x

Hvem vil kickstarte forstaden?

Pressemeddelelse 7. februar 2013

Realdania lancerer initiativet "Kickstart Forstaden version 2.0", som omfatter 3-5 større byrums- og byggeprojekter i forstæderne. Projekterne skal fungere som innovative eksempler på, hvordan fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes i samarbejde mellem kommuner, grundejere og investorer. Realdania afsætter op til 25 mio. kr. til hvert kickstartprojekt.

Initiativet bygger på anbefalinger fra Forstædernes Tænketank og erfaringer fra de seks byudviklingskonkurrencer i Fremtidens Forstæder. Med "Kickstart Forstaden version 2.0" ønsker Realdania at bidrage til, at Tænketankens anbefalinger og idéer føres ud i livet i form af konkrete, visionære projekter.

"Det er et væsentligt mål for Realdania, at projekterne hver især bidrager til at "kickstarte" udviklingen i et forstadsområde. Vi sætter på baggrund af Tænketankens arbejde og konkurrencerne i Fremtidens Forstæder ambitionsniveauet højt. De projekter, vi udvælger, skal sætte gang i en fornyelsesproces, så private grundejere og investorer motiveres til at foretage flere investeringer. Vi forventer også, at projekterne har en høj demonstrationsværdi i forhold til arkitektur, brug af bygninger, finansiering og organisering af den type projekter," siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Kickstartprojekterne kan for eksempel være fortætningsprojekter i form af offentligt og privat nybyggeri eller renoveringsprojekter, byrumsprojekter og forbindelser på tværs af forstædernes byområder. Det er afgørende, at kickstartprojektet bidrager til, at flere private aktører investerer i området.

Projekter vælges i tæt dialog med kommuner

Der gennemføres ikke en normal ansøgningsrunde med en fastsat ansøgningsfrist. Realdania ønsker i stedet at gå i dialog med kommuner, der allerede har udarbejdet planer for, hvordan et forstadsområde kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Kickstartprojekterne skal bidrage til at sætte en realisering af planerne i gang.

"Kommunerne spiller en hovedrolle i forhold til at sætte fornyelsesprocesser i forstæderne i gang. Vi ønsker at støtte kickstartprojekter i områder, hvor der gennem en politisk og offentlig planproces er skabt en stærk, politisk ambition om at gøre forstæderne mere bæredygtige. Det er afgørende for os, at kickstartprojekterne ikke bliver enkeltstående projekter, men at de kickstarter realiseringen af planer, som kommunerne allerede har udarbejdet,"  siger Hans Peter Svendler.

Initiativet gennemføres i tre faser:

 • Forstadskommuner med idéer til innovative kickstartprojekter kan senest den 8. marts 2013 kontakte projektets sekretariat for at afprøve projektidéen. Frem mod begyndelsen af maj er projektsekretariatet i dialog med interesserede kommuner og samarbejdsparter om idéer og forslag til samarbejdsprojekter, der lever op til initiativets kriterier.
 • Før sommer forventer Realdania at indgå samarbejdsaftaler om projektudvikling af 8-10 idéer til kickstartprojekter, som frem mod foråret 2014 udvikles og undersøges nærmere. Realdania afsætter op til 300.000 kr. til hvert af udviklingsprojekterne, og det forudsætter minimum 50 procent medfinansiering fra kommunen eller andre parter i projektet.
 • I foråret 2014 forventer Realdania at træffe beslutning om at udvælge 3-5 innovative byrums- og byggeprojekter ud af de 8-10 idéer, der skal bidrage til at kickstarte en bæredygtig udvikling i forstæderne. Realdania afsætter op til 25 mio. kr. til hvert projekt. Det forudsætter også minimum 50 procent medfinansiering fra kommunen eller andre parter - boligselskaber, pensionskasser, private grundejere og investorer mv.

COWI v/Svend Erik Rolandsen og Mette Mogensen fungerer som sekretariat for initiativet, og står til rådighed i forhold til at gå i dialog med interesserede forstadskommuner om vurdering og kvalificering af umiddelbare projektidéer. Det er ikke et krav, at projektidéen er formuleret skriftligt i denne fase.

Fakta

Kriterier for valg af forprojekter og efterfølgende realiseringsprojekter

- Projektidéen skal bidrage væsentligt til at udvikle nye demonstrationsprojekter, der viser hvordan fornyelsesprocesser i forstadsområder kan igangsættes ved hjælp af et "kickstartprojekt". Der søges som udgangspunkt projekter inden for de projektidéer, som er beskrevet nedenfor, men andre idéer kan også indgå. Projektidéerne skal ligge inden for rammerne af anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank.

 • Projektområdet skal ligge i et forstadsområde, hvor der er vedtaget eller arbejdes med politisk forankrede planer for den fremtidige byudvikling. Planen skal kunne danne grundlag for et samarbejde om et kickstartprojekt. Det kan være i form af en udviklingsplan, helhedsplan, kommuneplan eller lignende. Det er ikke et krav, at projektet kan rummes inden for gældende lokalplaner.
 • Projektområdet skal rumme potentialer for investeringer i efterfølgende fornyelsesprojekter (for eksempel renovering og nybyggeri i form af erhvervs- og boligbyggeri), der ikke baseres på fondsstøtte og lignende, så det sandsynliggøres, at kickstartprojektet fører til yderligere investeringer i området.
 • Realdania finansierer op til maksimalt 50 procent af både forprojekter og realiseringsprojekter. Medfinansieringen kan komme fra kommuner, boligselskaber, pensionskasser, private grundejere og investorer mv. I forprojektet kan en del af medfinansieringen bestå af kommunale medarbejdertimer.

Eksempler på projektidéer

 • Fortætning ved kollektive trafikknudepunkter
 • Nye forbindelser som kobler forstadsområder bedre sammen
 • Fortætning af parcelhusområder med flere og mere varierede boligformer
 • Fortætning af restarealer og i overgange mellem forskellige typer forstadsområder
 • Konvertering af forstædernes industriområder

Hent mere information

Følg også ”Kickstart Forstaden version 2.0” på www.forstaden.dk

Forstædernes Tænketanks rapport kan hentes på www.realdania.dk