x

Naturen i byrummet

Maribo er en historisk domkirkeby, der ligger omgivet af storslået natur, som rækker langt ind i selve byen. Både domkirke, klosterruin og Maribo-søerne ligger i dag som meget centrale elementer i byen, men potentialet udnyttes langt fra optimalt - hverken rekreativt for Maribos borgere eller til turismeformål. Mange besøgende er slet ikke opmærksomme på de fine 'lommer' af natur midt i byen.

Selvom Maribo står stærkt som lokal dynamo for bosætning og handel, er den traditionelle bykerne udfordret af ændrede handelsmønstre og en større udflytning af detailhandlen. Byen rummer et potentiale til at aktivere historie og natur ved at synliggøre de naturmæssige herligheder og forbedre tilgængeligheden til Maribosøen og klosterruinen ved domkirken.

Bedre muligheder for ophold og oplevelser

Idéen med dette projekt er at skabe en helhed mellem sø, domkirke og klosterruin - og dermed skabe en helt ny attraktion og bedre betingelser for ophold i byen.

Konkret skal projektet føre til en sanselig og landskabelig bearbejdning af søbredden og samtidig forbedre forbindelsen til Maribos bymidte - blandt andet gennem nedrivning af en ældre biograf, som i dag hindrer adgangen til området.

Derudover skal der arbejdes med klosterruinen, så besøgende får en fornemmelse af og mulighed for at gå på opdagelse i den. Bedre skiltning, digital formidling, lys, lyd og vandelementer indgår som elementer i projektet.

Styrkelse af byrum

Projektet er valgt til realisering i vores kampagne Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan en købstad kan styrkes gennem inddragelse af naturen i byrummet. Herudover viser projektet, hvordan man kan styrke byrummet omkring Maribo Domkirke og samtidig formidle byens kulturarv. Stedet Tæller er en kampagne, der fokuserer på yderområdernes stedbundne potentialer i Danmark.

Kampagnen Stedet Tæller