x

Meldahls Råd-, Ting- og Arresthus er et udtryk for den gryende historicistiske periode i Danmark, hvor den rene inspiration fra tidligere europæiske stilarter blev dyrket frit. I dette tilfælde med forbillede i italiensk renæssance og byzantinsk stil.

Arkitekten og bygningen

Ferdinand Meldahl (1827-1908) var i 1856 kommet hjem efter længere tids rejser i Europa og Nærorienten, og inspirationen fra rejserne blev omsat i rådhusbyggeriet. Byggeriet repræsenterer således på én og samme tid norditaliensk middelalder og byzantinsk stil, og rådhuset regnes for et af Meldahls hovedværker i Jylland.
 
Den pavillonagtige bygning er opført i to etager i røde og grå mursten med tre gavlpartier på facaden. I 1915 blev der tilføjet en køkkenfløj på bygningens bagside mod fængselsgården samt en tilbygning på nordgavlen. Tilbygningerne er blevet tilføjet, så de ikke i nævneværdig grad har forrykket bygningens arkitektoniske balance og klare symmetri.


Ferdinand Meldahl

Ferdinand Meldahl (1827-1908) var dansk arkitekt, etatsråd, kammerherre og borgerrepræsentant og udøvede meget stor indflydelse på dansk arkitektur og kunst i anden halvdel af 1800-tallet.

Meldahl var på den ene side kosmopolitisk orienteret, visionær og produktiv og på den anden side en konservativ mand, hvis idealer blev forkastet af den efterfølgende kunstner- og arkitektgeneration. Han hørte til de såkaldte "europæere", dvs. historicistiske arkitekter, der gik ind for kopiering af fortidens europæiske arkitektur og stilarter.

Da Meldahl i 1856 påbegyndte opførelsen af rådhuset i Fredericia, var han kommet hjem efter længere tids rejser i Europa og Nærorienten, og inspirationen fra rejserne blev omsat i rådhusbyggeriet. Det repræsenterer på én og samme tid norditaliensk middelalder og byzantinsk stil og må regnes for at være et af Meldahls hovedværker i Jylland.

Restaurering

Realdania By & Byg købte i 2004 Meldahls Rådhus af staten og påbegyndte kort efter en gennemgribende restaurering, der dels skulle genskabe huset efter mange års slid, ombygninger og tilpasninger, dels skulle omfavne og videreføre historien og samtidig finde en plads i nutiden.

Resultatet blev et hus, der i stueetagen rummer historien i mindre detaljer men ellers er indrettet til brug for byens turistkontor, mens førstesalen er genskabt, som den oprindeligt har set ud. Ruminddelinger, farver og stuk er i store træk ført tilbage, og her dukker nutiden op i form af en nænsomt indpasset elevator, moderne belysning og møblement.

Længe inden Realdania By & Bygs overtagelse havde bygningen allerede undergået en større og - set med nutidens øjne - langt mere drastisk restaurering. Det skete i 1800-tallet, hvor man i tråd med tidens historiebevidsthed havde fået øjnene op for den ældre bygningsmasse og det at bevare den. Meldahl selv arbejdede med på restaureringen og foranledigede bl.a. en markant ombygning og fjernelse af senere bygningselementer.