x

Projektet har via case studies haft fokus på hvordan vi kan skabe bedre, sundere og mere attraktive byer, bygninger og boliger. Målet har således været at finde virkemidler inden for dagslysoptimering i by-, bygnings- og bolig-skala og udarbejde en designmanual over disse for med eksempler at illustrere de muligheder, der ligger i at dagslysoptimere i byen, bygningen og boligen. Manualen indeholder en række konkrete anbefalinger, der vil hjælpe med at sikre dagslyset som parameter og merværdi i forbindelse med byfornyelsens projekter, både på by-, bygnings- og boligniveau.

Projektet sigtede derfor mod at anvende allerede eksisterende viden om dagslysets mange positive egenskaber ved at omsætte og videreudvikle denne viden til brug- og målbare anbefalinger.

Projektet har haft til formål at skabe værdi på følgende punkter:

Økonomisk/kvantitativ

Gennem dagslysoptimeret energirenovering opnås langsigtede besparelser i energiudgifter til opvarmning og elektricitet samt en forøgelse af bygningens markedsværdi gennem en kvadratmetermæssig og æstetisk revitalisering. Formålet er at skabe forståelse for/viden om den økonomiske merværdi af dagslysoptimering. 

Social/sundhedsmæssig

Gennem arkitektoniske indgreb sikres det, at byen/ bygningen/boligen kommer til at fremstå attraktiv og tilbyder et forbedret fysisk og psykisk indeklima. Formålet er at fremme borgernes livskvalitet, velvære og sundhed og stimulere til et aktivt liv mellem bygningerne.

Bæredygtig/kvalitativ

Ved at bruge dagslysets positive egenskaber som passiv energikilde formindskes energiforbruget i boligen, jf. SBI’s forskningsudgivelser ”Bedre udnyttelse af dagslys” og ”Lys, sundhed og velvære”. Formålet er at bruge dagslys som en sundheds- og kvalitetsfremmende parameter i boligen og derved sikre, at boligens kvadratmeter udnyttes fuldt ud.

Projektets designmanual vil give en række avancerede anbefalinger til, hvordan bygningsejere kan motiveres og inspireres til at igangsætte energirenoveringer. Ved at anvende ny og eksisterende viden til at opstille konkrete løsninger på dagslysproblematikken for de tre målgrupper – kommuner, bygningsejere og beboere – samt sammenholde kvalitative og kvantitative mål fremkommer konkrete anbefalinger til, hvordan der skabes merværdi for de tre grupper.

Læs designmanualen:

Hvad med Dagslys?