x

Udviklingen indenfor cirkulært byggeri skal løftes

Vi er gået sammen med Innovationsfonden om en ambitiøs satsning for at løfte udviklingen indenfor cirkulært byggeri. Målet med indsatsen er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren – ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for hele 40 procent af den samlede CO2-udledning.

14 erhvervsforskere baner vej for cirkulært byggeri

14 erhvervsforskere skal i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark. Projekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation.

De 14 projekter bliver samlet i et stort team i BLOXHUB, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling.

De 14 projekter

Projektet vil udvikle bygnings specifikke benchmarks for miljøpåvirkninger og ressourceforbrug til brug i absolut bæredygtighedsvurdering. Derudover udvikles en tidlig design LCA metode, som skal sikre, at designet understøtter miljømålsætninger for den endelige livscyklusvurdering af det færdige bygningsdesign. For at sikre at bæredygtighed bliver et designparameter frem for en miljørapportering af det endelige design, vil projektet fokusere på kommunikation af livscyklusvurderingerne.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Lise Hvid Horup Sørensen
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:

Aalborg Universitet, BUILD
 
Projektets formål er at bidrage til det almene boligbyggeris omstilling til cirkulær økonomi (CØ) ved at udvikle en metode ”Life Cycle Sustainable Assessment” (LCSA) hvor totaløkonomi (LCC), livscyklusvurdering (LCA) og social værdi (S-LCA) integreres. Metoden afprøves som beslutningsstøtte ved interessentinvolvering ved alment nybyggeri og renovering for at forstå design og interessentperspektivers rolle i byggeriets overgang til CØ, og skaber grundlag for ny CØ rådgivningsydelser og løsninger.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Vibeke Grupe Larsen
Virksomhed: Danske Arkitektvirksomheder
Universitet: Syddansk Universitet

Øvrige projektpartnere:

Landsbyggefonden
Danmark Almene Boliger
 

The project develops a circular business model for Saint-Gobain’s partition walls including services that increase resource efficiency during construction. Experiences from tests in Sweden are analysed and scaled up and applied on two Danish building projects together with value chain partners in order to adapt it to the Danish sector and develop their business models. Based on these experiences researchers and businesses develop knowledge about path dependency and path creation in value chains.

Projektpartnere: 

Erhvervspostdoc: Julia Nuβholz 
Virksomhed: Saint-Gobain Denmark A/S
Universitet: Aalborg Universitet

Øvrige projektpartnere:

Byggeri København
CASA A/S
Elindco A/S

 
Udfordringer for mennesker, natur og økosystemer relateret til byudvikling nødvendiggør en diskussion af, hvordan livscyklisk tænkning håndteres i byen. Livscyklisk byudvikling har fokus på byaktørers medvirken til øget cirkularitet, interaktion og synergi, eks. via cirkulær økonomi og regenerativt design. Projektet producerer ny viden om sammenhænge ml. forskning/strategi/praksis og barrierer/drivers for livscyklisk byudvikling, og udvikler et værktøj til håndtering af livscyklisk byudvikling.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Lotte Nystrup Lund
Virksomhed: Udviklingsselskabet By og Havn I/S
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering 
 
Dette industrielle ph.d.-projekt bygger på et samarbejde mellem Rambøll, DTU og CBS med det formål at udvikle et open source, system dynamics modelling værktøj, der understøtter cirkulær forretningsmodelinnovation for SDG'erne i byggebranchen. Værktøjet vil vurdere cirkularitetsydelsen af aktuelle forretningsmodeller i byggebranchen, simulere og hjælpe med implementeringen af cirkulær forretningsmodelinnovation og vurdere og styre SDG-impacts af nyudviklede cirkulære forretningsmodeller.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Ingvild Reine Assmann
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:

Copenhagen Business School
 
Projektet vil udfordre de kortsigtede måder, vi i dag bygger på. Begrebet ”Reversibel Arkitektur” betragtes arkitekturen og byggematerialerne ud fra et cyklisk genanvendelses-perspektiv, snarere end et fastlåst værk. Det undersøger, hvordan man i samarbejde med byggeriets værdikæde kan skabe holdbare reversible løsninger, der via materialernes iboende egenskaber, konstruktion, produktion og en forbedret teknologioverførsel bidrager til et nyt nyt bæredygtigt tektonisk udtryk i arkitekturen.

Projektpartnere:

 Erhvervs-ph.d.: Heidi Merrild
Virksomhed: Friis & Moltke A/S
Universitet: Arkitektskolen Aarhus

Øvrige projektpartnere:

Boligforening Ringgården
Syddansk Universitet, SDU Create
 
Projektet undersøger hvordan ejendomsudviklingsbranchen kan bidrage til omstilling til cirkulær økonomi i byggeriets allertidligste faser. Projektet etablerer viden om ’best, circular practice’ i byudvikling og byggeri, og om hvordan oplevelsesmæssige og arkitektoniske virkemidler kan skabe værdi i en cirkulær værdikæde. På den baggrund udvikles en model for hvordan ejendomsudvikling kan understøtte tværfaglig og tværsektoriel innovation mod cirkulær økonomi og bæredygtig værdiskabelse.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Gunhild Askehave Rassov
Virksomhed: Freja ejendomme A/S
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering

Øvrige projektpartnere:

Aalborg Universitet
 

Projektets overordnede mål er at udvikle mere valide, målrettede, repræsentative og afstemte data omkring de miljømæssige konsekvenser forårsaget af byggebranchen og de anvendte økonomiske modeller på både bygnings-, industri- og samfunds-niveau. Herved tilpasses metoden til miljøvurdering af bygnings-principper og økonomiske modeller til den virkelige verden, og støtter udviklingen af cirkulære løsninger af høj kvalitet, som ikke modvirker/interagerer negativt med en samfundsudvikling.

Projektpartnere:

 Erhvervs-ph.d.: Sarah C. Andersen
Virksomhed: Teknologisk Institut
Universitet: Syddansk Universitet

 

Øvrige projektpartnere:

Aalborg Universitet, BUILD
 

Formålet er at muliggøre brug af nye bindertyper (engelsk forkortelse: SCM) i beton for at sænke CO2-udledningen fra betonproduktion og fremme cirkulært byggeri. Det er vigtigt, at de nye bindertyper ikke påvirker betonkonstruktioners holdbarhed negativt. Mange potentielle bindere har et højt indhold af alkali. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan det påvirker risikoen for udvikling af skadelige alkali/kisel-reaktioner i beton, før der kan opstilles acceptkriterier for de nye bindertyper.

Projektpartnere:

Erhvervs-ph.d.: Maxime Ranger
Virksomhed: Vejdirektoratet
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

 
Cirkulært byggeri er et centralt led i reduktionen af byggeriets ressourcetræk og klimaaftryk. En vigtig del af entreprenørens bidrag til cirkulært byggeri omhandler håndtering af bygge- og anlægsaffald. Projektet undersøger og udvikler metoder og strategier til effektiv udnyttelse af ressourcer og affald på byggepladser, som samtidigt kan hjælpe entreprenøren med at sikre stadig udvikling og overholdelse af nye lovkrav og tiltag inden for den cirkulære omstilling.

Projektpartnere:

Erhvervs-ph.d.: Afventer
Virksomhed: Enemærke & Petersen A/S
Universitet: Aalborg Universitet

Øvrige projektpartnere:

Chalmers University of Technology
 
Formålet er at muliggøre cirkulær anvendelse af bygninger udført med betonelementer.  Dette realiseres ved at etablere et teoretisk og computerbaseret beregningsgrundlag til at designe modificerbare konstruktioner, som med et optimalt materialeforbrug opfylder nutidens funktionskrav, og som samtidigt kan tilpasses andre funktionskrav og brugsformål i fremtiden uden resursekrævende tiltag. Potentialet i det nye byggesystem vil i projektet blive demonstreret via en række 1:1-testproduktion.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Sara Sofie Vestergaard
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:

Contiga
 
Byggerier indfrier ofte ikke deres fulde potentiale for social bæredygtighed bl.a. grundet et snævert fokus på anlægsøkonomi fremfor en holistisk livscyklusbetragtning af værdiskabelse i hele byggeriets levetid. Projektets mål er at styrke byggeriers sociale livscyklus, gennem et øget fokus på bygningers sociale ibrugtagning og drift. Projektet vil derfor udvikle og afprøve en ny best practice proces, som AART kalder ”Social Commissioning”, der understøtter ibrugtagning og drift af byggerier.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Mia Kruse Rasmussen
Virksomhed: AART architects DK A/S
Universitet: Aarhus Universitet

Øvrige projektpartnere:

Aalborg Universitet, BUILD
 
3DWaxForm vil udvikle en radikal ny tilgang til støbeformsfremstilling, og hermed skabe cirkulær, prisbillig fremstilling af avancerede betonkonstruktioner, i hvilken forskallingsaffald elimineres. Maskinvoks besidder den unikke egenskab, at det kan faseskifte fra fast til flydende form og tilbage uden degradering. Projektet mål er gennem digitaliseret produktion at udnytte denne egenskab til cirkulær genanvendelse af voks fra brugte støbeforme til nye, og herved undgå det væsentlige materialespild, som nuværende engangsforme medfører i byggeriet.  

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Afventer
Virksomhed: ODICO A/S
Universitet: Syddansk Universitet

Dette ph.d.-projekt udfordrer den nuværende praksis i byggebranchen, hvor meget træmateriale kasseres. Det er nødvendigt at genoverveje både den arkitektoniske værdi og bæredygtighedsværdien af det træ, som ikke falder indenfor gængse standardklassificeringer. Formålet er at udvikle ny viden om arkitektoniske muligheder for spildtræ. Med udgangspunkt i research by design undersøger projektet digitale værktøjer, materialekultur og -egenskaber og hvordan disse kan bidrage til bygningskunsten.

Projektpartnere: 

Erhvervs-ph.d.: Xan Browne
Virksomhed: Lendager Arkitekter ApS
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering