x

Parallelopdrag om en udviklingsplan

Hvis en 100 års-hændelse rammer Dragør, vil 40 % af alle matrikler blive berørt. Samtidig er der havvand mod tre verdenshjørner og et sårbart kulturmiljø, der skal beskyttes.

Nu skal en parallelkonkurrence bidrage til at vise, hvordan byen kan opbygge sin klimarobusthed på kort og på lang sigt – ved hjælp af fleksible, multifunktionelle og kombinerede fysiske og beredskabsmæssige løsninger. Løsningsrummet er ikke defineret på forhånd, så ambitionen er ikke mindst at vælge en overordnet strategi, hvor forskellige tilgange som beskyttelse, tilpasning, og på sigt evt. tilbagetrækning supplerer hinanden optimalt.

Oversvømmelsesrisikoen skal nedbringes gennem løsninger, som ikke alene beskytter by, boliger og kommunens natur- og kulturarvsværdier, men som også er fleksible i forhold til udviklingsbehov i Dragør by og havn, og som er robuste i forhold til fremtidens klimaforandringer og udviklingen af nye klimatilpasningsløsninger. Målet er et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag med vision, strategi og en tids- og etapeplan.

Centralt for visionen er, at borgerne involveres aktivt i arbejdet med udviklingen af kystbeskyttelsesprojektet – eksempelvis har man valgt at inddrage borgerne i problemstillinger og dilemmaer længe før, løsningsrummet er defineret.   

Forventet slutprodukt

En parallelkonkurrence og en efterfølgende viderebearbejdning af forslag og idéer fra parallelkonkurrencen til en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune. 

Status (august 2020)

Det samlede projekt er blevet tidsforskudt pga. corona, da det ikke har været muligt at afholde de fysiske workshops og møder mellem forskellige interessenter, hvilket vægtes højt i projektet.
 
Første workshop i forbindelse med parallelopdraget skal gennemføres i august 2020. Her mødes de konkurrerende hold, bedømmelsesudvalg, projektets advisory board og projektets ambassadører (grundejere fra hele kysten) til at vidensudveksle og kvalificere første bud på en vision og beskyttelsesstrategi. 

Der er hidtil udarbejdet en projektbeskrivelse, gennemført en prækvalifikation, gennemført borgerinddragelse som optakt samt gennemført digital opstartsdag 12. marts for de tre konkurrerende hold. Resultatet af projektkonkurrencen forventes nu offentliggjort i starten af marts 2021 og udviklingsplanen færdig i efteråret 2021. 

Rådgivere

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS 

Mere information

På Dragør Kommunes hjemmeside kan du finde mere information om processen, konkurrenceprogram, opsamling på borgerinddragelse, tidsplaner, og diverse bilag

Dragør Kommunes hjemmeside

Konkurrenceprogram for Klimarobust Kystkommune