da dette er en forudsætning for at patienter og pårørende kan opleve de palliative tilbud som en samlet helhed.
 4. At nytænke patientstuen, så denne understøtter de enkelte patienters forskellighed, ønsker og behov.
 5. At arbejde med hospicebygningen som formidler, så hele bygningen aktivt understøtter og befordrer de ønskede stemninger, der er med til at skabe et bedre ophold for patienter, pårørende, frivillige og ansatte ved hospice.
 6. At lade de fysiske rammer i højere grad facilitere sociale relationer mellem patienter, pårørende, frivillige og ansatte ved hospicer.
 7. At aktivere de frivillige i højere grad, da disse udfylder en vigtig social funktion for patienterne og deres pårørende og bygger bro mellem det omkringliggende lokalsamfund og hospicet.
 8. At forbedre rammerne for de vidensintensive arbejdsprocesser, så hospicebygningen i endnu højere grad understøtter og befordrer videndeling, erfaringsudveksling og tværfagligt samarbejde.  

Fokusområderne og de dertil hørende anbefalinger bliver brugt som grundlag for en samling designprincipper, der udpeger en retning for udformningen for de fysiske rammer for det Det Gode Hospice.

Principperne er tænkt som værktøj ved programmering/planlægning af et nyt hospice og behandler de funktionelle krav, de forskellige deles indbyrdes relationer og de stemninger og udtryk, nogle af de centrale rum bør befordre. 

Konkurrence

Djursland

Udbudsform
Totalentreprisekonkurrence

Udskrevet
2005

Ansøgere
19

Prækvalificerede
5

Finalerunde
2

Vindere
C.C. Contractor, C. F. Møller og Coi A/S

Dommerkomite 
Peter Hørsman, bestyrelsesformand i Hospice Djursland. Claus Hornemand, bestyrelsesformand i Hospice Djursland og formand for byggeudvalget. Steen Fris, bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget. Susanne Hogrefe; bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget. Anna Veibull, bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget. Ivar Østergaard, bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget. Carl Johan Rasmussen, bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget. Borgmester Vilfred F. Hansen, Rønde kommune. Projektleder Marianne Kofoed, Realdania. Arkitekt Mikkel Beedholm, Fagdommer. Arkitekt John F. Lassen, fagdommer.

Søndergaard

Udbudsform
Totalentreprisekonkurrence

Udskrevet
2008

Ansøgere
29 

Prækvalificerede
5

Vindere
Et team bestående af AH Byg A/S (entreprenør), Henning Larsen Architects (arkitekt) og Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, Anders Christensen Rådgivende Ingeniører og Cand. Psych. Maria Damsholdt (ingeniør).

Dommerkomité 
Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballerup kommune. Marianne Kofoed, Realdania. Arkitekt Poul Schûlein, fagdommer. Arkitekt Peter Mortensen, Fagdommer. Bestyrelsesformand Erik Ross Pedersen, Hospice Søndergård. Bestyrelsesmedlem Michael Brostrøm, Hospice Søndergård, Bestyrelsesmedlem Helge Hagenbo, Hospice Søndergård.

Derudover tilknyttet et rådgiverpanel med deltagelse af Niels Jordan, Jordan Akustik. Hospicekonsulent Knud Ole Pedersen, Gitte Andersen, Signal Arkitekter og Leif Hansen, Rådgivende Ingeniører.

Svanevig 

Udbudsform
Totalentreprisekonkurrence

Udskrevet
2008

Ansøgere
11 

Prækvalificerede
5

Vindere
Et team bestående af Jönsson A/S (totalentreprenør), CUBO Arkitekter og Alectia (ingeniør).

Dommerkomité 
Birgitte Anthonsen, Formand for Svanevig bestyrelse. Mikael Bûlow-Nielsen Repræsentant for Svanevig Hospice bestyrelse. Ole Margwies, Repræsentant for Svanevig Hospice Bestyrelse. Kaj Weng, rep. fra Svanevig Hospice Bestyrelse. Birgitte Fagerlund, Leder af Svanevig Hospice. Marianne Kofoed, Realdania. Hans Erik Albertsen, repræsentant for Sparekassen Lolland.

Arkitekt Lars Brorson Fich, fagdommer. Arkitekt John Foldbjerg Lassen, fagdommer.

Rådgivere for bedømmelseskomiteen: Lars Becher og Tina Hougaard Møler (bygherrerådgiver), Grontmij Calbro. Lisbeth Due Madsen, hospicekonsulent, Gitte Andersen, Signal Arkitekter.

 

Filadelfia 

Udbudsform
Totalentreprisekonkurrence

Ansøgere
21

Prækvalificerede
5

Vindere
Et team bestående af Lars Mouritsen A/S, Mangor & Nagel A/S, Arkos Arkitekter MAA og Dines Jørgensen & Co. A/S

Dommerkomité
Adm. Direktør Flemming Christensen, Filadelfia. Præst Jørn Noe, Bestyrelsesformand i filadelfia Hospice. Anne Nissen, bestyrelsesmedlem i Filadelfia Hospice. Læge Ole Bang, bestyrelsesmedlem i Filadelfia Hospice. Ole Glahn, bestyrelsesmedlem i Filadelfia Hospice. Poul Bech, bestyrelsesmedlem i Filadelfia Hospice. Johnny Frost Andersen, medlem af byggeudvalget Filadelfia Hospice. Projektleder Marianne Kofoed, Realdania. Arkitekt Birte Rørbæk, fagdommer. Arkitekt Jesper Sandfeld, fagdommer.

Rådgivere for dommerkomiteen: Knud Ole Petersen, hospicekonsulent. Direktør Gitte Andersen, Signal Arkitekter.

 

Organisation

Der blev etableret en styregruppe, som bestod af repræsentanter fra Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, sammenslutningen af ledere ved hospicer, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark, hospiceledere og Realdania. Derudover var der tilknyttet en referencegruppe med personer fra eksisterende hospicer, hospicer undervejs, arkitekter, psykologer, økonomer, præster, pårørende, kunstnere, filosoffer og andre med relevans for projektet. Modelprogrammet om ”Det Gode Hospice” blev udarbejdet af SIGNAL arkitekter i samarbejde med en interessentbaseret styregruppe for projektet.

I styregruppen bag programmet for Det Gode Hospice i Danmark sad:

 • Anne Nissen, afdelingschef, cand.scient.soc., Kræftens Bekæmpelse
 • Helle Tingrupp, hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice og formand for Sammenslutningen af ledere ved hospice, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark
 • Lisbeth Due Madsen, sygeplejerske, cand.cur, medlem af bestyrelsen, Foreningen for Palliativ Indsats - Omsorg ved livets afslutning
 • Knud Ole Pedersen, sygeplejerske, tidligere leder af KamilianerGaardens Hospice i Aalborg. Hospicefaglig konsulent, Hospice Forum Danmark 
 • Lise Pedersen, ledende overlæge, dr.med. Medlem af Dansk Selskab for Palliativ Medicin
 • Marianne Kofoed, projektleder, Realdania
 • Tove Videbæk, formand, Hospice Forum Danmark 
 • Helle Timm, centerchef, Palliativt Videncenter
 • Rådgiver: Gitte Andersen, direktør, SIGNAL arkitekter
 • Projektleder: Esben Neander Kristensen, arkitekt MAA, SIGNAL arkitekter