x

Vinder af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot fundet

Pressemeddelelse 30. marts 2016

Det bliver CUBO-arkitekter og jaja architects ApS, der skal tegne det nye Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til over en kvart milliard kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid.

I dag afsløres vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot. Der er tale om et af de mest omfattende restaurerings- og byggeprojekter af sin slags i mange år – og det største på Nyborg Slot siden Christian III’s tid.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
"Nyborg Slot og By spiller som Danmarks middelalderlige hovedstad en vigtig rolle i vores historie, hvor det var bindeledet mellem Øst- og Vestdanmark. Jeg glæder mig over vinderforslaget, der styrker fortællingen om en enestående epoke i den danske historie, og for alvor sætter Nyborgs unikke kulturarv på det internationale landkort."

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, siger:
"Vinderprojektet bearbejder på fornem vis slot og omgivelser til et samlet, smukt og vel tilrettelagt kulturarvsområde til gavn og glæde for hele landet. Med den nye smukke multifunktionelle udformning skaber torvet en fantastisk ramme om byens mange arrangementer og events, og bidrager tillige stemningsfuldt til byens hverdagsliv."

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger:
"En omhyggelig restaurering af de eksisterende bygninger har længe været et stort ønske. De besøgende vil nu føle sig velkomne, både i tårnet og i kongefløjen. Dertil kommer et samlet greb, som vil give hele anlægget ny kraft og binde byens torv og slottet sammen. Det bliver en fornøjelse at opleve."

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro siger:
"Restaurering og udvikling af Nyborg Slot til en ny kulturhistorisk attraktion er et projekt, hvor der både arkitektonisk og formidlingsmæssigt skabes noget helt enestående. Vinderprojektet skaber en samlet helhed af nyt og gammelt og slot og by, hvor det nye besøgs- og formidlingscenter bliver en stærk driver for udvikling i Nyborg området."

Museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsmose siger:
"Med vinderprojektet bygges nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen og oplevelsen af dette unikke sted i Danmarkshistorien: Danehofslottet i Nyborg. På museet ser vi frem til at kunne skabe en levende og engageret formidling for alle i de nye smukke og velfungerende rammer."

Helt nyt borganlæg
Projektet omfatter ikke blot en meget væsentlig restaurering af det nuværende borganlæg, men også tilføjelse af en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter, samt en fortolkning af en ringmur, som tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning. 

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil fungere som den fremtidige hovedindgang for besøgende. Kongefløjen restaureres og tilføjes ny brandsikring, opvarmning og handicapadgang til alle publikumsetager. Vagttårnet restaureres også samtidig med at der også sikres handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til at fremstå som et sammenhængende område, der styrker oplevelsen af Nyborg særlige historie som fæstningsby. 

 

Formålet med restaurerings- og udbygningsindsatsen er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og By som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil.

Projektet består af følgende hovedelementer:

  • Helhedsplan der skaber en sammenhæng mellem slot og by.
  • Disponering og udformning af torvet ved rådhuset.
  • Nyt byggeri eller elementer, der kan nyfortolke og markere den tidligere borgstruktur.
  • Restaurering af det eksisterende slot.
  • Ny broforbindelse over Biblioteksholmen.
  • Nye udstillingsfaciliteter på mellem 1600 og 2000 kvm.  i en helt ny bygning på Slotsholmen i tilknytning til det eksisterende slot.
  • Forslag til eventuel forhøjelse af vagttårnet.

Samlet set er der tale om en vanskelig opgave, da slottet ikke skal føres tilbage til en bestemt idealtilstand, men at stedets oprindelige sammenhæng og idé skal forklares i en nyfortolket form. Dette skal ske på en måde, så det nye ikke tager magten fra det eksisterende, men skal føje sig til, så der opstår et samspil af høj kvalitet.

Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Projektets samlede økonomiske ramme er på cirka 280 mio. kr.

Udgifterne finansieres af Realdania og A.P. Møller Fonden med donationer på hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35,3 mio. kr., mens staten bidrager med 41,3 mio. kr.

Østfyns Museer arbejder desuden med et ambitiøst formidlingsprospekt, der skal vise Nyborg Slot som et politisk og kulturhistorisk vartegn, og vække det til live for museumsgæsterne.

I alt 6 teams blev i maj 2015 udpeget til at deltage i konkurrencen. I oktober 2015 blev 3 teams udpeget til at arbejde videre med deres forslag i en anden fase, hvorfra der nu er fundet en vinder.

Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet. Vinderforslaget skal nu bearbejdes yderligere blandt andet i samarbejde med kommune og museum. Efterfølgende skal projektet detailprojekteres. Undervejs skal der udfærdiges en lokalplan i tæt samarbejde med Nyborg Kommune og en række arkæologiske undersøgelser skal også udføres inden byggeriet kan påbegyndes

Selve byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

 

Vinderteamet:

Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.

Derudover deltog også følgende to teams i den anden fase:

BBP Arkitekter A/S i samarbejde med Tony Fretton Architects Ltd, Schønherr A/S, BuroHappold Engineering | Structural Engineering, Via Trafik Rådgivning A/S, Thomas Kampmann, arkitekt/ingeniør samt Center for Bygningsbevaring

samt

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S i samarbejde med arkitekt MAA Frank Maali og arkitekt MAA Gemma Lalanda, Bente Lange Arkitekter, SLA, NIRAS A/S, Keld Abrahamsen, restaureringsingeniør samt Kvorning Design & Kommunikation

 

Nyborg Slot er stedet, hvor ”Danmarks første grundlov” af 29. juli 1282 blev underskrevet og beseglet, og man kan stadig opleve miljøet og endog træde ind i det selvsamme rum, hvor det fandt sted. 

Her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament, ”Danehoffet”, og her opholdt de danske konger sig igennem århundreder med deres rejsehof på deres konstante færden rundt i riget, fulgt af hof og statsadministration samt hundredvis af vogne læsset med møbler, inventar og proviant.