x

Tre byer kickstarter fornyelse af forstæderne

Pressemeddelelse 26. juni 2014

En lys og tryg tunnel og nye sociale byrum i et bydelscenter. Et levende forstadsbyrum ved et trafikknudepunkt. Og en innovativ broforbindelse, der binder et tidligere erhvervsområde sammen med bymidten. Tre spændende projekter i Aalborg, Ballerup og Viborg skal kickstarte en bæredygtig fortætning af forstæderne.

I 2010 nedsatte Realdania sammen med Naturstyrelsen Forstædernes Tænketank, der satte fokus på, hvordan forstæderne kan udvikles i en mere bæredygtig retning.

Tænketankens anbefalinger og erfaringerne fra seks konkurrencer om Fremtidens Forstæder gjorde det klart, at byudviklingen i forstæderne flere steder skal hjælpes i gang. Det kan blandt andet ske ved at identificere strategisk udvalgte bygge- og anlægsprojekter, der kan fungere som kickstarter af en bæredygtig udvikling af et forstadsområde.

I 2013 indgik Realdania samarbejder med syv kommuner om at udarbejde forundersøgelser.  Forskellige projektidéer er nu udviklet og vurderet i relation til, om de vil kunne bidrage til at kickstarte private investeringer i forstæderne.

Realdania har nu reserveret 25 mio. kr. pr. projekt til at medfinansiere realisering af de tre projektidéer i Aalborg, Ballerup og Viborg, under forudsætning af en kommunal medfinansiering på minimum tilsvarende beløb.

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen siger: ” At kickstarte en udvikling kræver en god, tværgående dialog med beboere, markedet, de mange grundejere, boligselskaber og de berørte kommunale forvaltninger. Det afgørende er, at en stærk vision og helhedsplan for området kombineres med en seriøs analyse af, hvordan projektidéen kan bidrage til at kickstarte en udvikling, der matcher markedsforhold og andre, lokale rammebetingelser. Min oplevelse er, at forundersøgelserne har været med til at kvalificere processen frem mod at realisere visionerne for det enkelte sted. Forundersøgelserne afspejler også, at kommunerne har givet nye bud på, hvordan fremtidens forstad vil se ud.”

Realdania og de tre kommuner vil i de kommende måneder tilrettelægge processer, der skal sikre, at anlægsprojekterne får en høj, arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal der fortsat være dialog med de mange interessenter, der er en aktiv del af forstædernes udvikling, og som i praksis skal løfte de investeringer, der ventes at blive kickstartet.


Kommunen gennemførte i samarbejde med Realdania i 2012 forstadskonkurrencen ’City in Between’ om den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst, som del af ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder, samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. Et kickstartprojekt skal nu give et konkret, fysisk eksempel på dette.
Ballerup

Ballerup Bymidte og stationsforplads præges i dag af en stor busholdeplads og store arealer udlagt til parkering. Ballerup har ide senere år arbejdet med planer for fortætning af bymidten. Forundersøgelsen giver et bud på, hvordan en stationsnær fortætning kan kickstartes via et projekt, hvor en busterminal, der i dag kræver meget plads, omdannes til en mere kompakt terminal. Det areal, der frigøres, kan blive et attraktivt byrum og skabe en bedre forbindelse mellem stationen og gågaden. Der skabes samtidig plads til byfortætning i bymidten i form af byggerier til boliger, café mv.  

Viborg Kommune gennemførte sammen med Realdania i 2011-2012 en konkurrence om Viborg Baneby – et nyt byomdannelsesområde på kanten mellem forstaden og bymidten i Viborg. Et centralt element i vinderforslaget var etablering af en banebro som en ny, markant cykel- og fodgængerforbindelse over banen, sådan at Banebyen bindes tættere sammen med bymidten. Formålet er at skabe bedre tilgængelighed til byomdannelsesområdet og dermed motivere offentlige og private parter til at investere i området.