x

Havearbejde i Ledreborg slotspark - på tid

Pressemeddelelse 6. september 2004

Næppe er årets populære slotskoncert overstået før end gravemaskinerne rykker ind i den historiske barokhave ved Ledreborg Slot. Hele slotsparkens midterakse skal renoveres – og den skal være færdig inden næste års koncert i midten af august 2005. Baggrunden for slotsparkens renovering er en helhedsplan, der på samme tid er nyskabende og respekterer stedets kulturværdier. Bag finansieringen af projektet til 20 mio. kroner står Fonden Realdania.

Herregården Ledreborg og det tilhørende store parkanlæg på ca. 80 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve Ledreborg slot er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740’erne oprindeligt blev anlagt som en barokhave, senere er blevet omdannet til et mere landskabeligt romantisk anlæg. Både slottet og parken besøges hvert år af et stort antal mennesker – ikke mindst i forbindelse med de populære slotskoncerter.

Allerede sidste år gav Fonden Realdania tilsagn om økonomisk støtte til en omfattende renovering af den historiske barokhave. Siden er der blevet udarbejdet en detaljeret landskabsarkitektonisk helhedsplan, der danner udgangspunktet for restaureringsprincippet i slotsparken.

Det kommende anlægsarbejde er tilrettelagt ud fra tre hovedmål: For det første at understrege og genskabe de barokke spor, der har historisk værdi i haven. Dernæst at skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at rejse ”stedets ånd”, og endelig ved at være praktisk realistisk både hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af anlægget.

Helt konkret vil renoveringen af parken bl.a. omfatte en genopretning af de terrasserede skrænter, af springvand og af spejldam ligesom parkens mange sandstensfigurer restaureres. Overalt bliver der anvendt slidstærke materialer, der er lette at vedligeholde. Tilsvarende lægges der vægt på at den nye beplantning er robust og enkel at passe. Endelig vil renoveringen omfatte ny belysning samt en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken – ikke mindst slotskoncerterne.

Det samlede anlægsarbejde vil først være færdigt i 2006. Men første etape, der bl.a. omfatter den terrasserede barokhave, skal være færdigt om præcis et år, så Ledreborg traditionen tro kan lægge park til den årlige slotskoncert – denne gang i endnu smukkere og mere publikumsvenlige omgivelser.

”Slotsparken har meget stor betydning for os”, siger godsejer på Ledreborg Silvia Munro, ”både hvad angår selve havekulturen og for den økonomiske drift af godset. Vi glæder os til efter renoveringen at have mulighed for at bevare og vedligeholde parken i fremtiden. Og vi håber, at endnu flere mennesker vil besøge dette unikke og smukke haveanlæg.”

”Med renoveringen af Ledreborg Slotspark kan vi være med til at bevare og nytænke vores fælles kulturarv og samtidig bringe det historiske miljø ind i en nutidig sammenhæng. Ved at renovere parken med økonomisk bæredygtighed for øje ønsker vi samtidig at vise vejen for lignende anlæg rundt omkring på de danske slotte og herregårde.”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.