x

Havvandet stiger. Klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. Det vil sætte sit præg på byerne i fremtidens Danmark. 

I partnerskab med Miljøministeriet støtter vi derfor en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne ved kysten.

I alt 18 projekter i hele landet har modtaget støtte fra partnerskabet over to ansøgningsrunder. 

De 18 projekter

Der har været to ansøgningsrunder, hvor i alt 18 projekter er valgt ud.

I første ansøgningsrunde i 2019 blev otte projekter valgt ud

I anden ansøgningsrunde i 2021  blev ti projekter valgt ud.

Alle projekter rummer et bredt spænd af problemstillinger og har stor eksempelværdi for andre. 

Du kan se de ti projekter fra første ansøgningsrunde på kortet herunder. Projekter markeret med rødt blev udvalgt i første runde. Projekter med blåt blev udvalgt i anden runde.

Ti kommuner får støtte til plan- og procesprojekter 

I juni 2021 fik ti kommuner over hele landet tilsagn om støtte i forbindelse med partnerskabets anden ansøgningsrunde. Kommunerne får støtte til plan- og procesprojekter, som kan bringe dem et skridt videre i arbejdet med at sikre byernes beskyttelse og bæredygtighed.

De ti projekter er:

  En udviklings- og konkurrenceproces med fokus på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur i Ebeltoft. 
  Støttebeløb: 1.500.000 kr. 
  Kontakt: Pressechef Ole Bjarke Nielsen, 60 12 38 51, obn@syddjurs.dk
  Projektets formål er at udarbejde en politisk vedtaget vision for Strøby Egedes møde med havet, understøttet af en samlet strategi, som sammentænker byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark for Tryggevælde Å.
  Støttebeløb: 720.000 kr.
  Kontakt: Thomas Meyhoff, 30 51 66 67, thomey@stevns.dk,
  Et plan- og procesprojekt med fokus på stedsidentitet med den hensigt at udvikle en langsigtet vision og en realiserbar helhedsløsning for kystsikringen i Taarbæk samt grundlaget for et fremtidigt kystsikringslav.
  Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
  Kontakt: Jacob Holm Hansen, 40 14 63 26, jaho@ltk.dk
  En strategi- og inddragelsesproces, der skal afsøge udviklingsperspektiver gennem samskabelse med borgere og interessenter, der resulterer i et bredt forankret ejerskab og et beslutningsgrundlag for den fremtidige byudvikling.
  Støttebeløb: 750.000 kr. 
  Kontakt: Steven Rønnenkamp Holst, 29 39 97 59, srhol@frederikssund.dk
  Et projekt der med udgangspunkt i visionen BIGBLUE sammentænker byudvikling og klimatilpasning, og resulterer i en tilpasningsdygtig strategisk byudviklings- og klimaplan for Skive, som fastholder og tiltrækker nye borgere.
  Støttebeløb: 1.200.000 kr. 
  Kontakt: byplanlægger, Nellie Brøndum Veller, 20 85 18 94, NVHA@skivekommune.dk
  En dynamisk klimatilpasningsplan baseret på beskyttelse, tilpasning og tilbagetrækning, der sammentænker byudvikling med klimatilpasning på kort og på lang sigt, og sikrer en levende og attraktiv by.
  Støttebeløb: 500.000 kr. 
  Kontaktperson: Jakob Lysholdt, 25 18 08 41, jls@guldborgsund.dk
  Gennemførelse af en konkurrence om en strategisk og adaptiv udviklingsplan, der tager hånd om vandudfordringer og potentialer og sammentænker klimasikring, byudvikling, turisme og bæredygtighed.
  Støttebeløb: 1.000.000 kr.  
  Kontaktperson: Borgmester, Jan Petersen, 89 59 18 32, jp@norddjurs.dk
  En kvalificerende proces, hvor valg og beslutninger genovervejes, og som resulterer i en handleplan, der redegør for projektets realiserbarhed, effekt og samfundsøkonomiske konsekvenser.
  Støttebeløb: 800.000 kr. 
  Kontaktperson: udviklingskonsulent, Anna Als Nielsen, 30 17 57 61, anna.als@svendborg.dk
  En konkurrence om en visionsplan for klimasikring af Aalborg Vestby, der sikrer tiltag, som både understøtter rekreative værdier, maritime faciliteter og aktiviteter i området, og som skaber lokalt ejerskab til sikring og fornyelse af området.
  Støttebeløb: 1.500.000 kr. 
  Kontaktperson: Caroline Anker, 99 31 21 11, caroline.anker@aalborg.dk
  Et klimaprojekt der skal udforme en storflodssikring der samtidig bevarer købstadens byarkitektoniske udtryk og kulturarvsværdier.
  Støttebeløb: 1.030.000 kr. 
  Kontaktperson: Mai-Britt Helle Jensen, 72 53 20 64, mabje@fmk.dk

Sådan har vi vurderet projekterne

 • Proaktiv nedbringelse af oversvømmelsesrisikoen – fordi forebyggelse af skader er langt billigere.
 • Helhedstænkning – bæredygtig byudvikling og minimering af risiko tænkes sammen. Udfordringens tidshorisont og omfanget af de nødvendige investeringer fordrer, at minimering af risiko sker parallelt med en bæredygtig udvikling af byerne. Sammentænkningen kan skabe nye, innovative multifunktionelle løsninger, der øger byens attraktivitet.
 • Langsigtet planlægning og fleksibilitet i løsningerne – usikkerhed mht. fremtidens vandstand og byernes udvikling betyder, at der skal arbejdes modulært, etapevist, og at der er opmærksomhed på, at løsninger der hjælper nu, ikke spænder ben for de fremtidige løsninger.
 • Realiserbar og risikotilpasset planlægning – de tiltag, der vælges, skal tilpasses den risiko, som man er klar til at leve med.
 • Samarbejde på tværs af organisatoriske skel – samarbejde er helt centralt, på tværs af stat, regioner, kommuner og borgere, og på tværs af offentlige og private organisationer.
 • Kombination af løsninger – planlægning, organisering, opførelse af diger, beredskab mv. vil ofte i kombination være det rigtige svar på de enkelte byers udfordring.

Om partnerskabet

 • Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. 
 • Partnerskabet er særligt målrettet kommuner. 
 • Der gennemføres i alt to ansøgningsrunder. I hver ansøgningsrunde er der afsat 10 mio.  kr. til støtte af ca. 10 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til realisering af et mindre antal projekter fra første ansøgningsrunde. 
 • Første ansøgningsrunde som forventes afsluttet september 2021, var særlig målrettet kommuner, der allerede var langt fremme med helhedsløsninger for kystsikring.  
 • Anden ansøgningsrunde henvender sig til kommuner, som står med en problemstilling de har brug for hjælp til at løse, eller kommuner som ønsker at udfordre eksisterende tænkning med nye innovative bud på fremtidens håndtering af klimaudfordringen.  
  Mere information om Kystdirektoratets arbejde med kystbeskyttelse kan findes på kysterne.kyst.dk

Har du spørgsmål til ansøgningen kan du kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær, byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk eller tlf. +45 22 31 59 73. Spørgsmål og svar vil desuden løbende blive lagt her på siden til orientering.

 

Baggrundsmateriale fra første ansøgningsrunde

Baggrundsmateriale og materiale fra møder og workshops.