x

Grundig testperiode for akustikken i Musikkens Hus i Nordjylland

Pressemeddelelse 2. oktober 2012

Bestyrelsen for Musikkens Hus i Nordjylland har besluttet at gennemføre en grundig test af akustikken i koncertsalen i Musikkens Hus inden indvielsen.

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland holdt bestyrelsesmøde fredag den 28. september 2012 på byggepladsen i Aalborg.

På mødet blev bl.a. fremdriften af byggeriet drøftet, herunder den forventede færdiggørelse af byggeprocessen i sommeren 2013. Formanden redegjorde i den forbindelse for, at byggeriet er kompliceret og krævende for de involverede entreprenører, men at de mange krav modsvares af de valgte entreprenørers store erfaringer og ekspertise.

Det forventes således fortsat, at lejerne – Aalborg Universitet, Jysk Musikkonservatorium og Aalborg Symfoniorkester – kan flytte ind i Musikkens Hus i sommerferien 2013. Dette er meddelt lejerne på et møde den 5. september 2012. Koncertsalen forventes færdiggjort efter sommerferien 2013. Fondsbestyrelsen drøftede i den forbindelse, hvornår det er hensigtsmæssigt at holde en egentlig indvielseskoncert med en eller flere internationale solister.

På grundlag af erfaringerne fra nybyggeriet af tilsvarende store koncertsale i ind- og udland besluttede bestyrelsen, at man ønsker en grundig test af de akustiske forhold i Musikkens Hus foretaget af såvel akustikerne som brugerne inden den officielle ibrugtagning. Desuden ønsker bestyrelsen at give de faste brugere af koncertsalen mulighed for at indhøste de nødvendige erfaringer med koncertsalens akustiske og tekniske forhold inden der afholdes en indvielseskoncert. Erfaringsmæssigt vil der gå ½ - ¾ år med sådanne tilpasninger.

Bestyrelsen for Musikkens Hus i Nordjylland besluttede derfor, at en indvielseskoncert bør planlægges til april 2014, uanset at koncertsalen tages i brug på et tidligere tidspunkt.

På bestyrelsesmødet modtog bestyrelsen desuden en statusorientering fra formanden for den nedsatte Driftsgruppe, Christen Obel, om de igangværende og planlagte aktiviteter for driften af Musikkens Hus i Nordjylland.

Fondsbestyrelsen godkendte Fondens reviderede vedtægter for sammensætning af fondsbestyrelsen efter byggeriets afslutning, idet Realdania fremover udpeger 1 af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen udpeges herefter således: Aalborg Kommune udpeger 2 medlemmer, Realdania, Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, og disse 5 medlemmer udpeger selv yderligere 2 medlemmer. Formanden for denne bestyrelse vil blive Christen Obel.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fonden Musikkens Hus i Nordjylland.