x

Mulighedernes Land - Bornholm

Pressemeddelelse 1. april 2009


Efter grundigt forarbejde er parterne i Mulighedernes Land nu ved at være klar til at gå i gang med de mange spændende projekter. På Bornholm tager vi i første omgang hul på to projekter: "Den nye bymidte i Østermarie" og "Ud på Landet - stier til forbindelse mellem by og land i Østerlars og Klemensker". De to projekter skal ligesom de øvrige projekter i Mulighedernes Land afprøve nye veje til en positiv udvikling i de danske landdistrikter. Det sker ved at gennemføre konkrete lokale initiativer med involvering af både borgere, kommune og fagfolk.

Bornholms Regionskommune har udsendt nedenstående pressemeddelelse:

I forrige uge var der partnerskabsbestyrelsesmøde i projektet "Mulighedernes Land". Her godkendte Realdania de foreløbig to projektplaner for Bornholm. Kommunen har søgt Realdania om ca. 1,85 mio. kr. til projektet "Den nye bymidte i Østermarie", og ca. 2 mio. kr. til projektet "Ud på Landet - stier til forbindelse mellem by og land i Østerlars og Klemensker".
 
Kommunen medfinansierer, hovedsagelig i form af medarbejdertimer, de to projekter med henholdsvis ca. 600.000 kr. og 1.000.000 kr. Derudover er der søgt midler fra andre fonde på ca 2,5 mio. kr. Disse midler har kommunen endnu ikke fået endeligt tilsagn om.

Realdanias godkendelse skete med forbehold for, at den fornødne eksterne medfinansiering kan opnås. Nu skal projekterne godkendes politisk på Bornholm, og de bliver forelagt TMU på mødet d. 1. april.
 
Den bornholmske del af Mulighedernes Land afprøver dels, hvordan man kan åbne landskabet op for lokale og besøgende, så det bliver lettere at nyde godt af naturkvaliteterne på landet. Dels hvordan man ved at udvikle bymidten kan tilføre kvalitet til småbyerne på landet.

Projektet i Klemensker og Østerlars går ud på at skabe bedre muligheder for at komme ud i naturen ved at lave nye stiforbindelser ud i det åbne land, så byen og naturen omkring byen bindes bedre sammen. Det kan være en sti langs en å, en bålhytte nede ved søen, en løberute i forbindelse med skolen eller en hel masse andet. Udviklingen af ideerne til, hvad der rent konkret skal laves skal ske i samarbejde med byens borgere, borgerforeninger, skoler, menighedsråd, og andre med interesse i projektet.
 
I Østermarie går projektet ud på at forny bymidten og vise, hvordan man med forholdsvis små midler kan funktionsforbedre og forskønne Østermarie torv og herved skabe rammer for nyt liv og socialt samvær i byen. Den Nye Bymidte skal også få turister og andre forbikørende til at stoppe op og opleve og bruge tid i byen.
 
Formålet er overordnet at styrke den fortsatte beboelse af småsamfundene i landområderne. Både gennem en bedre adgang til det åbne land og tydeliggørelse af de landskabelige, kulturhistoriske og rekreative potentialer i småbyerne. Natur, kulturhistorie og sundhed bliver en attraktiv vare i fremtiden og skal i langt højere grad ses som brugs- og herlighedsværdi for bosætning, rekreation og turisme.
Projekterne forventes dermed at styrke den fortsatte beboelse af småsamfundene på Bornholm gennem et øget fokus på hidtil upåagtede kulturmiljø- og naturkvaliteter.
 
Om Mulighedernes Land
Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Det overordnede formål for projektet er via en række demonstrationsprojekter i de tre kommuner at finde og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder.
 
Mulighedernes Land indledtes primo 2007 og afsluttes i 2012. Projektet bindes sammen af et projektsekretariat ved rådgivningsfirmaet Hausenberg og en række eksperter, der bidrager med analyser, vidensudvikling, erfaringsudveksling, evaluering og formidling. Den samlede økonomi for projektet er på 195 mio. kr.