x

I 1830 flyttede orgelvirksomheden Marcussen & Søn A/S til en stor gård opført i barokstil midt i Aabenraas bymidte. Virksomheden opførte en ny værkstedsbygning til den knopskudte 1700-tals-gård, der allerede bestod af et forhus og tre sidehuse omkring et pigstensbelagt gårdrum. Her indrettede virksomheden sig med kontor, bolig, personalerum og orgelværksted. Og sådan fungerer bygningen stadig næsten 200 år senere.

Realdania By & Byg har købt ejendommen, fordi den repræsenterer et sjældent velbevaret og samlet anlæg fra industrialiseringens spæde start i første halvdel af 1800-tallet, indrettet i en ældre ejendom midt i byen, som man ofte gjorde.

Bygningerne står smukt bevaret med historiske detaljer, indretning og ikke mindst funktion som orgelbyggeri. Realdania By & Byg restaurerer forhuset og første sidehus for at værne om både ejendom, historie og funktion. 

 

Marcussens Gård består af et sammenhængende bygningskompleks, der ligger omkring et stort, pigstensbelagt gårdrum.

Forhuset fra år 1723 med portåbning ud mod Storegade er sammenbygget med det første sidehus fra 1740, således at de sammen udgør en vinkelbygning. Herefter følger det smallere andet sidehus fra 1744 og det igen endnu smallere tredje sidehus fra 1760, som er sammenbygget med tværbygningen fra 1859, der spænder over hele grundens bredde.

Alle disse bygninger er fredet tillige med den pigstensbelagte gårdsplads. Forhuset rummer stadig en mængde barokke karaktertræk, men er også præget af klassicistiske tilføjelser. Bygningerne repræsenterer et langt liv med skiftende funktioner og stilarter. 

Oluf Bagers Mødrene Gård - en ombygget renæssancegård
I næsten 200 år har virksomheden Marcussen & Søn haft til huse i disse bygninger, og hver en etage og hvert et rum er indrettet med henblik på den proces, som sættes i gang, når der skal restaureres eller skabes et orgel.

Det sønderjyske orgelbyggeri blev grundlagt i 1806 af orgelbygger Jürgen Marcussen på en lille landejendom i Sønderjylland. I 1830 flyttede virksomheden og familien til Aabenraa i de nuværende bygninger, der blev delvist ombygget og tilføjet en ny værkstedsbygning. I dag er det Danmarks ældste fungerende orgelbyggeri med kunder i både ind- og udland. 

Støberihallerne i Præstø - et tidligt industrianlæg
Marcussens Gård er ikke opført til industri men har haft mange funktioner bl.a. som borgmestergård.

Alligevel repræsenterer bygningerne den tidlige industrialisering, hvor mange småvirksomheder netop blev indrettet i baghuse, kælderlokaler og bygninger opført til andre funktioner. Disse tidlige industrier blev placeret midt i byen og rummede ofte både bolig, kontor og produktionslokaler.

Med tiden er meget industri flyttet uden for byen men ikke Marcussen & Søn, der også fortsat er indrettet med både bolig og kontorlokaler. 


 

Restaurering

Restaureringen og nyindretningen vil primært være målrettet forhuset, som i det indre fremstår med overvejende ældre materialer og bygningsdetaljer, herunder ølandsfliser, pudsede vægge og lofter, stukkatur, en-fløjede og to-fløjede fyldingsdøre, gerichter, brystningspaneler, kaminer, synlige bjælkelag og loftsbrædder, der på første sal er bemalet med felter og blomstermotiver. På første sal er bevaret et ældre køkken med ildstedskappe og ældre kakler. 

Forud for restaureringen foretages en registrering af forhusets og første sidehus’ farvelag via en farvearkæologisk undersøgelse. Desuden foretages en registrering af eksteriører og interiører i primært forhuset, hvis oprindelige barokstil gennem tiden er blevet ombygget i forskellige stilarter, mest markant i forbindelse med et stilskifte fra barok til klassicisme, hvor bl.a. de oprindelige barokvinduer blev udskiftet med Dannebrogsvinduer, og husets oprindelige indgangsparti blev ændret med nyt trappeforløb.

 

Livscyklusanalyse og indeklima

I forbindelse med restaureringen udarbejdes en LCA-rapport, der skal være med til at kvalificere og understøtte de beslutninger, der træffes i forbindelse med restaureringsindsatserne. I sammenhæng med en respektfuld restaurering og nyindretning af det fredede forhus er det primære mål at øge komforten via et godt indeklima og nedbringe CO2-aftrykket i det fremtidige energiforbrug. Det skal bl.a. klarlægges, hvilke muligheder der er for at energioptimere bygningens vinduer samt tætne bygningen generelt.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med LCA-analyser 

Bygningerne

Forhuset
Huset er opført i 1723 som beboelse med en lidt senere tilbygning. Bygherren synes at være Herredsfoged, Justitsråd Casper Koch. Arkitekten er ukendt. Bygningen har haft et utal af ejere siden opførelsen og har i perioder været Borgmestergård. I 1830 overtog orgelbyggerne Marcussen og Kornmann gården.
Det grundmurede forhus er opført i to etager med et opskalket, helvalmet tag med en skorstenspibe i rygningen. Soklen er pudset og sortmalet, mens facaden står blank i rødgule sten i forskellige nuancer og øverst med en hvid sparrenkop-gesims. Mod gaden fører en muret to-løbs-trappe med granittrin og smedejernsrækværk til den to-fløjede hoveddør. Stilen er tidens barok med en senere ombygning til klassicisme, formentlig omkring 1830. 

I dag fremstår forhuset sammen med første sidehus som udlejningsbolig på hele førstesalen, mens stueetagen er indrettet til erhverv med frokoststue, køkken og virksomhedens historiske tegningsarkiv.

Første sidehus
Det første sidehus er opført i 1740 som en tilbygning til forhuset. Bygningen er opført i grundmur med facader i gulrød, blank mur og med rødt tegltag og en enkelt tagkvist mod syd. Vinduerne er grønmalede. Oprindeligt blev bygningen anvendt som bolig, men er efterfølgende blevet lettere ombygget og indgår i dag som en del af orgelvirksomhedens intoneringsværksted på førstesalen og med lager/arkiv i stueetagen. Bygningen fremstår autentisk i eksteriøret og delvist autentisk i interiør og plan.

Andet sidehus
Det andet sidehus er opført ca. 1744. Bygningen er opført i to etager i gul, blank mur med rødt tegltag og med grønmalede vinduer. Bygningen er sammenbygget med første og andet sidehus. Bygningen anvendes i dag til intonations- og pibeværksted samt til lager.

Tredje sidehus
Det tredje sidehus er opført ca. 1760 i tre etager, hvoraf øverste etage er i grønmalet bindingsværk og udmurede tavl i gule Flensborgsten. Bygningen er sammenbygget med andet sidehus og tværbygningen. Taget i røde vingetegl er med hejsekvist mod gården. Bygningen anvendes i dag til orgelpibestøberi og vaskeri samt pibeværksted og lager.

Tværbygningen
Bygningen er opført i 1859 som erstatning for en ældre værkstedsbygning. Bygningen er opført i tre etager i gul, blank mur og med rødt tegltag. Vinduer og port mod gården er grønmalede. I portrummet er et ældre teglklinkegulv, pudsede vægge og bræddebeklædt loft. Herfra fører en ældre kvartsvingstrappe op til en panelbeklædt forstue med fyldingsdøre. På første sal ligger virksomhedens administration med kontorlokaler med parketgulve og pudsede lofter med synlige loftbjælker samt finérdøre og -skabe fra 1950’erne. Bygningen anvendes desuden til orgelsal og træværksteder.

Cykelskur, toiletter/bad og maskinværksted
Cykelskur samt toiletter og bad er opført ca. 1840 i én etage i grundmur med kalkede, hvide facader og grønmalede døre. Bygningen udgør gårdrummets fjerde facade mod syd. Værkstedet er opført ca. 1880 i tre etager i gul, blank mur og med rødt tegltag. Bygningen anvendes i dag til maskinværksted, trælager og tegnestue.