x

Thisted Kommune går nye veje gennem Mulighedernes Land

Pressemeddelelse 19. marts 2009

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Thisted Kommune: Thisted, Lolland og Bornholms kommuner har nu i samarbejde med Realdania godkendt projektplaner for demonstrationsprojekterne indenfor partnerskabsprojektet Mulighedernes Land. For Thisted Kommune betyder det en saltvandsindsprøjtning på knap 60 mio. kr. til fire demonstrationsprojekter.

I Thisted Kommune er projektplanerne for de planlagte fire demonstrationsprojekter under partnerskabsprojektet Mulighedernes Land blevet godkendt. De fire projekter er: 

  • ”Det gode liv ved kysten” 
  • ”Det sammenbundne Thy og Hannæs” 
  • ”Det udvidede landsbysamarbejde” 
  • ”Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger”

De fire demonstrationsprojekter bygger på input fra borgerforeninger og andre grupper, der har indsendt idéer, som på forskellig vis vil kunne bidrage til bosætning og turismeudvikling i Thisted Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Demonstrationsprojekterne imødekommer rigtig mange borgeres ønsker samtidig med, at de samlet set – med udgangspunkt i kommunens analyser og vurderinger af udviklingspotentialet – bidrager til de overordnede mål om at skabe nye strategier for udviklingen i landet yderste områder.

Samlet set har de fire demonstrationsprojekter i Thisted Kommune et budget på 58,8 mio. kr.

”Jeg glæder mig over, at vi nu kan komme i gang med de egentlige projektidéer. Det har været en lang proces, men det har altså vist sig nødvendigt, når man skal udvikle noget helt nyt og særligt.” lyder det fra en glad borgmester, Erik Hove Olesen, Thisted Kommune.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger: ”De fire demonstrationsprojekter tager udgangspunkt i Thy og Hannæs store potentialer og baseres på ambitionen om at styrke en positiv udvikling. Vi ser frem til at følge realiseringen af demonstrationsprojekterne og videregive erfaringerne, så det samlede projekt Mulighedernes Land kan bidrage til en ny tænkning og nye strategier for udviklingen af Danmarks yderste områder.”

”Med en saltvandsindsprøjtning på knap 60 mio. kr. til så spændende og alsidige projekter, der alle har til formål at styrke turismen og bosætningen i Thisted Kommune, er jeg overbevist om, at vi – trods finanskrise og andre mørke skyer i horisonten - vil opleve disse tiltag som en markant styrkelse af vort område generelt. Og jeg ser virkelig frem til at se alle de fine intentioner realiseret,” slutter borgmester, Erik Hove Olesen. 

Yderligere oplysninger
Jens Bach, Thisted Kommune, tlf. 9917 22 45
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

FAKTA

Om de fire demonstrationsprojekter i Thisted Kommune

Det gode liv ved kysten
”Det gode liv ved kysten” handler om at udnytte stedbundne værdier og unikke kulturmiljøer i et udviklingsperspektiv for bosætning og turisme i de tre kystbyer Klitmøller, Vorupør og Krik i Thisted Kommune. Konkret viser projektet, hvordan man kan udvikle moderne, bæredygtige og attraktive miljøer, der rummer og respekterer de oprindelige kulturmiljøer, samtidig med at åbne for nye frilufts- og fritidsaktiviteter med vandet som det bærende element, så som surfing, dykning, vinterbadning, lystfiskeri og sejlads. Det samlede budget for projektet er på 19,3 mio. kr.

Næste skridt er inddragelse af brugergrupperne i udarbejdelse af materiale med henblik på at udskrive en arkitektkonkurrence for udformningen af et hus for surfere m.fl. i Klitmøller, promenaden ”Foreningsvejene” i Klitmøller og Vorupør samt udformning af Kulpladsen i Krik. Arkitektkonkurrencen bliver sandsynligvis en indbudt konkurrence for 5 – 6 teams og forløber frem til efteråret, hvor der forventes en afgørelse primo oktober

Det sammenbundne Thy og Hannæs
”Det sammenbundne Thy og Hannæs” skal vise, hvordan man ved hjælp af øget tilgængelighed kan gøre landsbyer mere attraktive at bo i. Ved at etablere sammenhængende stisystemer for vandrere, motionister og cyklende i Thisted Kommune styrkes mulighederne for oplevelser og motion, og det gøres attraktivt og trygt at færdes uden brug af motoriserede transportmidler mellem hjem og skole, mellem hjem og arbejde og i fritiden. Projektet har et samlet budget på 9,5 mio. kr.

Næste skridt er at igangsætte en registrering af såvel eksisterende stier, som historiske ikke længere tilstedeværende stier i Thy og Hannæs. Denne registrering samt de indkomne forslag til nye stier kommer til at udgøre grundstammen i den masterplan, som igen skal blive kommunens nye værktøj – en stiudbygningsplan for hele kommunen. Sideløbende med og i kølvandet på masterplanen tænkes etableret enkelte sti-strækninger.

Det udvidede landsbysamarbejde
”Det udvidede landsbysamarbejde” skal vise, hvordan det ved at udvikle landsbynetværk er muligt at fastholde og styrke servicetilbud i landdistrikterne. Konkret etableres der organisatoriske og fysiske rammer for et udvidet landsbynetværk i området omkring Bedsted ved at etablere et moderne multianvendeligt forsamlingshus med plads til lokale netværk og foreninger såvel som udadvendte funktioner for fastboende og besøgende. Projektet er lokaliseret i BOOA, Bedsted og Omegns Aktivitetshus og projektets budget er samlet på 7,2 mio. kr.

Næste skridt er at videreudvikle landsbysamarbejdet omkring etablering af faciliteter i BOOA. Dette sker efter en forudgående undersøgelse af bygningernes tilstand og planlægning af ombygningen af BOOA i samarbejde med brugergrupperne.

Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger
Det overordnede formål med at gennemføre projektet ”Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger” er at udvikle nye metoder til at vise, hvordan en kommune ved hjælp af en helhedsorienteret, inddragende og geografisk fokuseret indsats kan vende en udvikling præget af forfald og overflødige bygninger til attraktive landsbymiljøer. Projektet har et samlet budget på 21,3 mio. kr. fordelt på projekter i Frøstrup, Todbøl og Vestervig.

Næste skridt er at fortsætte det tværkommunale samarbejde omkring indsatsen overfor de tiloversblevne bygninger og afvente ansøgning om medfinansiering gennem Velfærdsministeriets Områdefornyelse.

Om Mulighedernes Land

Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Det overordnede formål for projektet er via en række demonstrationsprojekter i de tre kommuner at finde og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder.

Mulighedernes Land indledtes primo 2007 og afsluttes i 2012. Projektet bindes sammen af et projektsekretariat ved rådgivningsfirmaet Hausenberg og en række eksperter, der bidrager med analyser, vidensudvikling, erfaringsudveksling, evaluering og formidling. Den samlede økonomi for projektet er på 195 mio. kr., heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr. og de tre kommuner med hver 30 mio. kr. inklusiv bidrag fra fonde og puljer.