x

Stærk satsning på Lollands landdistrikter

Pressemeddelelse 1. april 2008

Lolland Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Lolland Kommune og Realdania har nu fundet de fire overskrifter, som demonstrationsprojekterne i MULIGHEDERNES LAND skal falde inden for. Gennem satsninger på sanering af dårlig boliger, herregårdsarven, bosætning og energi vil Lolland Kommune og Realdania gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig i Lollands landdistrikter.

På et møde i Erhvervs- og Kulturudvalget den 1. april blev det besluttet at arbejde videre med fire overskrifter på mulige demonstrationsprojekter.

Projektet MULIGHEDERNES LAND er et samarbejde mellem Lolland Kommune og Realdania. Formålet med projektet er at finde nye veje til udvikling af landdistrikterne i Danmarks yderområder. Det skal ske gennem demonstrationsprojekter, der kan gøre det mere attraktivt at bo eller bosætte sig i Lolland Kommunes landdistrikter.

Store gevinster i udsigt
- Vi har valgt at satse på fire områder, som på hver deres måde rummer store muligheder for Lolland Kommune, siger formand for Erhvervs- og Kulturudvalget i Lolland Kommune Hans Ole Sørensen.
Som et eksempel peger han på, at energi både er et hot emne for landdistrikterne og en vigtig satsning for Lolland Kommune. For som han siger:
- Energipriserne er steget markant de sidste par år. Det rammer især områder med mange dårligt isolerede huse uden fjernvarme. Dem har vi mange af. Derfor kan det give et stort løft til landdistrikterne, hvis vi kan finde en model for et stærkt lokalt engagement i boligforbedringer, der sparer energi.

En satsning på energi på landsbyniveau hænger desuden godt sammen med kommunens ambitioner om at blive landets førende klimakommune. Med et projekt om energibesparelser forventer Lolland Kommune at kunne føje endnu et trækplaster til listen over energiseværdigheder.

I Realdania hæfter projektleder Karen Skou sig især ved, at de fire overskrifter rummer stor demonstrationsværdi, som andre kommuner kan lære af.
- Lolland Kommune har et stort potentiale for en positiv udvikling. For eksempel i udnyttelsen af områdets mange herregårde - en kulturarv, der kan gøres til en aktiv ressource og eksponeres langt mere end den er i dag. Lolland kunne blive kendt for sine smukke herregårdslandskaber i stedet for tomme og forfaldne boliger, siger Karen Skou.

Alene i Lolland Kommune skønnes der at være flere end 1.000 boliger i overskud. En stor del af dem befinder sig i landdistrikterne.

Endnu kun skitser
Under overskifterne har Lolland Kommune og Realdania skitseret fire mulige demonstrationsprojekter. Skitserne rummer både et bud på placering af projekterne og konkrete aktiviteter.
- Vi kan dog ikke præcist sige, hvilke aktiviteter de fire projekter kommer til at indeholde. Der er tale om skitser, som kan nå at ændre sig, siger Hans Ole Sørensen.

Den kommende måned vil Lolland Kommune i samarbejde med Realdania arbejde videre med de fire skitserede projekter.

Den endelige beslutning om, hvilke demonstrationsprojekter der skal gennemføres bliver truffet af byrådet den 29. maj.

De bedste ideer
De fire projektskitser bygger på en række ideer fra Lollands borgere og kommunens egne analyser af, hvilke styrker i Lollands landdistrikterne udviklingsaktiviteter kan bygge på.
- Vi har valgt at gå efter de bedste ideer. Det vil sige de projekter, som bygger på et lokalt engagement, som har størst demonstrationsværdi, som kommer mange til gode, og som hænger bedst sammen med Lolland Kommunes målsætninger, siger Hans Ole Sørensen.

Det har betydet, at en overvægt af de skitserede aktiviteter retter sig mod Nordlolland, men det bekymrer ikke Hans Ole Sørensen.
- De ideer, vi arbejder med, vil have stor afsmittende effekt. Både ved at vi finder nye metoder, som kan bruges i andre dele af kommunen, og ved at vi får nogle fyrtårne, der kan trække nye aktiviteter med sig og sætte Lolland på landkortet, forklarer Hans Ole Sørensen.

Fakta om de fire projektskitser

Lolland som herregårdskommune
Et muligt demonstrationsprojekt, der forsøger at udvikle herregårdene i Lollands Kommune, så det bliver mere attraktivt at besøge dem eller bo i nærheden af dem.

Skitsen til projektet nævner muligheden for støtte stærkere netværk mellem ejere af herregårde i kommunen og en række konkrete aktiviteter på Midtlolland i de såkaldte Lollandske Alper.
Målet er at udvikle Lolland til en kommune, som folk automatisk forbinder med herregårde. Det kan fx ske ved at omsætte lokale styrker som stærke kulturmiljøer, åbne herregårde, historiske seværdigheder og smuk natur til en stærk destination.

Blandt de aktiviteter, som kommunen vil undersøge mulighederne for at gennemføre er etablering af et oplevelsescenter for økologi og fødevarer med udgangspunkt i lokale produkter samt at udvikle det traditionelle herregårdslandskab med dets mange alleer og levende hegn.

Bosætning og turisme
Et muligt demonstrationsprojekt med overskriften Sælg Lolland! Projektet kan vise, hvordan en ekstraordinær indsats for fastboende, turister og tilflyttere i et lokalområde kan gå hånd i hånd med en samlet profilering af hele kommunen.

I skitsen nævnes landsbyerne Bandholm og Hunseby nord for Maribo som mulige områder, der skal satses på. Det kan ske ved at styrke Hunseby som "Porten til Lolland" og som ramme for bynær bosætning og ved at videreudvikle Bandholms stærke kulturmiljø.

Målet er derved at gøre de to landsbyer ekstra attraktive for tilflyttere og vise Lolland fra sin bedste side for de 300.000 som årligt besøger Knuthenborg.

Blandt de aktiviteter, som kommunen vil undersøge mulighederne for at gennemføre er udvikling af mødestederne og trafikomlægninger, der skaber liv i de to landsbyer.

Sanering af dårlig boliger i landsbyerne
Et muligt demonstrationsprojekt med overskriften Færre boliger - bedre boliger. Der er tale om udvikling af nye metoder, der kan vise, hvordan Lolland kan løse en del af problemet med overskudsboliger.
Midlet kan være en fokuseret og strategisk indsats på kondemnering og nedrivning i landdistrikterne.
I første omgang skal indsatsen rettes mod en enkelt landsby. I skitsen nævnes landsbyen Birket som en mulig forsøgslandsby.

Målet er at skabe bedre balance i landdistrikterne. Det er et vigtigt mål med indsatsen, at udviklingen i landsbyerne stabiliseres, fx ved at det bliver lettere at afsætte kommende tomme boliger til nye beboere eller som fritidshuse.

Blandt de mulige aktiviteter er dialog med aktive borgere om udformning af en samlet plan for indsatsen, afklaring af de berørte husstandes eller ejeres ønsker og nedrivninger af dårlige boliger.

Energi til lokal udvikling
Et muligt demonstrationsprojekt, der forsøger at omsætte det stærke fokus på energi i Lolland Kommune til lokale initiativer, som gør det mere attraktivt at bo i Lollands landsbyer.

Horslunde er i spil som forsøgslandsby. Projektet stiller skarpt på energiforbedringer i det eksisterende byggeri. Det skal ske gennem løsninger som er rentable, bekvemme og CO2-neutrale.

Målet er at udvikle en model for lokale klimaaftaler mellem kommunen og lokale beboerforeninger, som kan kopieres i andre landsbyer.

Blandt de mulige aktiviteter, som kan indgå i et demonstrationsprojekt i Horslunde er: Indledende lokal energianalyse og borgerinddragelse, bygningsrådgivning med fokus på energi- og klimatilpasning og konkurrencer om nedbringelse af energiforbrug og CO2-udslip i Horslunde.

Fakta om MULIGHEDHEDERNES LAND
Med projektet MULIGHEDERNES LAND sætter Realdania i samarbejde med Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholm Kommune fokus på at undersøge og udvikle alternative, bæredygtige strategier for yderområdernes landdistrikter og landsbyer.

MULIGHEDENES LAND løber fra 2007-2011 og har i Lolland Kommune et budget på 60 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 30 mio. kr.
.
Debatmøde om landdistrikterne
Torsdag den 3. april afholder Lolland Kommune cafémøde om udvikling i landdistrikterne. Under overskriften ”At leve og bo i landområderne” vil Henrik Mikkelsen, medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrug Sydhavsøerne og viceborgmester Jytte Frijs give oplæg.  Det sker kl. 19.00 – 21.15 på det tidligere rådhus i Horslunde. Alle er velkomne.

Mødet indgår som et led i debatten om Lolland Kommunes planstrategi. 

Yderligere information og udtalelser
For uddybende udtalelser eller information kontakt venligst formand for Erhvervs- og Kulturudvalget i Lolland Kommune, Hans Ole Sørensen på: telefon 40 31 15 99 eller e-mail haos@lolland.dk.
For yderligere information om MULIGHEDERNES LAND i Lolland Kommune kontakt projektleder Steen Frederiksen, Lolland Kommune, på telefon 29 42 73 03 eller på e-mail stefr@lolland.dk.
For uddybende udtalelser eller information om Realdanias engagement i MULIGHEDERNES LAND kontakt venligst projektleder Karen Skou, Realdania, på telefon 29 69 52 15 eller på e-mail ks@realdania.dk.