x

Fire indsatsområder skal gøre Thisted Kommune til "Mulighedernes Land"

Pressemeddelelse 25. april 2008

Thisted Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Thisted Byråd tager på et møde den 20. maj 2008 stilling til det fremsatte forslag om fire indsatsområder under projektet "Mulighedernes Land", der gennemføres i partnerskab med Realdania. Projektets overordnede formål er at udvikle nyskabende og fremadrettede demonstrationsprojekter til understøtning og udvikling af bosætning og turisme i Thisted Kommune.

De fire indsatsområder er:
1. Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger
2. Det gode liv ved kysten
3. Det sammenbundne Thy og Hannæs
4. Det udvidede landsbysamarbejde

Mange gode idéer fra borgerne
De fire indsatsområder bygger på input fra 45 borgerforeninger og andre grupper, der har indsendt omkring 100 idéer til demonstrationsprojekter, som på forskellig vis vil kunne bidrage til bosætning og turismeudvikling i Thisted Kommunes landsbyer og landdistrikter.

De fire udvalgte indsatsområder rummer rigtig mange af ideerne - alene indsatsområdet om det sammenbundne Thy og Hannæs er skabt på baggrund af 25 af de 45 forslagsstillere, der bl.a. foreslår etablering af stiforbindelser forskellige steder i kommunen.

De foreslåede indsatsområder og de kommende demonstrationsprojekter imødekommer altså rigtig mange borgeres ønsker samtidig med, at de samlet set - med udgangspunkt i kommunens analyser og vurderinger af udviklingspotentialet - bidrager til de overordnede mål om at skabe nye strategier for udviklingen i landet yderste områder.

Ny strategisk tænkning
Projektleder Karen Skou Realdania siger: "De fire indsatsområder tager udgangspunkt i de eksisterende potentialer i Thy og Hannæs og er på fornem vis bundet samme i en ny strategisk tænkning i forhold til en positiv udvikling af et af landets yderområder. Der er ingen tvivl om at de fire indsatsområder kan komme til at udgøre demonstrationsprojekter i forhold til hvordan en positiv udvikling kan støttes."

Partnerskabet i Realdania-projektet "Mulighedernes Land" har allerede haft stor indflydelse på Thisted Kommunes strategiudvikling med tydelige fingeraftryk i kommunens planstrategi, i landdistriktspolitikken og i kommunens erhvervs- og turismepolitik.

"Vi har hidtil oplevet et stort folkeligt engagement i projekt "Mulighedernes Land. Nu ser vi frem til at komme i gang med de konkrete tiltag og jeg er sikker på at demonstrationsprojekterne kan bidrage til en rigtig god og positiv udvikling af Thisted Kommune.

Thisted Kommune på landkortet
At man fremover forbinder Thisted Kommune med "Mulighedernes Land", vil sætte os på landkortet, som kommunen, der aktivt har gjort en indsats for at få vendt udviklingen," siger borgmester Erik Hove Olesen.

Når Thisted Byråd har godkendt forslaget om de fire indsatsområder, igangsættes den egentlige projektudvikling af de enkelte demonstrationprojekter, der skal understøtte såvel den overordnede målsætning som et eller flere af de fire indsatsområder. Projektudviklingen sker i samarbejde mellem ansøgere, borgere, interesseorganisationer, mulige støtteydere, rådgivere samt Thisted Kommune m.fl. Det forventes, at de første projekter igangsættes i løbet af 2008.

 

Yderligere oplysninger
Planchef Jens Bach, 99 17 22 45, Thisted Kommune
Projektleder Karen Skou, 70 11 66 66, Realdania.


Fakta
Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regions-kommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune. Projektet løber fra 2007-2012, og i den periode udvælger og realiserer kommunerne i dialog med borgerne en række konkrete projekter, der skal demonstrere nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer.

Vision
Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Den økonomiske vækst koncentreres i de større byer hvorimod landdistrikterne kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald og mangel på arbejdspladser.

Med Mulighedernes land er det Realdanias ønske at bidrage til at udvikle nye strategier for en positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder. Mulighedernes land retter fokus mod yderområdernes særlige kvaliteter. Frem for at sigte entydigt på økonomisk vækst, tager Mulighedernes Land udgangspunkt i, at bevare og forbedre de kvaliteter og potentialer, som allerede findes i yderområderne i dag - eksempelvis kultur arv, natur, god plads, fred og ro.

Realdania vil med initiativet medvirke til at sætte fokus på udviklingen i yderområderne, målet er at yderområderne fremover opfattes som et bæredygtigt alternativ med særlige kvaliteter og udviklingsmuligheder.

Demonstrationsprojekter
"Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger" fokuserer på en afhjælpning af problemet omkring tomme og faldefærdige huse, mens demonstrationsprojektet også har til formål at vise veje for bevaring og sikring af bygninger med stor betydning for stedets identitet og visuelle indtryk. Demonstrationsprojekterne er lokaliseret i Vestervig, Todbøl og Frøstrup.

"Det gode liv ved kysten" tager udgangspunkt i Thys unikke naturlige muligheder for friluftsliv til vands og til lands, i den rige kulturhistorie i vore kystbyer og i Nationalpark Thy. Demonstrationsprojekterne er lokaliseret i Klitmøller, Vorupør og Krik.

"Det sammenbundne Thy og Hannæs" skal skabe nye forbindelses- og oplevelseslinier i hele området og udspringer af den overvældende interesse i ansøgningsmaterialet for øget tilgængelighed i hele kommunen.

Der er endnu ikke i projektet udpeget demonstrationsprojekter. Placeringer af demonstrationsprojekterne vil afhænge af en forudgående registrering samt udarbejdelse af en masterplan for tilgængelighed i hele kommunen, sammenholdt med projekter under Nationalpark Thy.

"Det udvidede landsbysamarbejde" bygger på netværksdannelse mellem flere landsbyer omkring tiltag, der gavner helheden, styrker det lokale sammenhold og den lokale identitet. Som første demonstrationsprojekt er udpeget BOOA i Bedsted.

De fire demonstrationsprojekter er udviklet på baggrund af indsendte bidrag fra i alt 45 borgerforeninger og andre grupper har indsendt omkring 100 idéer til demonstrations-projekter. De 100 projektidéer har tilsammen et budget på hen imod en kvart milliard kroner. Nogle af de indsendte projektidéer har været beskedne i omfang og detaljeringsgrad, mens andre fylder mange sider med omfattende billedmateriale, planer og bilag. I alt fylder det samlede sæt af indsendte projektforslag tæt på 1000 sider.