x
Havvandet stiger. Klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. Det vil sætte sit præg på byerne i fremtidens Danmark. 

I partnerskab med Miljøministeriet støtter vi derfor en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

Næste runde af udvalgte projekter bliver offentliggjort til sommer

I partnerskabets første ansøgningsrunde i 2019 blev otte projekter valgt ud, som alle tænker i interessante og innovative løsninger, rummer et bredt spænd af problemstillinger og har stor eksempelværdi for andre. 

Den 26. november 2020 åbnede partnerskabet for anden ansøgningsrunde, som løb frem til 2. april 2021. Der kunne søges maks. 1,5 mio. kr. pr. projekt, og i alt har vi afsat 10 mio. kr. til støtte til det, vi kalder ’plan- og procesprojekter'. Projekter, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane og bringe den udfordrede by et skridt nærmere realiseringen af en løsning.  De udvalgte projekter forventes at blive offentliggjort til sommer.

Herunder kan du læse mere om anden ansøgningsrunde - og længere nede på siden finder du et danmarkskort med overblik over de otte projekter fra første ansøgningsrunde. 

  Vi støtter plan- og procesprojekter, som medvirker i udviklingen af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane – og bringe den udfordrede by et skridt nærmere realiseringen af en løsning.

  Midlerne kan fx bruges til en visionsproces der skal sikre en langsigtet udvikling for en oversvømmelsestruet bydel, en planproces, udviklingen af den-gode-lokalplan eller andre plandokumenter, tilvejebringelse af analyser og ny viden, fysiske installationer til formidling af havvandsstigninger eller til at udvikle og teste nye samarbejdsformer, der kan lede til nye, innovative multifunktionelle klimaløsninger.

  Pilotprojektet kan være en del af en større plan eller projekt, men det skal have en informations- og formidlingsværdi for andre kommuner, og resultater skal kunne offentliggøres selvstændigt.

   
  Kommuner med en by/bydel/byudviklingsområde beliggende i byzone, hvor dele af området er i risiko for at blive oversvømmet som konsekvens af havvandsstigninger og stormflod. 

  Der gives ikke støtte til projekter vedrørende håndtering af risiko for oversvømmelse, der alene omfatter sommerhusområder eller kystnære naturområder.

  Det er muligt for to eller flere kommuner at gå sammen om én ansøgning. Det kan være, hvis et byområde går hen over en kommunegrænse, eller hvis udvikling af processer og konkrete aktiviteter kan komme flere byer til gode. I tilfælde hvor et plan- og procesprojekt omfatter flere kommuner, kan den maksimale støtte på 1,5 mio. kr. pr. projekt forøges.

  I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på at projektet sammentænker byplanlægning, merværdi og klimahåndtering. Samtidig prioriteres de kommuner som udviser særligt initiativ i forhold til at udvikle og afprøve nye veje til proaktive helhedsløsninger.

  Desuden skal kommunerne kunne påvise en reel risiko for havvandsstigninger. Se Kystdirektoratets hjemmeside https://oversvommelse.kyst.dk, som belyser de enkelte kommuners udfordring med klimatilpasning ift. havvand på en række parametre. Kommunerne kan også bruge egen analyser som dokumentation til ansøgningen.
   

  Der gælder følgende forudsætninger for at deltage:

  • At kommunen har afsat midler til gennemførelse af plan- og procesprojektet.
  •  Realdanias støtte kan udgøre op til 50% af projektets samlede budget. Minimum 50 % skal ske i form af kontant medfinansiering fra kommunerne.
  • At kommunen prioriterer ressourcer til og deltager aktivt i partnerskabets netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter indtil partnerskabet, afsluttes ved udgangen af 2022.
  • At kommunen i rimeligt omfang stiller sig til rådighed for tværgående studier og følgeforskning fra Realdanias forskernetværk om byerne og det stigende havvand.
  • At kommunen deltager aktivt i evalueringen og formidlingen af erfaringer fra pilotprojekterne gennemført i regi af partnerskabet.
  • At kommunen kan påvise en reel risiko for havvandsstigning.

Spørgsmål og svar

Følgende er en opsummering af indkomne spørgsmål og svar vedrørende Byerne og det stigende havvand – anden ansøgningsrunde. Nogle af spørgsmålene er modtaget via e-mail til sekretariatet, mens andre er modtaget på et online spørgemøde for potentielle ansøgere afholdt 17. december 2020. Af hensyn til forståelse og læsbarhed er disse spørgsmål og svar bearbejdet efterfølgende.

Alle spørgsmål og svar, som sekretariatet har vurderet kan være relevante for flere end spørger, er løbende blevet offentliggjort på realdania.dk/byerne-og-det-stigende havvand.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær:

Fristen for at ansøge var 2. april 2021 kl. 12:00.

  Med kontant medfinansiering mener vi de økonomiske midler, kommunen bidrager med. Medarbejdertimer og -løn tæller ikke som del af kommunens medfinansiering, heller ikke hvis der er tale om projektansættelse. Til gengæld kan honorar til rådgiver eller konsulentarbejde godt tælle med, og det samme gælder regninger af udførende enheder.  Ja - gerne. Det er der i øvrigt også flere af de igangværende pilotkommuner der arbejder med. Nej, vi støtter kun projekter, hvor kommunerne lægger ’nye penge’ ind i projekter. Midlerne kan ikke gå til gamle eller tidligere udførte projekter.  Ja. Kravet er, at I skal kunne påvise en reel risiko, men I behøver ikke være en af de 10 kommuner som staten har udpeget. Risikoens størrelse har heller ikke betydning, men vi kigger på at indsatsen skal modsvare risikoen. Nej. Vi er ikke specifikt ude efter enten de store byer eller de små. 
  Den kommunale medfinansiering af det projekt, I søger støtte til, skal være på plads fra starten. Derimod behøver finansieringen af det fysiske anlægsprojekt, der i sidste ende skal sikre byen, ikke at være på plads. Faktisk er det en mulighed at søge støtte til projekter, som netop har til formål at undersøge finansieringsmodeller. I første ansøgningsrunde fik Københavns Kommune og Hvidovre Kommune eksempelvis støtte til at finde en finansieringsmodel for en fælles kystsikringsløsning.  Ja. Det handler om, at vil gerne vil have sikkerhed for at projekterne ikke falder fra undervejs. Ja. Vi oplever ofte, at det kan være svært at forstå de begreber der anvendes eller risikoen. Mange kæmper med netop det. Gode svar på det ville være interessenat.   Vi vil helst undgå, at der ansøges om noget, hvor vi allerede kender til bedre løsninger eller hvor vi ved, at det kan give udfordringer. Det der søges om, skal hvile på det erfaringsgrundlag, der er tilgængeligt nu. Vi har udarbejdet et planlægningsværktøj i form af publikationen ’Et kompas til kystbyer i forandring’, der samler op på erfaringerne fra første runde og beskriver en række overvejelser kystkommunerne bør overveje, når de planlægger deres projekt og proces. Kompasset kan findes på realdania.dk/byerne-og-det-stigende-havvand. Ja. Det er muligt at søge om dele af strækningen eller delprojekter i den samlede plan, som kan understøtte det videre arbejde.  Det findes der ikke ét svar på. Det i får støtte til kan godt være starten til noget større, men vær opmærksomme på, at der er en tidsfaktor på et år og økonomien sætter også en begrænsning.  I behøver ikke have alle svarene. Man kan godt få støtte til at undersøge de overvejelser, der er beskrevet i ’Kompasset’, som eks.: Hvem skal vi have med? Og hvordan griber vi det an? Men det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvad I vil opnå med projektet, og hvordan I påtænker at anvende de otte overvejelser.  
  I Aabenraa står de overfor en langsigtet planlægning af deres havneområde. De arbejder med forskellige udviklingsscenarier, som de får beregninger på. 
   
  Nej.  Nej. Der skal være en reel risiko for oversvømmelse fra havvand, men hvis der også er risiko for erosion, så gør det ikke noget. Ja. Det er ikke alle processer, der er innovative og ikke alle tekniske undersøgelser, der er kedelige. Så kig på ’Kompasset’, og få tænkt analyserne ind på en god måde i et samlet projekt. Og søg gerne inspiration fra pilotkommunernes arbejde. Hvis det bare er en klassisk beregning af risikoen eller en klassisk cost-benefit-analyse, så er det ikke nok. Men hvis det derimod er tænkt ind i en helhed, så kan det godt være interessant.  Ja, men det skal være en del af et projekt der kommer hele vejen rundt. Assens kommune har eksempelvis fået penge til at igangsætte en forundersøgelse. Ja. Klimarisiko bliver kun større, så det med at tænke helt overordnet og se på hvordan det hele skal bindes sammen - hvor skal der være plads til mennesker, byggeri, veje, grønne områder mm giver god mening.  Ja. Der skal være en risiko for stigende havvand og oversvømmelser. Når det er sagt, er det netop tanken, at man tænker alt vandet med. Ja. Det har Dragør Kommune eksempelvis arbejdet med. De har fået tre spændende og meget forskellige bud på, hvordan deres kyststrækning kan se ud i fremtiden. Og er blevet klogere på, hvordan de kan arbejde med forskellige strategier for kystsikring af deres kyst.  Ja, så længe der kan påvises at der er en reel risiko for oversvømmelse af bygninger beliggende i byzone og størstedelen af området er beliggende i byzone. Der gives ikke støtte til projekter vedrørende håndtering af risiko for oversvømmelse, der alene omfatter sommerhusområder eller kystnære naturområder. Ja, det er netop den type projekter vi er på udkig efter. I Dragør har man fået penge til at gennemføre en arkitektkonkurrence (parallelopdrag) med tre tværfaglige teams. Aabenraa har fået støtte til økonomiske vurderinger af tre forskellige udviklingsscenarier. Vi lægger i udvælgelsen særlig vægt på at projektet bygger ovenpå eksisterende viden og erfaringer, at det sammentænker byplanlægning, merværdi og klimahåndtering - og forholder sig til de otte overvejelser der indgår i ”Et kompas til kystbyer i forandring” - og bidrager i forhold til at udvikle og afprøve nye veje til proaktive helhedsløsninger.

  Penge fra andre tilskudsgivere såsom fonde, interesseorganisationer, selvejende institutioner mv. kan ikke medregnes som del af den kontante medfinansiering, som kommunen forventes at bidrage med, men skal fremgå af budgettet. I henhold til ansøgningsskemaet skal ansøgningen indeholde en udspecificeret redegørelse for projektets samlede økonomi, herunder projektets samlede finansiering og hvad pengene skal bruges til. Her skal det også fremgå, om der er opnået eller søgt om tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere.

 

Om partnerskabet

 • Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. 
 • Partnerskabet er særligt målrettet kommuner. 
 • Der gennemføres i alt to ansøgningsrunder. I hver ansøgningsrunde er der afsat 10 mio.  kr. til støtte af ca. 10 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til realisering af et mindre antal projekter fra første ansøgningsrunde. 
 • Første ansøgningsrunde som forventes afsluttet september 2021, var særlig målrettet kommuner, der allerede var langt fremme med helhedsløsninger for kystsikring.  
 • Anden ansøgningsrunde henvender sig til kommuner, som står med en problemstilling de har brug for hjælp til at løse, eller kommuner som ønsker at udfordre eksisterende tænkning med nye innovative bud på fremtidens håndtering af klimaudfordringen.  
  Mere information om Kystdirektoratets arbejde med kystbeskyttelse kan findes på kysterne.kyst.dk

Har du spørgsmål til ansøgningen kan du kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær, byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk eller tlf. +45 22 31 59 73. Spørgsmål og svar vil desuden løbende blive lagt her på siden til orientering.

 

Baggrundsmateriale fra første ansøgningsrunde

Baggrundsmateriale og materiale fra møder og workshops.