x
Havvandet stiger! Klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. Det vil sætte sit præg på byerne i fremtidens Danmark. 

I partnerskab med Miljøministeriet støtter vi derfor en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

Nu kan kommuner søge støtte til at sikre byerne

26. november 2020 åbnede partnerskabet for en ny ansøgningsrunde, som løber frem til 2. april 2021. I alt har vi sat 10 mio. kr. af til støtte til det, vi kalder ’plan- og procesprojekter'. Projekter, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane og bringe den udfordrede by et skridt nærmere realiseringen af en løsning. Der kan søges maks. 1,5 mio. kr. pr. projekt. 

  Vi støtter plan- og procesprojekter, som medvirker i udviklingen af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane – og bringe den udfordrede by et skridt nærmere realiseringen af en løsning.

  Midlerne kan fx bruges til en visionsproces der skal sikre en langsigtet udvikling for en oversvømmelsestruet bydel, en planproces, udviklingen af den-gode-lokalplan eller andre plandokumenter, tilvejebringelse af analyser og ny viden, fysiske installationer til formidling af havvandsstigninger eller til at udvikle og teste nye samarbejdsformer, der kan lede til nye, innovative multifunktionelle klimaløsninger.

  Pilotprojektet kan være en del af en større plan eller projekt, men det skal have en informations- og formidlingsværdi for andre kommuner, og resultater skal kunne offentliggøres selvstændigt.

   
  Kommuner med en by/bydel/byudviklingsområde beliggende i byzone, hvor dele af området er i risiko for at blive oversvømmet som konsekvens af havvandsstigninger og stormflod. 

  Der gives ikke støtte til projekter vedrørende håndtering af risiko for oversvømmelse, der alene omfatter sommerhusområder eller kystnære naturområder.

  Det er muligt for to eller flere kommuner at gå sammen om én ansøgning. Det kan være, hvis et byområde går hen over en kommunegrænse, eller hvis udvikling af processer og konkrete aktiviteter kan komme flere byer til gode. I tilfælde hvor et plan- og procesprojekt omfatter flere kommuner, kan den maksimale støtte på 1,5 mio. kr. pr. projekt forøges.

  I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på at projektet sammentænker byplanlægning, merværdi og klimahåndtering. Samtidig prioriteres de kommuner som udviser særligt initiativ i forhold til at udvikle og afprøve nye veje til proaktive helhedsløsninger.

  Desuden skal kommunerne kunne påvise en reel risiko for havvandsstigninger. Se Kystdirektoratets hjemmeside https://oversvommelse.kyst.dk, som belyser de enkelte kommuners udfordring med klimatilpasning ift. havvand på en række parametre. Kommunerne kan også bruge egen analyser som dokumentation til ansøgningen.
   

  Der gælder følgende forudsætninger for at deltage:

  • At kommunen har afsat midler til gennemførelse af plan- og procesprojektet.
  •  Realdanias støtte kan udgøre op til 50% af projektets samlede budget. Minimum 50 % skal ske i form af kontant medfinansiering fra kommunerne.
  • At kommunen prioriterer ressourcer til og deltager aktivt i partnerskabets netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter indtil partnerskabet, afsluttes ved udgangen af 2022.
  • At kommunen i rimeligt omfang stiller sig til rådighed for tværgående studier og følgeforskning fra Realdanias forskernetværk om byerne og det stigende havvand.
  • At kommunen deltager aktivt i evalueringen og formidlingen af erfaringer fra pilotprojekterne gennemført i regi af partnerskabet.
  • At kommunen kan påvise en reel risiko for havvandsstigning.

  For at søge støtte skal I udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som I finder længere nede på siden sammen med en vejledning og en publikation, der samler erfaringerne fra første ansøgningsrunde. 

  Vi skal have modtaget ansøgningsmaterialet senest fredag d. 2. april 2021 kl. 12:00. Det udfyldte ansøgningsskema sendes i word-format samt som underskrevet eksemplar i pdf-format til: byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk Skriv ”Ansøgning, Byerne og det stigende havvand, Plan- og procesprojekter, 2. ansøgningsrunde” i emnefeltet.   

Overvejer I at søge støtte?

Frem mod ansøgningsfristen 2. april afholder vi et spørgemøde og en række sparringsmøder for potentielle ansøgere:

 • Spørgemøde 17. december: Vi planlægger at holde et online spørgemøde 17. december kl. 08:30-10:00, hvor potentielle ansøgere får mulighed for at stille spørgsmål til ansøgningsmaterialet. 
  Tilmelding til spørgemødet senest 15. december via e-mail til byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk. Skriv ”Spørgemøde” i emnefeltet.
 • Sparringsmøder 27.-28. januar: Desuden planlægger vi at afholde en række online sparringsmøder 27.-28. januar, hvor man kan få sparring på sin projektidé. Vi planlægger at afsætte cirka 25 minutter til hver potentiel ansøger, hvor I kan præsentere jeres projektidé, stille spørgsmål og få sparring fra Realdania og/eller Kystdirektoratet.
  Tilmelding til sparringsmøde senest 8. januar via e-mail til byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk Skriv ”Sparringsmøde” i emnefeltet.

Spørgsmål til ansøgningsmaterialet? Har du spørgsmål, kan du kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær via byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk – skriv ”Spørgsmål” i emnefeltet – eller ring på tlf. +45 22 31 59 73. 

Vi opfordrer alle potentielle ansøgere til at holde øje med siden her, hvor vi løbende offentliggør spørgsmål og svar frem mod ansøgningsfristen i april. 

Om partnerskabet

 • Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. 
 • Partnerskabet er særligt målrettet kommuner. 
 • Der gennemføres i alt to ansøgningsrunder. I hver ansøgningsrunde er der afsat 10 mio.  kr. til støtte af ca. 10 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til realisering af et mindre antal projekter fra første ansøgningsrunde. 
 • Første ansøgningsrunde som forventes afsluttet september 2021, var særlig målrettet kommuner, der allerede var langt fremme med helhedsløsninger for kystsikring.  
 • Anden ansøgningsrunde henvender sig til kommuner, som står med en problemstilling de har brug for hjælp til at løse, eller kommuner som ønsker at udfordre eksisterende tænkning med nye innovative bud på fremtidens håndtering af klimaudfordringen.  
  Mere information om Kystdirektoratets arbejde med kystbeskyttelse kan findes på kysterne.kyst.dk

Har du spørgsmål til ansøgningen kan du kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær, byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk eller tlf. +45 22 31 59 73. Spørgsmål og svar vil desuden løbende blive lagt her på siden til orientering.

 

Baggrundsmateriale fra første ansøgningsrunde

Baggrundsmateriale og materiale fra møder og workshops.