x

Gennem partnerskabet Byerne og det stigende havvand har Dragør Kommune fået støtte til at gennemføre et parallelopdrag, hvoraf vinderprojektet er bearbejdet til en udviklingsplan, som skal sætte en overordnet retning og ramme for arbejdet med kystbeskyttelse. 

Forlandet som naturlig og dynamisk kystbeskyttelse

Udviklingsplanen formulerer en strategi for kystbeskyttelsen, som tager udgangspunkt i forlandet ud for Dragør. Forlandet rummer værdifuldt dyre-og planteliv og er samtidig er med til at dæmpe bølgernes påvirkning af de bagvedliggende arealer. Her er kysten dynamisk med strandenge, strandvolde, revledannelser og indsøer, der hele tiden forandrer sig med havet, bølgerne og vinden. Men med tiden er dele af det naturlige forland langs Dragørs kyst forandret eller helt forsvundet som følge af byudvikling. 

Den nye strategi lægger op til, at der etableres et nyt, sammenhængende grønt bælte langs kysten. Det eksisterende forland forbindes og fornyes, og i sydøst trækkes sikringslinjen tilbage for at give plads til det oversvømmelsestruede naturområde ved Kongelunden. På længere sigt, frem mod år 2100, sikres resten af kystlinjen og de eksisterende naturområder med et nyt, naturligt forland.

En proces i tre faser

Projektet er i hovedtræk gennemført i tre faser med vægt på at inddrage borgere og interessenter undervejs:

  • Fase 1: Konkurrenceprogram, udbud, prækvalifikation og borgerinddragelse, blandt andet i form af fem større borgersamlinger langs kysten. 
  • Fase 2: Parallelopdrag for udviklingsplan og skitseforslag med rundvisninger, workshops og udstilling på havnen.
  • Fase 3: Videre kvalificering af udviklingsplan og overordnet dispositionsforslag gennem workshops, præsentation og borgerdialog med efterfølgende tilpasning. 

Udviklingsplanen er i sin struktur opdelt i en strategisk plan, en fysisk plan, økonomisk plan, tids- og etapeplan samt et appendiks. 

Udviklingsplanen blev godkendt af Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse i efteråret 2021 som en helt overordnet retning og ramme for arbejdet med kystbeskyttelse. 

I juni 2022 blev udviklingsplanen for Dragør udvalgt til at modtage realiseringsstøtte fra Realdania på 18 mio. kr. 

BBC-film om Dragørs udfordringer med det stigende havvand