x

Fæstningens Materialgård består af fem bygningskroppe samlet omkring en lukket gård med kastanjer og magnoliatræer. Ejendommen ligger i midt i København på en hjørnegrund omgivet af Vester Voldgade, BLOX samt Frederiksholms Kanal. Ejendommen består af det senbarokke palæ Materialforvalterboligen fra 1740, Bindingsværksbygningen fra 1748 der var stald og lager, Magasinbygningen fra 1768 der blev kraftigt ombygget i starten af 1800-tallet i tidens klassicistiske stil, de grundmurede Halvtagshuse fra midten af 1800-tallet der oprindeligt var værksted og et åbent materialeskur samt en mellembygning med kontorer fra 1925. Realdania By & Byg erhvervede ejendommen i 2007. Formålet var på en gang at sikre det historiske anlæg nyt liv som en del af det revitaliserede område omkring BLOX, og samtidig at gennemføre et eksperiment, der skulle undersøge, hvordan man kan sammentænke energirenovering og fredede bygninger i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Voldene omkring København var en central del af byens forsvar. Voldene skulle konstant vedligeholdes, og til dette behøvede man plads til tømmer, vogne, redskaber og meget mere. Med voldenes fald i 1870’erne blev materialgården overflødig. Bygningerne forblev dog i forsvarets tjeneste helt frem til 2007, hvor det helt lukkede anlæg fungerede udelukkende som kontorer. 

Fæstningens Materialgård består af fem bygninger opført løbende gennem 200 år. Bygningerne repræsenterer både i eksteriør og interiør en hel række arkitektoniske stilarter såvel som konstruktionsprincipper. Dette gjorde anlægget særligt velegnet som objekt i et forsøg i 2007-12, der skulle demonstrere, hvor langt man kan komme med energirenovering i fredede bygninger. Projektet blev til i samarbejde mellem Realdania By & Byg og Kulturstyrelsen. Projektet blev fulgt tæt af både nationale og internationale faglige aktører. 

Fæstningens Materialgård står efter restaureringen som et moderne kontormiljø med udgangspunkt i de historiske bygningers karakter og egenart. De førhen lukkede porte bevogtet af forsvaret er i dag åbne og inviterer indenfor i den lille byoase. Bygninger huser kontorfællesskabet BLOXHUB, og således spiller ejendommen både ude og inde sammen med det revitaliserede bymiljø på Bryghuspladsen med BLOX og Lille Langebro.  

 


Se andre barok-ejendomme

Arkitekt

Arkitekten for bygningen kendes ikke med sikkerhed, men formodes at være overlandbygmester J. C. Krieger (1683-1755), som var gartner og arkitekt.

Johan Cornelius Krieger blev i 1711 ansat som kongelig gartner under Frederik 4. og manifesterede sig i 1720'erne som dansk baroks største havearkitekt med ansvaret for anlæggelsen af de toneangivende, franskinspirerede haver. I 1725-31 fungerede Krieger som overlandbygmester, og som arkitekt blev han mest kendt for Fredensborg Slot (1720-32), hvor slot og have udgør en elegant, symmetrisk opbygget helhed. Blandt andre værker af Krieger er Odense Slot og Vartov i København.

Bygningerne som udgør Fæstningens Materialegård er løbende blevet ændret efter behov, hvorfor flere af dem må tilskrives adskillige arkitekter, byg- og håndværksmestre. 

Restaurering

Fæstningens materialgård blev ved Realdania By & Bygs overtagelse i 2007 anvendt som demonstrationsbygning i projektet "Energirenovering i fredede bygninger". Projektet blev afsluttet i 2012 og har haft stor international bevågenhed i fagkredse.

Med sine forskelligartede bygninger og tilbygninger opført i et bredt tidsspænd fra 1740 til 1995 og de forskelligartede konstruktionsformer som bindingsværk og helmur har dette bygningskompleks gjort det muligt at komme bredt rundt om de mange problemstillinger, som en energirenovering i fredede bygninger rejser. 

Projektet omfattede både en analyse og en praktisk del.

Indledningsvis blev der udarbejdet en såkaldt bruttoliste, dvs. en liste over de energibesparende tiltag, der ville kunne gennemføres, hvis der ikke skulle tages hensyn til bygningernes fredningsværdier. Desuden blev der gennemført en kortlægning af bygningskompleksets faktiske energiforbrug og -tilstand. Denne kortlægning var hjulpet godt på vej af Forsvarets Etablissementtjeneste, som i deres tid i huset har målt og noteret husets forbrug.

Dernæst blev en nettoliste opstillet, hvor de tiltag der måtte fravælges grundet husets fredning, blev frasorteret.

Herefter blev en energianalyse gennemført. Analysen sammenholdt det enkelte tiltags energibesparende effekt i energimængde, tiltagets indeklimamæssige effekt, tiltagets netto-CO2-effekt, og tiltagets simple tilbagebetalingstid ud fra daværende energipriser.

Energianalysen mundede ud i en konkret handlingsplan for energiforbedring af ejendommen, der i forlængelse heraf blev gennemført.

Demonstrationsprojektet blev gennemført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og ejendomsselskabet Realdania By & Byg, mens Varmings Tegnestue og ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen deltog som eksterne rådgivere.