x

Havvandet stiger. Klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. Det vil sætte sit præg på byerne i fremtidens Danmark. 

Siden 2017 har i et partnerskab med Miljøministeriet, 19 danske kommuner og et tværfagligt netværk af forskere om at udvikle nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden.

18 projekter har fået støtte til at komme videre

I alt 18 projekter i hele landet har modtaget støtte fra partnerskabet over to ansøgningsrunder. Alle projekter rummer et bredt spænd af problemstillinger og har en eksempelværdi for andre. 

Fælles for projekterne er også, at de bygger på en række værdier, som vi mener er vigtige. Det handler eksempelvis om at tænke behovet for beskyttelse sammen med de langsigtede planer for byens udvikling, så man ikke bygger sig til nye udfordringer i takt med, at de gamle havneområder mange steder omdannes til nye byudviklingsområder. Det handler om at bruge kystbeskyttelsen til at understøtte visionerne for byens udvikling og løfte kvaliteten af byrum og -områder. Og så handler det om at finde fleksible løsninger, som tillader os at blive klogere, i takt med at klimaprognoserne og byerne udvikler sig. 

Du kan se de 18 projekter på kortet herunder. Projekter markeret med rødt blev udvalgt i første runde. Projekter med blåt blev udvalgt i anden runde.

Forskning, data og erfaringsopsamling

En væsentlig del af indsatsen handler om at dele ny viden, bringe eksisterende viden i spil på nye måder og skabe nye indsigter på tværs af faggrænser.

Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret et vidensnetværk, der fungerer som tværfagligt forum for at skabe og dele viden og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling. Vidensnetværket følger desuden de kommunale pilotprojekter i den anden del af Byerne og det stigende havvand.

Vidensnetværket består af en styregruppe/kernegruppe, der primært driver og faciliterer netværket. Styregruppen er:

  • Professor i byplanlægning og urban design Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet,
  • Professor i klimaændringer og vandinfrastruktur Karsten Arnbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet,
  • Professor i by- og landskabsplanlægning Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus

Vidensnetværket er siden udvidet til et større antal forskere fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i hele landet. Et mål er at styrke arbejdet på tværs af faggrænser og forskerne dækker et bredt antal fagområder og tæller bl.a.  byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, antropologer, politologer og biologer.

Vidensnetværket arrangerer en webinarrække, som sætter fokus på byer og havvandsstigninger. Webinarerne vil ud fra forskellige vinklinger sætte fokus på udfordringer og løsningsforslag baseret på viden og erfaringer fra både ind- og udland.

Webinarerne er åbne for alle og bliver løbende annonceret på Realdanias LinkedIn-profil. Optagelser fra webinarrækken findes længere nede på siden.

Debatprojekt: Hvordan skal vi sikre byerne mod havvandsstigninger?

Det tredje spor i indsatsen er et debatprojekt, som skal bringe beslutningstagere, interessenter, eksperter og borgere i dialog med hinanden om, hvordan byerne skal imødegå truslen fra det stigende havvand. Et af de store spørgsmål er for eksempel, hvordan vi fordeler ansvar og udgifter til kystbeskyttelse i vores tætte byområder, hvor både grundejere, infrastruktur, kulturarv og store samfundsværdier er truet af oversvømmelser.

Omdrejningspunktet er tre scenarier for, hvordan byerne kan forholde sig til havvandsstigningerne. Scenarierne illustrerer de dilemmaer, mange kommuner står overfor, når man skal beslutte hvordan man beskytter sig mod fremtidens stigende havvand. De data der ligger til grund for de tre scenarier, er samlet i et baggrundsnotat, som giver et overblik over viden og fremskrivninger:

Se de tre scenarier her - tre oplæg til debat
Baggrundsoplæg

Læs mere om projektet på Teknologirådets hjemmeside

Viden og kompetencer

Det fjerde spor i indsatsen skal udvikle viden og kompetencer hos både fagfolk og befolkningen. Som del af dette spor har vi støttet et kursusforløb, en dokumentar om fremtidens havebyer, webinarrække og siden Når vandet kommer udefra, som giver uvildig viden om, hvordan man kan beskytte sin bolig mod oversvømmelser.