x

Anlæg af mangfoldige byrum i Tornhøj går i gang

Pressemeddelelse 1. marts 2017

Området ved Tornhøj i Aalborg Øst er godt i gang med at forandre sig til et nyt og bæredygtigt forstadscentrum med livlige mødesteder, flere butikker og flere forskellige typer boliger. 3. marts kl. 10 sættes spaden atter i jorden, denne gang til det ambitiøse byrumsprojekt ’Kickstart Tornhøj – tunnel og byrum’.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania, og er med til at skabe en helt ny levende bydel, hvor mangfoldighed, aktivitet og tryghed er i fokus.
 
Med ombygningen af den nuværende tunnel under Humlebakken til en ny vejbro over Astrupstien, skabes der en lys og tryg forbindelse mellem boligområderne på begge sider. Der etableres nye byrum, hvor der både er plads til en byhave, butikker og caféliv. Målet er et aktivt by- og torveliv. 

Projektet indgår i rækken af ambitiøse renoveringsprojekter i den nordlige del af Aalborg Øst, som tilsammen vil transformere et boligområde til et levende og mangfoldigt forstadscentrum. 

Fælles forandring 

Byrumsprojektet ’Kickstart Tornhøj’ rækker ud over den fysiske ombygning af tunnelen og knytter også en række projekter og investeringer sammen. I området er der således både ved at blive etableret et demensplejecenter, et botilbud til handicappede, ligesom der etableres nye private og almene boliger samt mere detailhandel. I bydelen ligger allerede Sundheds- og Kvartershuset, så byrumsprojektet vil alt i alt give et blandet og mangfoldigt bymiljø til glæde for alle i det østlige Aalborg.

Himmerland Boligforening er desuden i naboområdet godt i gang med renoveringer af over 1.000 boliger, hvor der også vil blive plads til mindre erhvervslokaler og iværksætteri i tilknytning til boligerne. 

”Kickstart Tornhøj er et godt eksempel på, hvor langt vi kan nå, når private investorer, dagligvarebutikker, boligselskaber, kommunen og Realdania går sammen om at forandre. Det kræver mod og vilje at indrette bebyggelser på nye måder, så der skabes et mere attraktivt, lokalt bymiljø. Og et boligselskab, som forstår vigtigheden af at samarbejde med private investorer og dermed skabe en bydel, der er mere mangfoldig i såvel boligudbud som butiksliv. Endelig har kommunen selv bidraget aktivt, dels som bygherre på demensplejecentret og botilbuddet samt ved at yde støtte i form af kvoter til de nye almene boliger,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen. 

Fra udsat boligområde til forstad i balance 

Tilsammen vil de mange projekter gøre Tornhøj til et mangfoldigt mødested i forstaden. Derfor er byrummet og dets kvaliteter helt afgørende for, at området kan blive en helhed. 

”Projektet viser, hvordan der kan skabes bæredygtige og varige forandringer i et tidligere udsat boligområde, når vi samarbejder. Aalborg Øst får nu en helt ny bydel med blandede boligformer, butik- og caféliv og mødesteder for mennesker i alle aldre. Et projekt som dette kræver en fælles vision og ambitiøse samarbejder mellem boligorganisationer, kommune, borgere og private investorer, og det kræver tid, mod og vilje fra de mange aktører, som er involveret. Det er lykkes i Aalborg Øst, og nu skal projektet endelig føres ud i livet. Vi ser meget frem til at følge bydelens samlede udvikling i de kommende år,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Bybygning på tværs af matrikler
’Kickstart Tornhøj - tunnel og byrum’ er på mange måder skelsættende i forhold til at arbejde med bæredygtig bydannelse. Det, at kombinere et infrastruktur- og byrumsprojekt med fortætning af bebyggelser og funktioner og dermed mødet mellem mennesker, er hjørnestenen i opbygningen af den mangfoldige og levende by. 

”Den milepæl, vi nu runder, er et resultat af konkurrencen ’City in between’, om udviklingen af Aalborg øst, som Aalborg Kommune og Realdania udskrev for fem år siden. Det har været et langt træk båret af stor entusiasme og understøttet af en stærk lokalplan med vægt på æstetik og design. I Aalborg plejer vi at sige, at ’Guldet ligger i de integrerede løsninger’, og det er Tornhøj-området et flot eksempel på. En kæmpe koordineringsopgave er kommet langt, og i de kommende år kommer vi endnu videre,” siger stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune.

Alle er velkomne til 1. spadestik til ’Kickstart Tornhøj – tunnel og byrum’, som Aalborg kommune og Realdania tager sammen fredag d. 3 marts 2017 kl. 10. Mødested er udenfor Trekantens Café T, Sebbersundvej 2A.

Aalborg Øst er udbygget op igennem 1970’erne i datidens planlægningstradition med en skarp opdeling af bolig, erhverv, etagehuse, parcelhuse og rum til biler og mennesker.

Kickstart Tornhøj skal gøre op med denne adskillelse og udgør fundamentet i et nyt og sammenhængende bydelscentrum, der også på sigt vil give plads til en mindre førerløs bus på Astrupstien.

Broen skaber en lys og tryg forbindelse mellem områderne på begge sider. Her etableres nye byrum, hvor brugen af forstadens klassiske byggestene, beton og store grønne landskabskvaliteter, nyfortolkes.
 
I 2012 gennemførte Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania forstadskonkurrencen ’City in Between’, som del af kampagnen ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. 

Team Vandkunsten vandt konkurrencen - siden er projektet for Tornhøj videreudviklet i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania.  

Bro- og byrumsprojektet ved Tornhøj indgår desuden som realiseringsprojekt i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0 

Læs mere om Kickstart Forstaden version 2.0 på www.forstaden.dk 
 
Tid: 1. marts 2017 - 1. april 2018

Entreprenør: Arkil A/S Bro & Beton

Konsulenter: Tegnestuen Vandkunsten
Marianne Levinsen Landskab
Tyréns
Cowi (byggepladsstyring)

Bygherre: Realdania og Aalborg Kommune