x

Kloakker skal kunne tænke selv

Pressemeddelelse 25. juni 2014

Intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn skal reducere omkostninger til klimatilpasning. Det er målet for et udviklingsprojekt, som GTS-instituttet DHI er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om. Realdania støtter projektet gennem kampagnen Klimaspring.

For at kunne håndtere de øgede mængder regnvand, som vi oplever, er mange kommuner i øjeblikket i gang med at udvide afløbssystemerne. Der bygges for eksempel nye regnvandsbassiner eller eksisterende dele af afløbssystemet opgraderes. Der vil være mange penge at spare i anlægsomkostninger, hvis vi kan udnytte kapaciteten i det eksisterende afløbssystem bedre end i dag – i stedet for at udvide det.

Derfor er GTS-instituttet DHI gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om at udvikle et system, der ved brug af aktiv styring af afløbssystemet bedre kan udnytte den eksisterende infrastruktur - i stedet for at bygge nyt.

Optimering via styring

Kernen i projektet er et softwareprodukt, der opsamler og beregner data om regn- og vandstrømme. Dataene bliver så brugt til både styring med det samme i realtid og til varsling.

Ved at sammenholde oplysninger om, hvor vandet til enhver tid befinder sig, og forudsige, hvor meget og hvor i byen der vil komme regn i den nærmeste fremtid, er det muligt at finde den optimale indstilling af hele byens vandsystem. Ved hele tiden aktivt at styre vandets vej i kloakkerne sikrer man, at vandet ledes frem til det bassin eller renseanlæg, der udnytter det samlede system bedst muligt.  På den måde reducerer man behovet for eksempelvis at investere i større bassiner.

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i Samstyringsprojektet, som er en løsning, DHI har udviklet og afprøvet i fuld skala i samarbejde med Aarhus Vand og andre partnere. Målet for Aarhus, og dermed Aarhus Vand, var at undgå udledning af urenset spildevand fra overløb i forbindelse med hverdags- og designregn. I tilfælde af ekstremregn, hvor vi oplever vand på gadeniveau, vil projektet også se på, hvordan man kan lede vandet hen i de områder, hvor det gør mindst skade.

Global løsning

Implementeringen af løsningen Samstyring i Aarhus har været velfungerende. Det nye udviklingsprojekt vil nu videreudvikle den skræddersyede løsning i Aarhus til en mere generel løsning. Det er derfor en vigtig del af projektet, at løsningen bliver så fleksibel, at den vil kunne bruges af byer verden over. Fordi softwareproduktet vil være del af en rådgivningsydelse, vil produktet også kunne bruges af en bred vifte af rådgivere og forsyningsselskaber.

Klimaspring

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer, og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Der ydes faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der løber fra 2013 til 2017. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.