x

Cirkulært byggeri

Byggeriet står i dag med et stort behov for nye løsninger og nye måder at bygge på, der kan skubbe branchen i en mere grøn og bæredygtig retning. Det er her, omstillingen til cirkulært byggeri kommer ind som en helt afgørende løftestang til at mindske byggeriets negative aftryk på miljøet.

Cirkulært byggeri

Byggesektoren er blandt verdens største producenter af affald. Hvert år produceres 1,3 milliarder tons affald på verdensplan, halvdelen kommer fra byggeriet, og tallet stiger år efter år. Og byggeriets store ressourcetræk bliver endnu større i takt med, at der bygges mere og mere. 

Af både miljømæssige og økonomiske årsager er det absolut nødvendigt at ændre den måde, branchen i dag producerer og bygger på. Verden kalder på nye løsninger, så den enorme mængde byggeri, der skal bygges over de kommende årtier, bliver opført med nye cirkulære metoder. 

Partnerskaber på tværs af værdikæden

Udvikling af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen i stedet for i lineær produktion, hvor man bruger materialer en enkelt gang, har dog ofte vist sig svært i praksis. Og cirkulære løsninger og forretningsmodeller er derfor stadig forholdsvist ukendt terræn i branchen.

En af de vigtigste faktorer for at accelerere den cirkulære tænkning i byggeriet er partnerskaber på tværs af hele værdikæden. Cirkulært byggeri kræver, at man fra tegning, til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man kan udnytte ressourcerne bedst muligt og undgår materialespild.

Derfor er det ikke nok, at kun nogle enkelte virksomheder finder nye løsninger. Hele værdikæden skal med, hvis byggebranchen skal tage et ryk i en mere bæredygtig retning. 

Det er ikke kun ud fra et miljømæssigt perspektiv, at en omstilling til cirkulært byggeri giver god mening. I en verden, hvor ressourcerne bliver færre og behovet for nye bæredygtige løsninger bliver større, er der også et enormt vækstpotentiale i denne tænkning.

Vi har derfor igangsat en række initiativer og samarbejder, der skal fremme nye løsninger til bæredygtigt byggeri og grøn omstilling på tværs af værdikæden. 

 

Indsatser

Byggebranchen skal ændre den måde, den i dag producerer og bygger på, hvis Danmarks CO2-udledning for alvor skal mindskes. Her er udviklingen af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen, helt afgørende. 

Derfor opslog vi i 2020 sammen med Innovationsfonden et Grand Solutions-opslag om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi målrettet byggebranchen. Grand Solutions er et program i Innovationsfonden, der retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. 

Nu er der udvalgt to konsortier, som består af forskere og virksomheder, der over de kommende år skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet – i stor skala – med 27 mio. kr. i støtte fra Innovationsfonden og os.

Nyhed: 2 danske teams af forskere og virksomheder er udvalgt til at accelerere cirkulært byggeri

14 erhvervsforskere skal i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark. Projekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation. Formålet er at bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark. Vi har støttet erhvervsforskerprojekterne med 17 mio. kr. 

De 14 projekter bliver samlet i et stort team i BLOXHUB, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling.

Se de udvalgte projekter her: 

14 Erhvervsforsker-projekter skal gøre byggebranchen grønnere

I vores innovationskonkurrence Circular Construction Challenge konkurrerede danske virksomheder sammen med innovatører fra hele verden om at opfinde løsninger, der genanvender affald til byggeriet. Visionen bag Circular Construction Challenge var at gøre affald til en åbenlys ressource for byggeriet, når fremtidens byer skal tage form.   

Innovationskonkurrencen bestod af fire faser og løb fra 2018-2019. Målet med konkurrencen var at fremme nogle radikalt nye ideer for at løfte barren for, hvad der er muligt for at skabe et samfund uden affald. Konkurrencen resulterede i 39 innovative ideer, hvoraf seks finalister blev udvalgt til at udvikle videre på deres ideer – heraf blev tre vindere fundet. 

De tre vinderløsninger var From Waste to Biomaterial, svampesporer dyrket i affald, der kan udvikles til isolering, akustikplader eller konstruktionsmateriale, GENTRÆ, renset affaldstræ fra byggepladser til salg i byggemarkeder og NÆSTE, et byggesystem til skure af affald fra tagrenovering.

Vi støtter VCØB, som samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Bygningsejere, entreprenører, håndværkere, rådgivere, arkitekter, producenter og kommuner kan hos VCØB få gratis vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

VCØB – Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
 
En række af landets almene boligorganisationer og kommuner står i de kommende år overfor at skulle rive bygninger ned i de hårdest udfordrede udsatte boligområder som en konsekvens af den såkaldte Ghettoplan. Projektet ’Fra elementbyggeri til materialebank’ vil sikre, at materialerne fra disse nedrivninger bliver udnyttet og ikke blot destrueret. 

Boligforeningen Ungdomsbos byggeri på Stengårdsvej i Esbjerg danner grundlag for projektets undersøgelser. Formålet er at øge genanvendelse af både betonkonstruktioner og øvrige materialer, så de nye fortættede boligtypologier ideelt set kan konstrueres med udgangspunkt i materialerne fra de nedrevne blokke.

Projektet vil desuden sikre koordinering af viden, værktøjer og løsninger på tværs af boligforeninger, kommuner og byggebranche. Det vil reducere et enormt ressourcespild fra nedrivning af bebyggelser, der fra et materialeperspektiv endnu har stor værdi.

Vi har støttet projektet som led i vores arbejde med cirkulært byggeri og innovation i byggeriet. 
 

Hvor meget er materialerne i en bygning værd, hvis de skal genbruges? Og kan de holde til det samme, som dengang de var nye? Spørgsmål som disse er afgørende at have svar på, hvis byggebranchen skal omstilles fra lineær produktion, hvor man bruger materialer en enkelt gang, til cirkulær økonomi, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse. Circle House Lab analyserer værdikæder, forretningsmodeller, businesscases og rammevilkår og deler resultaterne af deres undersøgelser. 

Over 100 virksomheder har sluttet sig sammen i partnerskabet Circle House Lab, der med støtte fra os og Miljøministeriets Udviklingspulje (MUDP) over de næste to år (2019-2021) skal skubbe på udviklingen og gøre industrien mere cirkulær. Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger.

Circle House Lab drives af GXN og Responsible Assets i samarbejde med Dansk Standard. Projektet er fysisk og digitalt forankret i BLOXHUB.

Følg med på Circle House Labs hjemmeside, hvor du også kan downloade en række Green Papers:

Circle House Lab

 

Circle House er Danmarks første cirkulære boligbyggeri og har til formål at udbrede viden om cirkulært byggeri i hele byggebranchen, som et skalerbart fyrtårnsbyggeri der udbydes og opføres efter markedsvilkår. 

Circle House består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus og har en målsætning om at blive verdens første cirkulære byggeri, hvor minimum 90% af bygningens materialer kan genbruges uden at miste afgørende værdi. Bag projektet står blandt andet Lejerbo, GXN og MT Højgaard. Boligerne ventes at stå færdige i 2022 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært byggeri.

Vi har støttet Circle House sammen med Miljøministeriets Udviklingspulje (MUDP).

Læs mere om Circle House: 

Circle House
Download publikation om Circle House:

Circle House - Danmarks første cirkulære byggeri

 

Baggrundsmateriale

Denne bog af Anders Lendager og Ditte Lysgaard Vind åbner døren på klem til en fremtid, hvor vækst og grøn omstilling går hånd i hånd via cirkulær økonomi. Det gælder om at komme op i stor skala inden for bæredygtigt byggeri for at sætte skub i omstillingen til nye produktionsformer. Bogen udfordrer den almindelige antagelse om, at den grønne omstilling sker på bekostning af vækst.

NIRAS har for Miljøstyrelsen gennemført et forprojekt, hvis formål er at indsamle ny viden og kvalificere eksisterende viden inden for nogle af de fokusområder, der har betydning for affaldsforebyggelse og bæredygtigt byggeri i Danmark. Rapporten afspejler situationen, som den så ud i efteråret 2016. Læs rapporten her:

Affaldsforebyggelse i byggeriet - forprojekt

I denne publikation kan du udforske den cirkulære økonomis potentiale på tværs af tre tematiske spor: Økonomi og samfundsstrukturer, transformation og strategisk forskning og materialer og energi.

Læs publikationen Building A Circular Future - Insights from Interdisciplinary Reseach

Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport, som tager udgangspunkt i interviews med 62 danske bygherrer samt cases om bygherrer, der har erfaringer med at stille krav om genbrug og genanvendelse i forbindelse med byggeri, renovering eller nedrivning. Læs rapporten fra 2019 her: 

Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

Kommunerne har en central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling både som bindeled mellem borgere og markedet, som myndighed og i partnerskaber med borgerne og virksomhederne. Cirkulær Guide KL og PlanMiljø har med støtte fra Nordisk Ministerråd udarbejdet en vejledning for at styrke det nordiske samarbejde kommunerne imellem med henblik på implementering af cirkulær økonomi. Find vejledningen fra 2019 her:

Cirkulær Guide – Fællesnordisk vejledning til udvikling af ”den cirkulære kommune” 

Teknologisk Institut har interviewet 10 aktører i den cirkulære økonomi med udgangspunkt i byggebranchen for at få en mere nuanceret indsigt i aktørernes udfordringer og vilkår i den cirkulære økonomi alt efter ståsted. Rapporten illustrerer, at virksomhedernes placering i den cirkulære økonomi og materialernes karakter har stor betydning for vilkårene for den cirkulære økonomi.

Rambøll undersøger i denne rapport for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen potentialet for øget cirkularitet i byggebranchen. Analysen er baseret på beregninger for genanvendelse af fire materialer; beton, stenuld, tagsten og interimstræ. Der tages højde for de miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser for øget genanvendelse. Derudover præsenteres en række barrierer og mulige løsninger i branchen til at øge cirkulariteten.

Gennem 359 interviews med ledere i danske virksomheder, der beskæftiger sig med bygge og anlæg, har Teknologisk Institut undersøgt cirkulær økonomi i byggebranchen. Undersøgelsen slår bl.a. fast, at hver femte virksomhed forventer, at mere end halvdelen af deres byggematerialer vil være genanvendte materialer i løbet af de kommende 4-5 år. Download undersøgelsen fra 2018 her: 

Cirkulær økonomi sætter dagsorden i fremtidens byggeri

Via University College, Center for Byggeri, Energi, Vand og Klima og Statens Byggeforskningsinstitut har i forbindelse med Circularity City udarbejdet et dialogværktøj målrettet bygherrer, arkitekter, bygningskonstruktører, entreprenører, ingeniører og andre aktører, der ønsker at arbejde med cirkulær værdiskabelse i den eksisterende bygningsmasse. Find dialogværktøjet her: 

Dialogværktøj – cirkulær værdiskabelse i den eksisterende bygningsmasse

Green Paper 01 om bygnings- og materialepas, dvs. dokumentation af produkter og byggeriers egenskaber og genbrugelighed. Dokumentation og det, at man kan spore, hvor materialer kommer fra og hvad de består af, er en central forudsætning for, at genbrug kan blive yderligere udbredt i byggeriet. Hvis materialer fra nutidens byggerier skal kunne genbruges i fremtiden, skal det fremgå, hvad materialerne indeholder og hvilke egenskaber, de har, fx i forhold til bæreevne. Bygningsejerne skal desuden kunne estimere den værdi, som byggeriet udgør efter endt brug, og hvordan de materialer, der udskiftes i den løbende drift, kan bruges andre steder. Læs det første Green Paper her: 

Green Paper 01: Bygnings- og materialepas

Green Paper 02 om selektiv nedrivning. Selektiv nedrivning og videresalg af brugte byggematerialer er i dag en ressourcekrævende og håndholdt proces, der kan være svær at retfærdiggøre økonomisk. Aftagerne af de brugte produkter betaler ikke meget for materialerne, og de aftaler, der laves med aftagerne, kan endnu ikke strømlines og skaleres. Men selektiv nedrivning er helt centralt for at kunne skabe en reel cirkulær økonomi i byggesektoren, hvor det, der før blev set som byggeaffald i stedet bliver genbrugt og genanvendt i nye byggerier. Læs det andet Green Paper her: 

Green Paper 02: Selektiv nedrivning

Green Paper 03 om design for adskillelse. Design for adskillelse er en af de mest lovende modeller for, hvordan vi skaber øget værdi i byggeriet. Det minimerer byggeriets miljøbelastning og skaber merværdi i form af øget fleksibilitet, bedre drift og vedligehold og mindre spild. Design for adskillelse er en forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet. Læs det tredje Green Paper her: 

Green Paper 03: Design for adskillelse

Green Paper 04 om forretningsmodeller. Kun få virksomheder i byggebranchen kan tjene penge på at være 100 % cirkulære. Men lige nu skyder et mylder af nye forretningsmodeller frem, som understøtter genbrug og genanvendelse i dele af byggesektoren. Dette Green Paper om cirkulære forretningsmodeller undersøger, hvordan markedskræfterne kan være medspillere i omstillingen og der er bud på, hvad der skal til for at sætte turbo på udviklingen. Læs det fjerde Green Paper her:

Green Paper 04: Forretningsmodeller

Green Paper 05 om Take back-ordninger. Take back-ordninger er centrale i en cirkulær økonomi. Men stiller store krav til materialers renhed og virksomheders evne til at dokumentere og spore produkter. Til gengæld er der både ressourcemæssige og økonomiske gevinster i sigte hos de virksomheder, 
der lykkes. Dette Green Paper stiller skarpt på, hvad der skal til for at udvikle markedet for take back-ordninger. Hvad er der af muligheder og barrierer, og hvilke virksomheder har fundet eller er på vej med en succesfuld forretningsmodel? Læs det femte Green Paper her:

Green Paper 05: Take Back
Green paper 06 om cirkulære udbud. Cirkulære principper som genbrug, genanvendelse og design for adskillelse stiller nye krav til alle parter i et byggeri. De nye processer, ansvarsfordelinger og løsninger er svære at rumme inden for de sædvanlige udbudsformer. Dette Green Paper stiller skarpt på, hvilke udbudsformer der bedst understøtter cirkulære byggeprincipper. Samtaler med bygherrer, advokater, arkitekter og brancheorganisationer viser, at cirkulært byggeri kræver udbudsformer, der understøtter samtale og samarbejder. For skal de nye løsninger være bygbare, kræver det, at alle involverede i et byggeprojekt byder ind med deres viden og kompetencer tidligt i processen – og vilje til at tage ansvar. Og så kræver det en udbudsform, der understøtter dialog mellem parterne. Læs det sjette Green Paper her:

Green Paper 06: Cirkulære udbud

Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.

Strategi for cirkulær økonomi (september 2018)
I Realdania er vi optaget af den cirkulære dagsorden, og vi har inden for de senere år støttet og igangsat en række indsatser inden for forskning, innovation, eksempelbyggeri og formidling, der alle skubber på den nødvendige omstilling. Der er nu behov for at gøre status og for et strategisk overblik, som kan hjælpe os alle med at kigge mere i samme retning. Formålet med dette roadmap er at give et grundlag for den videre indsats indenfor cirkulær økonomi i de kommende år og også pege på nødvendige indsatser og deres sammenhænge. 

'Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv' er udarbejdet af et konsortium af Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet - i et 2030-perspektiv

Temaark om cirkulær økonomi i byggeriet samler eksisterende data og viden inden for syv områder. Samlingen, der er udgivet af Realdania og udarbejdet af Teknologisk Institut og Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet, giver et overblik over vidensniveauet og præsenterer en række vigtige spørgsmål.

Temaark: Læsevejledning

Temaark #1: Affald som ressource

Temaark #2: Byggeriet som ressourcebank

Temaark #3: Brug af råstoffer i byggeriet

Temaark #4: Skadelige stoffer og problematisk affald

Temaark #5: Klimagevinst ved genbrug og genanvendelse

Temaark #6: Økonomisk potentiale

Temaark #7: Lovgivning, strategier og rammevilkår

Kontakt

Projektchef
Simon Kofod-Svendsen

Simon Kofod-Svendsen, Realdania

E-mail: sks@realdania.dk
Mobil: +45 20 94 89 95
Twitter: @KofodSimon