x

Kommunikationen omkring Musikkens Hus i Nordjylland bør styrkes

Pressemeddelelse 6. juni 2005

Fonden Realdania har givet tilsagn om i alt 60 mio. kr. til Musikkens Hus med det formål at højne projektets arkitektoniske kvalitet. Realdania har sæde i styregruppen, og med udgangspunkt heri udtaler direktør Hans Peter Svendler fra Realdania sig i dag om projektet.

Projektet til Musikkens Hus tilfredsstiller de krav Fonden Realdania stiller til proces og arkitektonisk kvalitet, men de store kvaliteter projektet har – og den proces det er inde i - er ikke formidlet til offentligheden på tilfredsstillende måde. Derfor foreslår Realdania nu, at kommunikationsindsatsen styrkes og placeres centralt i forhold til styregruppen med sigte på at orientere offentligheden om alle relevante aktiviteter i projektet.
 
”Vi ærgrer os over, at der opstår blæst omkring problemer, vi ikke mener er der. Projektet har gennem detaljeringen i det sidste års tid udviklet sig yderst positivt. Det arkitektoniske koncept og byggeriets funktionalitet er styrket. Om end det er i det små. For der er ikke foretaget større ændringer i hverken funktionalitet eller arkitektonisk koncept - projektet er således overordnet helt det samme, som det, der blev vedtaget og præsenteret for offentligheden sidste sommer. Nu er det bare teknisk meget mere præciseret og i den forbindelse er det samtidigt blevet kvalificeret. Hele processen er indtil nu forløbet som den skal, og dialogen mellem styregruppen og arkitekterne fra Coop Himmelb(l)au har været fuldt tilfredsstillende vedrørende projektudformningen. Til gengæld kan jeg se – og høre – at offentligheden ikke føler sig tilstrækkeligt informeret. Og det bør vi gøre noget ved. Musikkens Hus skal jo ikke være styregruppens hus, men borgernes, brugernes og alle nordjyders hus”, udtaler direktør Hans Peter Svendler fra Realdania.

 

Hans Peter Svendler er som medlem af styregruppen helt tæt på processen, og han føler sig fuldt ud informeret om projektet: ”Styregruppen har fået alle de informationer og alt det materiale, man har bedt om fra arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au. Materialet har ganske vist bestået af projekttegninger og andet materiale primært af teknisk karakter, men det har været fagligt yderst fyldestgørende. Og endvidere har Coop Himmelb(l)au gentagne gange i forløbet stillet op og forklaret projektet for styregruppen. Der er således intet belæg for at hævde, at styregruppen ikke har fået det fornødne materiale, og derfor ikke ved, hvordan projektet ser ud. At man har valgt, ikke at fremlægge projektet kontinuerligt for offentligheden er noget andet, og helt i overensstemmelse med præcedens og de vejledninger for faseopdeling i byggeprojekter, der er formuleret af byggesektorens parter. Det ville jo svare til at en teaterinstruktør skulle vise forestillingen, lang tid før kostumerne var færdige, scenografien opsat og skuespillerne indstuderede, og det ville offentligheden ikke få særligt meget ud af.”

 

Realdania håber, at en stærk og fokuseret kommunikationsindsats vil give offentligheden en langt større forståelse for projektets kvaliteter og dets meget store potentielle betydning for hele Nordjylland. Samtidig gør Realdania opmærksom på, at et så stort byggeprojekt altid tilrettelægges i faser og med milepæle, hvor ikke alt kan vendes, drejes og offentliggøres undervejs. ”Nu venter vi bare spændt på resultatet af licitationen”, slutter Hans Peter Svendler.


Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

FAKTA om projektforløbet

Musikkens Hus i Nordjylland er planlagt som et traditionelt faseopdelt forløb med:

  • Program
  • Forslag
  • Projekt

Projektforløbet giver en projektering med større og større detaljeringsniveau og sikrer en løbende dialog mellem rådgivere, bygherrer og brugere. Efter hver fase kommenteres forslagene således af bygherre og brugere, og efterfølgende retter rådgiverne projektet til efter disse kommentarer. På den måde reduceres usikkerheden løbende, samtidig med at viden omkring de forskellige valg af materialer, teknik og funktioner afklares. Ligeledes justeres budgettet i forhold til den øgede viden om valg af løsninger og materialer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de faser/stadier som projektet gennemløber:

Konkurrenceprogram
Konkurrenceprogrammet blev udarbejdet af bygherrerne i samarbejde med de kommende brugerne. Programmet dannede grundlaget for den afholdte arkitektkonkurrence, hvor det vindende arkitektfirma Coop Himmelb(l)au (rådgiver) blev valgt.

Byggeprogram
Umiddelbart efter offentliggørelsen i slutningen af februar 2003 påbegyndte Coop Himmelb(l)au udarbejdelsen af byggeprogrammet.
Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrernes ønsker og krav til byggeriet.
Byggeprogrammet for Musikkens Hus blev afleveret medio 2003.

Dispositionsforslag
På grundlag af det godkendte byggeprogram udarbejder rådgiverne et motiveret forslag til løsning af opgaven. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligeholdelse.
Dispositionsforslaget blev vedtaget af styregruppen og fremlagt for offentligheden 2. juni 2004.

Projektforslag
Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget.
Projektforslaget er det grundlag, hvorpå bygherrerne træffer beslutning om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning samt drift- og vedligeholdelsesprincipper.
I Musikkens Hus er det valgt at udbyde projektet tidligt, for at give entreprenørerne mulighed for at bidrage til projektet med deres viden og erfaring, og for i højere grad at kunne sikre pris og tid for projektet. Ved at få prissat projektforslaget, kan der i forbindelse med den efterfølgende detaljerede hovedprojektering løbende justeres i samarbejde med de valgte entreprenører, således at prisen kan tilpasses det styrende budget, der er til rådighed – og altså inden der påbegyndes reelt byggearbejde. Valg af entreprenører sker ved en tidlig licitation, hvor flere entreprenører konkurrerer om at tilbyde bygherren at udføre det ønskede byggeri eller del af byggeriet billigst muligt.
Licitationen blev udbudt 6. april 2005, og resultatet afleveres til styregruppen 8. juni 2005.

Forprojekt
Forprojektet indeholder en gennemarbejdning af projektforslaget, således at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelser – og dermed byggetilladelse.
I Musikkens Hus sker dette i projektforslagsfasen – de to faser er således slået sammen for at sikre, at der kan gives byggetilladelse til det der er prissat.

Hovedprojektering
Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udførelsen. Projektet omfatter byggesagsbeskrivelse, betingelser for gennemførelsen, tidsplan samt detaljerede tegninger og arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser.
I Musikkens Hus er valg af entreprenør sket tidligere (i forslagsfasen). Når hovedprojektet ligger fast bekræftes aftalerne med entreprenørerne om udførelse af selve byggearbejdet under forudsætning af, at projektet overholder krav til budget og kvalitet. Er der på dette stadie i forløbet usikkerhed i forhold til budgettet, vælger bygherrerne hvilke reducerende tiltag, der skal gennemføres inden arbejdets start. Den endelige tidsplan aftales.

Udførelsen
Her opføres byggeriet af de valgte entreprenører, og arbejdet følges af rådgivernes tilsyn, under ledelse af bygherrens byggeleder, der har ansvaret for håndtering af tid og økonomi i udførelsesfasen. Undervejs følges projektet op af rådgiverne efterhånden som arbejdstegninger og yderligere detaljeret tegningsmateriale fremkommer fra entreprenørerne.